Lesson19Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreen16to20 > Lesson19Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson19Eng+PinYin>汉字 Deck (24):
1

xíguàn
to be accustomed to

习惯

2

le
tone particule

3

duō
how

4

cháng
long

5

yĭjing
already

已经

6

nián
year

7

shēnghuó
life, to live

生活

8

gāng
just

9

bù hăoyìsi
a bit ashamed of

不好意思

10

zhème
so

这么

11

cái
not until (used to indicate that something happens later than expected)

12

qĭ chuáng
to get up

起床

13

shuì
to go to sleep

14


night

15

diănzhōng
o'clock

点钟

16

zăo shuì zăo qĭ
early to bed and early to

早睡早起

17

gōngzuò
work, to work

工作

18

máobìng
bad habit

毛病

19

găi
to change

20


old

21

dàgài
about

大概*

22

suì
…years old

23

chídào
to be late for

迟到

24

niánjì
age

年纪