Level 2.4 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.4 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 2.4 Vocab Deck (98)
Loading flashcards...
1
Translate to English


wèi

Hello(on the phone)

2
Translate to English


yuē

to make an appointmanr

3
Translate to English

见面
jiànmiàn

to bump into

4
Translate to English

对面
duìmiàn

in front of/across from

5
Translate to English

方便
fāngbiàn

convenient

6
Translate to English


jiàn

to see/to meet

7
Translate to English


tīng

to listen/to hear

8
Translate to English

担心
dānxīn

to worry/to be anxious

9
Translate to English


cuò

wrong/incorrect

10
Translate to English

鞋子
xiézi

shoes

11
Translate to English

玩具
wánjù

toys

12
Translate to English


lián

even/including

13
Translate to English


shì

to try

14
Translate to English


xiǎo

small

15
Translate to English

身材
shēncái

body shape

16
Translate to Englishbig/large

17
Translate to English

原来如此
yuánláirúcǐ

"so that explain it"/I see.

18
Translate to English

颜色
yánsè

color

19
Translate to English

适合
shìhé

suitable

20
Translate to English

喜欢
xǐhuan

to like

21
Translate to English

蓝色
lánsè

blue

22
Translate to English

绿色
lǜsè

green

23
Translate to English

黄色
huángsè

yellow

24
Translate to English

红色
hóngsè

red

25
Translate to English

白色
báisè

white

26
Translate to English

黑色
hēisè

black

27
Translate to English

灰色
huīsè

grey

28
Translate to English

咖啡色
kāfēisè

brown

29
Translate to English

粉红色
fěnhóngsè

pink

30
Translate to English

橘色
júsè

orange

31
Translate to English

 

紫色
zǐsè

 

purple

32
Translate to English

购物
gòuwù

shopping

33
Translate to English

袜子
wàzi

socks

34
Translate to English

短裤
duǎnkù

shorts

35
Translate to English

衬衫
chènshān

shirt

36
Translate to English

外套
wàitào

jacket

37
Translate to English

裙子
qúnzi

skirt

38
Translate to English

连衣裙
liányīqún

dress

39
Translate to English

毛衣
máoyī

sweater

40
Translate to English

皮带
pídài

belt

41
Translate to English

手套
shǒutào

gloves

42
Translate to English

围巾
wéijīn

scarf

43
Translate to English

帽子
màozi

hat

44
Translate to English

内衣/内裤
nèiyī/nèikù

bra/underwear

45
Translate to English

凉鞋
liángxié

sandals

46
Translate to English

高跟鞋
gāogēnxié

high-heels

47
Translate to English

牛仔裤
niúzǎikù

jeans

48
Translate to English

 


jiàn

 

measure word for clothes

49
Translate to English

试衣间
shìyījiān

fitting room

50
Translate to Chinese

Hello(on the phone)


wèi

51
Translate to Chinese

to make an appointmanr


yuē

52
Translate to Chinese

to bump into

见面
jiànmiàn

53
Translate to Chinese

in front of/across from

对面
duìmiàn

54
Translate to Chinese

convenient

方便
fāngbiàn

55
Translate to Chinese

to see/to meet


jiàn

56
Translate to Chinese

to listen/to hear


tīng

57
Translate to Chinese

to worry/to be anxious

担心
dānxīn

58
Translate to Chinese

wrong/incorrect


cuò

59
Translate to Chinese

shoes

鞋子
xiézi

60
Translate to Chinese

toys

玩具
wánjù

61
Translate to Chinese

even/including


lián

62
Translate to Chinese

to try


shì

63
Translate to Chinese

small


xiǎo

64
Translate to Chinese

body shape

身材
shēncái

65
Translate to Chinese

big/large66
Translate to Chinese

 

""So that explains it"/I see."

 

原来如此
yuánláirúcǐ

67
Translate to Chinese

color

颜色
yánsè

68
Translate to Chinese

suitable

适合
shìhé

69
Translate to Chinese

to like

喜欢
xǐhuan

70
Translate to Chinese

blue

蓝色
lánsè

71
Translate to Chinese

green

绿色
lǜsè

72
Translate to Chinese

yellow

黄色
huángsè

73
Translate to Chinese

red

红色
hóngsè

74
Translate to Chinese

white

白色
báisè

75
Translate to Chinese

black

黑色
hēisè

76
Translate to Chinese

grey

灰色
huīsè

77
Translate to Chinese

brown

咖啡色
kāfēisè

78
Translate to Chinese

pink

粉红色
fěnhóngsè

79
Translate to Chinese

orange

橘色
júsè

80
Translate to Chinese

 

purple

 

紫色
zǐsè

81
Translate to Chinese

shopping

购物
gòuwù

82
Translate to Chinese

socks

袜子
wàzi

83
Translate to Chinese

shorts

短裤
duǎnkù

84
Translate to Chinese

shirt

衬衫
chènshān

85
Translate to Chinese

jacket

外套
wàitào

86
Translate to Chinese

skirt

裙子
qúnzi

87
Translate to Chinese

dress

连衣裙
liányīqún

88
Translate to Chinese

sweater

毛衣
máoyī

89
Translate to Chinese

belt

皮带
pídài

90
Translate to Chinese

gloves

手套
shǒutào

91
Translate to Chinese

scarf

围巾
wéijīn

92
Translate to Chinese

hat

帽子
màozi

93
Translate to Chinese

bra/underwear

内衣/内裤
nèiyī/nèikù

94
Translate to Chinese

sandals

凉鞋
liángxié

95
Translate to Chinese

high-heels

高跟鞋
gāogēnxié

96
Translate to Chinese

jeans

牛仔裤
niúzǎikù

97
Translate to Chinese

 

measure word for clothes

 


jiàn

98
Translate to Chinese

fitting room

试衣间
shìyījiān

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):