Level 2.5 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.5 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.5 Character & Pinyin Practice Deck (58)
1

现在

right now/at the moment

xiànzài

2

测验

to test / test

cèyàn

3

告诉

to tell/ let know

gàosu

4

继续

continue

jìxù

5

建议

to suggest/ to recommend

jiànyì

6

学费

tuition fee

xuéfèi

7

问题

question/problem

wèntí

8

确定

to be sure

quèdìng

9

程度

level

chéngdù

10

内容

content

nèiróng

11

包括

to contain/to include

bāokuò

12

follow

gēn

13

to read

14

to write

xiě

15

听力

hearing ability/ listening

tīnglì

16

语言中心

language center

yǔyánzhōngxīn

17

补习班

cram school

bǔxíbān

18

教科书

textbook

jiàokēshū

19

教材

teaching material

jiàocái

20

学习

to study

xuéxí

21

下课

to get out of class/to dismiss class

xiàkè

22

休息

to rest

xiūxi

23

试卷

exam paper

shìjuàn

24

复习

to review

fùxí

25

预习

to preview

yùxí

26

练习

to practice

liànxí

27

准备

to prepare

zhǔnbèi

28

difficult/hard

nán

29

容易

easy

róngyì

30

现在

xiànzài

right now/at the moment

31

测验

cèyàn

to test / test

32

告诉

gàosu

to tell/ let know

33

继续

jìxù

continue

34

建议

jiànyì

to suggest/ to recommand

35

学费

xuéfèi

tuition fee

36

问题

wèntí

question/problem

37

确定

quèdìng

to be sure

38

程度

chéngdù

level

39

内容

nèiróng

content

40

包括

bāokuò

to contain/to include

41

gēn

follow

42

to read

43

xiě

to write

44

听力

tīnglì

hearing ability/ listening

45

语言中心

yǔyánzhōngxīn

language center

46

补习班

bǔxíbān

cram school

47

教科书

jiàokēshū

textbook

48

教材

jiàocái

teaching material

49

学习

xuéxí

to study

50

下课

xiàkè

to get out of class/to dismiss class

51

休息

xiūxi

to rest

52

试卷

shìjuàn

exam paper

53

复习

fùxí

to review

54

预习

yùxí

to preview

55

练习

liànxí

practice

56

准备

zhǔnbèi

to prepare

57

nán

difficult/hard

58

容易

róngyì

easy

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):