Lesson11 汉字 -> Pinyin+Eng Flashcards Preview

Summer Spoken Chinese Elementary > Lesson11 汉字 -> Pinyin+Eng > Flashcards

Flashcards in Lesson11 汉字 -> Pinyin+Eng Deck (28):
1

眼镜

Yǎnjìng
glasses

2

Jià
frame

3

Duàn
to break

4


measure word
chopsticks earrings

5

镜片

Jìngpiàn
lens

6

Gòu
very

7

Hòu
thick

8

皮肤

Pífū
skin

9

相配

Xiāngpèi
to match

10

最好

Zuì hǎo
it would be best if

11

款式

Kuǎnshì
style

12

打着

Dǎzhé
to sell at a discount

13

原价

Yuánjià
original price

14

现价

Xiànjià
present price

15

Shēn
measure word
你看这身衣服。

16

料子

Liàozi
material for making cloths

17

气派

Qìpài
spirited, imposing manner or style

18

模特儿

Mótèr
model

19

别致

Biézhì
unique

20

Zhèng
pure

21

身材

Shēncái
figure

22

苗条

Miáotiáo
slender

23

衬衫

Chènshān
shirt

24

后悔

Hòuhuǐ
to regret

25

放心

Fàngxīn
don't worry

26

相信

Xiāngxìn
to belive

27

行家

Hángjiā
expert

28

因此

Yīncǐ
so