Lesson22Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreen21to25 > Lesson22Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson22Eng+PinYin>汉字 Deck (27):
1

jīn
half a kilogram/liter; meas. word

2

báijiŭ
rice alcohol

白酒

3

shēng qì
to be angry

生气

4

hăoxiàng
it seems

好像

5

liănsè
look (of the face, color)

脸色

6

áo yè
to stay up late

熬夜

7

tóu
head

8

téng
to ache

疼*

9

fēng (le)
to be crazy

疯(了)

10

zuì
to be drunk

11


to vomit

12

fàn
food

13

rèqíng
hospitable

热情

14

bù tíng
continuously (no stop)

不停

15

de
(particle)

16

dào
to pour

17

jiŭ
wine, alcohol

18

yŏude
some

有的

19

qĭng kè
feast

请客

20

quàn (jiŭ)
to persuade sb. (to drink more)

劝(酒)

21


thirsty

22

bāng
to help

23

bēi
glass; cup

24

shuĭ
water

25

kùn
sleepy

26

jìxù
to continue (V), continue(adv.)

继续

27

kŏu
mouth