Level 1.3 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.3 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.3 Character & Pinyin Practice Deck (96)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

身份证

ID card

shēngfènzhèng

2
Write the pinyin

信用卡

credit card

xìnyòngkǎ

3
Write the pinyin

房(间)

room

fáng(jiān)

4
Write the pinyin

floor/level

lóu

5
Write the pinyin

餐厅

restaurant

cāntīng

6
Write the pinyin

冷气

air conditioner

 

lěngqì

7
Write the pinyin

空调

air conditioner

kōngtiáo

8
Write the pinyin

住宿

to stay overnight

zhùsù

9
Write the pinyin

服务

service

fúwù

10
Write the pinyin

订房

to book a room

dìngfáng

11
Write the pinyin

需要
to need

xūyào

12
Write the pinyin

to help/to aid

bāng

13
Write the pinyin

调整

to adjust

tiáozhěng

14
Write the pinyin

温度

temperature

wēndù

15
Write the pinyin

hot

16
Write the pinyin

bad/broken/doesn't work

huài

17
Write the pinyin

早上

morning

zǎoshàng

18
Write the pinyin

late/night

wǎn

19
Write the pinyin

抱歉

"sorry"/to be sorry

bàoqiàn

20
Write the pinyin

请问

May I ask

qǐngwèn

21
Write the pinyin

其他

another

qítā

22
Write the pinyin

问题

question

wèntí

23
Write the pinyin

still

hái

24
Write the pinyin

开始

to start

kāishǐ

25
Write the pinyin

结束

to end

jiéshù

26
Write the pinyin

好像

seem

hǎoxiàng

27
Write the pinyin

to change

huàn

28
Write the pinyin

for

wèi

29
Write the pinyin

自助餐

buffet

zìzhùcān

30
Write the pinyin

o'clock/to choose/

to order/dot/point

diǎn

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):