Lesson20汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreen16to20 > Lesson20汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson20汉字>Eng+Pinyin Deck (30):
0

kàn
to visit

2

病人

bìngrén
patient

3

bié
don't

4

别客气

biékèqi
it's OK

5

无聊

wúliáo
uninteresting; boring

6

睡觉

shuì jiào
to sleep

7

做梦

zuò mèng
to have a dream

8

幸福

xìngfú
happy (formal, wish for smby's happiness)

9

bèi
to recite; to memorize

10

生词

shēngcí
new word

11

考试

kăoshì
exam; test

12

累*

lèi
tired

13


dead; to die

14

死了

…sĭle
sooooo…! (negative)

15

huàn
to exchange; to change

16

医院

yīyuàn
hospital

17

zhù
to live

18

děi
to have to

19

wèn
to ask

20

医生

yīshēng
doctor

21

对了

duì le
by the way

22

chăo
stir-fry

23

cài
dish; veggies

24

面条*

miàntiáo
noodle

25

身体

shēntĭ
body (health of the body)

26

麦当劳

màidāngláo
McDo

27

堵*车

dŭ chē
traffic jam

28

家乡

jiāxiāng
hometown

29

方法

fāngfă
method

30

复习

fùxí
to review