Lesson06Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson06Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson06Eng+PinYin>汉字 Deck (27):
1

xiànzài
now

现在

2


how many (less than 10)

3

diăn
o'clock; hour

4

dàxué
university

大学

5

zăoshang
(early)morning

早上

6

shàng kè
to go to class; to attend class

上课

7

bùfen
part

部分

8

dà bùfen
most; the biggest part

大部分

9


eight

10

wŭshí
fifty

五十

11

fēn
minute

12

wŏmen
we

我们

13

xuéxiào
school

学校

14

jiŭ
nine

15

xià kè
to finish class

下课

16

shí
ten

17

bàn
half

18

tài…le
too

太⋯了

19

zăo
early

20

diànyĭng
movie; film

电影

21

kāishĭ
to start

开始

22

liù
six

23

chà
short of

24


one

25


quarter (time)

刻*

26

yíhuìr
in a moment

一会儿

27

jiàn
to see; to meet