Lesson08 汉字 -> Pinyin+Eng Flashcards Preview

Summer Spoken Chinese Elementary > Lesson08 汉字 -> Pinyin+Eng > Flashcards

Flashcards in Lesson08 汉字 -> Pinyin+Eng Deck (25):
1

光临

Guānglín
to come

2

师傅

Shīfu
respectful form of address for skilled man

3

真丝

Zhēnsī
genuine silk

4

化纤

Huàxiān
chemical fiber

5


measure word

6

扣子

Kòuzi
button

7

Fèng
to sew

8

稍微

Shāowéi
a bit, a little

9

毛病

Máobìng
problem

10

打气

Dǎqì
to pump up

11

这会儿

Zhè huìr
now

12

轮胎

Lúntāi
tyre

13

Biě
flat

14

Tàng
measure word

15

耽误

Dānwù
to delay

16

Tiào
to adjust

17

Zhá
brake

18

行业

Hángyè
industry

19

发展

Fāzhǎn
to develop

20

竞争

Jìngzhēng
to compete

21

厉害

Lìhài
fierce

22

的确

Díquè
really

23

Dàng
grade

24

小心

Xiǎoxīn
careful, to be careful

25

Zāo
terrible