Lesson 9 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 9 > Flashcards

Flashcards in Lesson 9 Deck (33):
1

How much money?

Duō shao qián?

2

Currency

Kuài = yuán

3

1 yuán =

10 jiǎo / máo

4

Small change

Líng qián

5

Totally
All together

Yí gòng

6

How much in total?

Yí gòng duō shao qián?

7

Two

Liǎng

8

to give

gěi

9

i give you money

gěi nǐ qián

10

to buy

mǎi

11

To sell

Mài

12

Bottle
Measure word

Píng

13

Beer

Pí jiǔ

14

coke

kě lè

15

again
once more

zài

16

to come

lái

17

bring one more beer

Zài lái yì píng pí jiǔ

18

master
Driver
Repairmen

Shī fu

19

Miss
Young girl

Xiǎo jiě

20

To look / see

Kàn

21

These

Zhè xiē

22

Those

Nà xiē

23

To want

Yào

24

Measure word
Book

Běn
yì běn shū

25

small

xiǎo

26

big

27

measure word beer

Bottle
Píng

28

measure word book

běn

29

measure word currency

kuài

30

measure word street


31

measure word vehicles
car bus bike

liàng

32

measure word for umbrella,banana, knive


33

Money

Qián