Lesson08汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson08汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson08汉字>Eng+Pinyin Deck (27):
1

电话

diànhuà
telephone; phone

2

号码

hàomă
number

3

多少

duōshăo
how many/much (more than 10)

4

周末

zhōumò
weekend

5

ya
ah

6

不过

búguò
but

7

怎么

zĕnme
how

8

zŏu
to go; to walk

9


and

10


street; route; meas. word for bus line

11

公共汽车

gōnggòng qìchē
bus

12

dōu
all

13

dào
to arrive

14


to ride

15

kuài
fast; soon

16

十五

shíwŭ
fifteen

17

分钟

fēnzhōng
minute

18

校园

xiàoyuán
school campus

19

东南

dōngnán
southeast

20

dōng
east

21

hào
number

22

房*间

fángjiān
room

23

室*

shì
apartment/flat

24

手机

shŏujī
mobile phone

25

dĕng
to wait

26

学生证

xuéshēngzhèng
student's ID

27

yào
(+N) to want; (+V) will