Lesson 7 Flashcards Preview

Chinese 212 > Lesson 7 > Flashcards

Flashcards in Lesson 7 Deck (39):
1

Network; Internet

网络
wǎngluò

2

News

新闻 xīnwén

3

Material

资料 zīliào

4

Game

游戏 yóuxì

5

Website

网站 wǎngzhàn

6

Blog

博客 bókè

7

Even (adv)

甚至 shènzhì

8

Karaoke

卡拉OK kǎlā-OK

9

Hastily

急忙 jímáng

10

To download

下载 xiàzài

11

Software

软件 ruǎnjiàn

12

As a result; Result

结果 jiéguǒ

13

Formal

正式 zhèngshì

14

To publish

出版 chūbǎn

15

Magazine

杂志 zázhì

16

Garbage

垃圾 lājī

17

to lag behind; to be outdated

落伍 luòwǔ

18

Dependable

可靠 kěkào

19

Useful

有用 yǒuyòng

20

Takeout

外卖 wàimài

21

In short; In brief

总之 zǒngzhī

22

Food, clothing, shelter, and transportation; Basic necessities of life

衣食住行 yī shí zhù xíng

23

To arrive late

迟到 chídào

24

Always

老是 lǎoshì

25

To cause trouble; To do harm to

害 hài

26

Today air

敢 gǎn

27

Almost

几乎 jīhū

28

To stay

待 dāi

29

Room

屋子 wūzi

30

To become addicted

上瘾 shàng yǐn

31

Serious; Grave

严重 yánzhòng

32

Era

时代 shídài

33

Important

重要 zhòngyào

34

To help

帮助 bāngzhù

35

To translate; Interpreter; Translation

翻译 fānyì

36

Price

价格 jiàgé

37

To be free of charge

免费 miǎnfèi

38

Feeling; To perceive

感觉 gǎnjué

39

To crack a joke

开玩笑 kāi wánxiào