Lesson07汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson07汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson07汉字>Eng+Pinyin Deck (23):
1

明天

míngtiān
tomorrow

2


class

3

上午

shàngwŭ
morning

4

没有

méiyŏu
don't have

5

下午

xiàwŭ
afternoon

6

自行车

zìxíngchē
bicycle

7

ba
end of question: suggestion
end of aff. sentence: not being sure

8

shì
thing; matter (not physical)

9

可是

kĕshì
but

10

没问题

méi wentí
no problem

11

钥匙

yàoshi
key

12

chē
bicycle; car; vehicle

13

xià
under; down

14

车棚

chēpéng
bicycle/car shelter

15


in

16

后边

hòubian
behind; at the back

17

今天

jīntiān
today

18

晚上

wănshang
evening; night

19

时间

shíjiān
time

20

电影院

diànyĭngyuàn
cinema

21

听说

tīngshuō
to heard of

22

有名

yŏumíng
famous

23

当然

dāngrán
of course; certainly