Lesson 5 - To Express Possession, Nouns, Pronouns Flashcards Preview

Creole > Lesson 5 - To Express Possession, Nouns, Pronouns > Flashcards

Flashcards in Lesson 5 - To Express Possession, Nouns, Pronouns Deck (93):
1

kay mwen

my house

2

machin Jan

John's car

3

zanmi li

her friend

4

magazen nou

our store

5

kay li

his house

6

 kafe ou

your coffee

7

bwat moun yo

the people's boxes

8

bwat moun yo a

the people's box

9

kado moun yo

the people's gifts

10

kado ou yo

your gifts

11

kado nou yo

our gifts

12

papye medam yo a

the women's paper

13

Machin pa m' pi be`l pase machin pa w`.

My car is prettier than your car.

14

Gwo kado a se pa l` e ti kado a se pa w`.

The large gift is his and the small gift is yours.

15

Se pa yo.

It is theirs.

16

Kay ou pi gran pase pa m`.

Your house is bigger than mine.

17

Mwen renmen biwo ou.

I like your desk.

18

Se pou li.

It is for him.

19

Kat la se pou Jan.

The card is for John.

20

konprann

to understand

21

achte

to buy

22

toujou

always

23

magazen

store

24

kay mwen

my house

25

tw`op

too many

26

orevwa

goodbye

27

dis

ten

28

legliz

church

29

che`z yo a

their chair

30

nonm

man

31

fini

to finish

32

Mwen vle achete sache li yo.

I want to buy her bags.

33

Kay mwen b`l.

My house is beautiful.

34

Pa m` pa pou ou.

Mine are not for you.

35

Pa m` pa pa w`.

Mine are not yours.

36

Magazen li genyen tab la.

His store has the table.

37

Mwen tann machin ou.

I wait for your car.

38

kay li

his house

39

legliz yo a

their church

40

chen li yo

his dogs

41

gwo kay mwen

my big house

42

gwo kay pa mwen

my big house

43

bwat ou

your box

44

bwat pa ou

your box

45

li pou li

it is for her

46

li pa pou li

it is for her

47

48

pa mwen, pou mwen

mine, my

49

pa ou, pou ou

yours

50

pa nou, pou nou

ours

51

pa li, pou li

his/hers

52

pa yo, pou you

theirs

53

mache

to walk

54

an dedan

inside

55

an deyo`

far outside the area

56

nan mitan

in the middle

57

nan valiz

in the briefcase

58

nan lakou

in the yard

59

pou

for me

60

Kay la pou mwen.

The house is for me.

61

Machin nan pou ou.

The car is for you.

62

Bwat yo pou yo.

The boxes are for them.

63

Machin ou

your car

64

papye m' yo

my papers

65

biwo Jak

Jak's desk

66

telefo`n biwo a

the office phone

67

machin pa Jan

Jan's car

68

kay pa m'

my house

69

che`z pa w'

your chair

70

biwo pa yo

their desks

71

kat

card

72

magazen

store

73

legliz

church

74

te`t

head

75

kado

gift

76

anfo`m

in shape, fit

77

pita

later

78

anpil

much, a lot, very

79

mwenmenm

myself

80

oumenm

yourself

81

we`

to see

82

gade

to look (at)

83

pa janm

never

84

fo`k

must

85

Machin mwen anfo`m.

My car is in shape.

86

Kat telefo`n nan pou mwen.

The phone card is for me.

87

Li pa kat pa w`.

It is not your card.

88

Li mete bwat (pa) li a sou tab la.

She puts her box on the table.

89

Mwen vle achte anpil nan magazen (pa) w'.

I want to buy a lot from your store.

90

Mwen pa janm achte nan magazen (pa) l'.

I never buy from his store.

91

Li toujou ale legliz nan machin mwen.

She always goes to church in my car.

92

Fo`k yo fini li ave`k men yo.

They must finish it with their hands.

93

Fo`k ou gade pou w' we` e konprann.

You must look to see and understand.