Level 3.2 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.2 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.2 Character & Pinyin Practice Deck (80)
1

有的

some/a few

yǒude

2

汉字

chinese character

hànzì

3

发音

pronunciation

fāyīn

4

说到

speak of

shuōdào

5

hard/difficult

nán

6

容易

easy

róngyi

7

练习

to practice

liànxí

8

量词

measure word

liàngcí

9

目的

goal/objective

mùdì

10

笔画

stroke count

bǐhuà

11

了解

to understand

liǎojiě

12

复杂

complicated

fùzá

13

没错

correct

méicuò

14

忘记

to forget

wàngjì

15

语法

grammar/syntax

yǔfǎ

16

进步

to improve/to progress

jìnbù

17

to be afraid of /to fear

18

希望

to hope

xīwàng

19

比如说

for example

bǐrúshuō

20

to make(friends)

jiāo

21

认真

serious/earnest

rènzhēn

22

利用

to use/to utilixe

lìyòng

23

开玩笑

to joke/to make fun of

kāiwánxiào

24

声调

tones

shēngdiào

25

生词

new vocabulary words

shēngcí

26

句子

sentence

jùzi

27

用法

usage

yòngfǎ

28

退步

to decline(in ability)

tuìbù

29

记得

to remember

jìde

30

用功

diligent/studious

yònggōng

31

流利

fluent

liúlì

32

翻译

to translate/translation/translator

fānyì

33

简体字

simplified characters

jiǎntǐzì

34

繁体字

traditional characters

fántǐzì

35

名词

noun

míngcí

36

动词

verb

dòngcí

37

副词

adverb

fùcí

38

多音字

polyphone

duōyīnzì

39

困难

difficult

kùnnán

40

书面语

written language

shūmiànyǔ

41

有的

yǒude

some/a few

42

汉字

hànzì

chinese character

43

发音

fāyīn

pronunciation

44

说到

shuōdào

speak of

45

nán

hard/difficult

46

容易

róngyi

easy

47

练习

liànxí

to practice

48

量词

liàngcí

measure word

49

目的

mùdì

goal/objective

50

笔画

bǐhuà

stroke count

51

了解

liǎojiě

to understand

52

复杂

fùzá

complicated

53

没错

méicuò

correct

54

忘记

wàngjì

to forget

55

语法

yǔfǎ

grammar/syntax

56

进步

jìnbù

to improve/to progress

57

to be afraid of /to fear

58

希望

59

比如说

bǐrúshuō

for example

60

jiāo

to make(friends)

61

认真

rènzhēn

serious/earnest

62

利用

lìyòng

to use/to utilixe

63

开玩笑

kāiwánxiào

to joke/to make fun of

64

声调

shēngdiào

tones

65

生词

shēngcí

new vocabulary words

66

句子

jùzi

sentence

67

用法

yòngfǎ

usage

68

退步

tuìbù

to decline(in ability)

69

记得

jìde

to remember

70

用功

yònggōng

diligent/studious

71

流利

liúlì

fluent

72

翻译

fānyì

to translate/translation/translator

73

简体字

jiǎntǐzì

simplified characters

74

繁体字

fántǐzì

traditional characters

75

名词

míngcí

noun

76

动词

dòngcí

verb

77

副词

fùcí

adverb

78

多音字

duōyīnzì

polyphone

79

困难

kùnnán

spoken language

80

书面语

shūmiànyǔ

written language

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):