Lesson 8 Flashcards Preview

Chinese 212 > Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Deck (34):
1

Income

收入shōurù

2

To support financially

供 gōng

3

pressure

压力yālì

4

To receive

受到 shòu dào

5

Good

良好 liánghǎo

6

Education; To educate

教育 jiàoyù

7

To give birth to; To be born

生 shēng

8

to save up

存 cún


9

Continuously

不断 búduàn

10

Adult

大人 dàren

11

To make money

挣钱 zhèng qián

12

To lessen

减轻 jiǎnqīng

13

Burden

负担 jiǎnqīng

14

To suit

适合 shìhé


15

To influence; Influence

影响 yǐngxiǎng

16

Family unit; Household

家庭 jiātíng

17

To obtain

取得 qǔdé

18

Spending money

零用钱 língyòngqián

19

Scholarship money

奖学金 jiǎngxuéjīn

20

To handover

交 jiāo

21

Government

政府 zhèngfǔ


22

Loan; To provide a loan

贷款 dàikuǎn


23

Rural area; Village

农村 nóngcūn


24

Wages

工资 gōngzī

25

Low

低 dī

26

Tutor

家教 jiājiào

27

To attend school; To study; To read aloud

读书dú shū

28

To borrow; To lend

借 jiè

29

To dislike; To mind; To complain of

嫌 xián

30

Not tasty

难吃 nánchī

31

to owe

欠 qiàn

32

Bank

银行 yínháng

33

thing; matter

事情 shìqing

34

(of children) Obedient; Well-behaved

乖 guāi