Level 3.1 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.1 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.1 Character & Pinyin Practice Deck (82)
1

to stay

liú

2

出门

to leave the house/to go out

chūmén

3

欣赏

to admire/to appreciate

xīnshǎng

4

演员

actor/actress

yǎnyuán

5

本来

originally/at first

bénlái

6

to act

yǎn

7

恐怖片

horror movie

kǒngbùpiàn

8

(to be )like

xiàng

9

dare/used for "Are you brave enough?"

gǎn

10

奇怪

strange/weird

qíguài

11

后来

later on/ended up

hòulái

12

有(一)点

a little

yǒu(yi)diǎn

13

爱情片

romatic movie

àiqíngpiàn

14

精彩

brilliant/splendid

jīngcǎi

15

有意思

interesting/ fun

yǒuyìsi

16

声音

sound/voice

shēngyīn

17

喜剧

comedy (funny movie)

xǐjù

18

great/fantastic

bàng

19

动作片

action movie

dòngzuòpiàn

20

打算

to plan

dǎsuàn

21

香港

Hongkong

Xiānggǎng

22

甄子丹

Donnie Yen, Hong Kong actor

Zhēnzǐdān

23

成龙

Jackie Chan, Hong Kong actor

Chénglóng

24

强尼.戴普

Johnny Depp

qiángní dàipǔ

25

摩根.费里曼

Morgan Freeman

mógēn fèilǐmàn

26

电影票

movie ticket

diànyǐngpiào

27

票房

box office

piàofáng

28

悲剧

tragedy

bēijù

29

剧情片

drama

jùqíngpiàn

30

科幻片

sci-fi movie

kēhuànpiàn

31

战争片

war movie

32

动画片

cartoon

dònghuàpiàn

33

男主角

leading actor

nánzhǔjué

34

女主角

leading actress

nǚzhǔjué

35

配角

supporting actor/actress

pèijué

36

导演

director

dǎoyǎn

37

剧本

script

jùběn

38

故事

story

gùshì

39

演技

acting

yǎnjì

40

情节

plot

qíngjié

41

配乐

soundtrack

pèiyuè

42

liú

to stay

43

出门

chūmén

to leave the house/ to go out

44

欣赏

xīnshǎng

to admire/to appreciate

45

演员

yǎnyuán

actor/actress

46

本来

bénlái

originally/at first

47

yǎn

to act

48

恐怖片

kǒngbùpiàn

horror movie

49

xiàng

(to be )like

50

gǎn

dare/used for "Are you brave enough?"

51

奇怪

qíguài

strange/weird

52

后来

hòulái

later on/ended up

53

有(一)点

yǒu(yi)diǎn

a little

54

爱情片

àiqíngpiàn

romatic movie

55

精彩

jīngcǎi

brilliant/splendid

56

有意思

yǒuyìsi

interesting/ fun

57

声音

shēngyīn

sound/voice

58

喜剧

xǐjù

comedy (funny movie)

59

bàng

great/fantastic

60

动作片

dòngzuòpiàn

action movie

61

打算

dǎsuàn

to plan

62

香港

Xiānggǎng

Hongkong

63

甄子丹

Zhēnzǐdān

Donnie Yen, Hong Kong actor

64

成龙

Chénglóng

Jackie Chan, Hong Kong actor

65

强尼.戴普

qiángní dàipǔ

Johnny Depp

66

摩根.费里曼

mógēn fèilǐmàn

Morgan Freeman

67

电影票

diànyǐngpiào

movie ticket

68

票房

piàofáng

box office

69

悲剧

bēijù

tragedy

70

剧情片

jùqíngpiàn

drama

71

科幻片

kēhuànpiàn

sci-fi movie

72

战争片

zhànzhēngpiàn

war movie

73

动画片

dònghuàpiàn

cartoon

74

男主角

nánzhǔjué

leading actor

75

女主角

nǚzhǔjué

leading actress

76

配角

pèijué

supporting actor/actress

77

导演

dǎoyǎn

director

78

剧本

jùběn

script

79

故事

gùshì

story

80

演技

yǎnjì

acting

81

情节

qíngjié

plot

82

配乐

pèiyuè

soundtrack

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):