Level 2.4 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.4 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 2.4 Vocab Deck (98)
1


wèi

Hello(on the phone)

2


yuē

to make an appointmanr

3

见面
jiànmiàn

to bump into

4

对面
duìmiàn

in front of/across from

5

方便
fāngbiàn

convenient

6


jiàn

to see/to meet

7


tīng

to listen/to hear

8

担心
dānxīn

to worry/to be anxious

9


cuò

wrong/incorrect

10

鞋子
xiézi

shoes

11

玩具
wánjù

toys

12


lián

even/including

13


shì

to try

14


xiǎo

small

15

身材
shēncái

body shape

16big/large

17

原来如此
yuánláirúcǐ

"so that explain it"/I see.

18

颜色
yánsè

color

19

适合
shìhé

suitable

20

喜欢
xǐhuan

to like

21

蓝色
lánsè

blue

22

绿色
lǜsè

green

23

黄色
huángsè

yellow

24

红色
hóngsè

red

25

白色
báisè

white

26

黑色
hēisè

black

27

灰色
huīsè

grey

28

咖啡色
kāfēisè

brown

29

粉红色
fěnhóngsè

pink

30

橘色
júsè

orange

31

 

紫色
zǐsè

 

purple

32

购物
gòuwù

shopping

33

袜子
wàzi

socks

34

短裤
duǎnkù

shorts

35

衬衫
chènshān

shirt

36

外套
wàitào

jacket

37

裙子
qúnzi

skirt

38

连衣裙
liányīqún

dress

39

毛衣
máoyī

sweater

40

皮带
pídài

belt

41

手套
shǒutào

gloves

42

围巾
wéijīn

scarf

43

帽子
màozi

hat

44

内衣/内裤
nèiyī/nèikù

bra/underwear

45

凉鞋
liángxié

sandals

46

高跟鞋
gāogēnxié

high-heels

47

牛仔裤
niúzǎikù

jeans

48

 


jiàn

 

measure word for clothes

49

试衣间
shìyījiān

fitting room

50

Hello(on the phone)


wèi

51

to make an appointmanr


yuē

52

to bump into

见面
jiànmiàn

53

in front of/across from

对面
duìmiàn

54

convenient

方便
fāngbiàn

55

to see/to meet


jiàn

56

to listen/to hear


tīng

57

to worry/to be anxious

担心
dānxīn

58

wrong/incorrect


cuò

59

shoes

鞋子
xiézi

60

toys

玩具
wánjù

61

even/including


lián

62

to try


shì

63

small


xiǎo

64

body shape

身材
shēncái

65

big/large66

 

""So that explains it"/I see."

 

原来如此
yuánláirúcǐ

67

color

颜色
yánsè

68

suitable

适合
shìhé

69

to like

喜欢
xǐhuan

70

blue

蓝色
lánsè

71

green

绿色
lǜsè

72

yellow

黄色
huángsè

73

red

红色
hóngsè

74

white

白色
báisè

75

black

黑色
hēisè

76

grey

灰色
huīsè

77

brown

咖啡色
kāfēisè

78

pink

粉红色
fěnhóngsè

79

orange

橘色
júsè

80

 

purple

 

紫色
zǐsè

81

shopping

购物
gòuwù

82

socks

袜子
wàzi

83

shorts

短裤
duǎnkù

84

shirt

衬衫
chènshān

85

jacket

外套
wàitào

86

skirt

裙子
qúnzi

87

dress

连衣裙
liányīqún

88

sweater

毛衣
máoyī

89

belt

皮带
pídài

90

gloves

手套
shǒutào

91

scarf

围巾
wéijīn

92

hat

帽子
màozi

93

bra/underwear

内衣/内裤
nèiyī/nèikù

94

sandals

凉鞋
liángxié

95

high-heels

高跟鞋
gāogēnxié

96

jeans

牛仔裤
niúzǎikù

97

 

measure word for clothes

 


jiàn

98

fitting room

试衣间
shìyījiān

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):