Lesson23汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreen21to25 > Lesson23汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson23汉字>Eng+Pinyin Deck (23):
1

迟到

chídào
to be late

2

堵*


to stop; to block

3

堵*车

dŭ chē
traffic jam

4

huài
to be ruined; to not be working

5

轮胎

lúntāi
tyre

6


to break (physically: hole, ripped… not broken in half)

7

(真)倒霉

(zhēn) dăo méi
to be unlucky (damn it!)

8

小时

xiăoshí
hour

9

平时

píngshí
usually (emphasize time/moment)

10

钟头

zhōngtóu
hour (spoken language)

11

着急

zháojí
feel anxious

12

yòng
to use

13

xiě
to write

14

作文

zuòwén
essay

15

口语

kŏuyŭ
oral (language)

16

kàn
in one's opinion; in one's point of view (at the beginning of the sentence; spoken language)

17

xué (+N)
to study (+N)

18

初中

chūzhōng
junior high school

19

语法

yŭfă
grammar

20


简单

jiăndān
simple

21

翻译

fānyì
translation; to translate; translator

22

xià
next

23

学期

xuéqī
semester