Lesson03 汉字 -> Pinyin+Eng Flashcards Preview

Summer Spoken Chinese Elementary > Lesson03 汉字 -> Pinyin+Eng > Flashcards

Flashcards in Lesson03 汉字 -> Pinyin+Eng Deck (29):
1

随便

Suíbiàn
random

2

Zhuǎn
to have a walk

3

顺便

Shùnbiàn
incidentally

4

熟悉

Shúxī
to get familiar with

5

校园

Xiàoyuán
campus

6

原来

Yuánlái
so

7

怪不得

Guàibùdé
that's why, no wonder

8

印象

Yìnxiàng
impression

9

安静

Ānjìng
quiet

10

Luàn
messy

11

Rēng
to throw

12

烟头

Yāntóu
cigarette butt

13

少数

Shǎoshù
minority

14

Tóu
end

15

理发店

Lǐfǎ diàn
barber shop

16

方便

Fāngbiàn
convenient

17

Guǎi
to turn

18

健身房

Jiànshēnfáng
gymnasium

19

Pái
row

20

平方

Píngfāng
single-storey house

21

小卖部

Xiǎomàibù
snack counter

22


to laugh

23

连锁店

Liánsuǒdiàn
chain shop

24

不但。。。而且。。。

Bùdàn. . . Érqiě. . .
not only...but also...

25

简单

Jiǎndān
simple

26

越来越。。。

Yuè lái yuè. . .
more and more

27

卡拉OK

Kǎlā OK
karaoke

28

舞厅

Wǔtīng
dance hall

29

网吧

Wǎngbā
internet bar