Lio-ba Flashcards Preview

Chinese > Lio-ba > Flashcards

Flashcards in Lio-ba Deck (40):
1

Zhè zhông

This- in noe

2

Nâi táng

Shir+shekar
Tafi

3

Duōshâo

Ziad+kam= cheghadr

4

Qián

Pol

5

Kuài

RMB

6

Ge

Har kodam

7

Yīgòng

Royeham
Jame kol

8

Zhènghâo

Fix
Be andaZe

9

Píng

Botrii

10

Pardakht kardan

11

Shōu

Daryaft

12

Zhâo

Bargardandan

13

Shanghai techan

Made in shinghi

14

Dòu

Hobot

15

Kàn shàngqù

Didan+bala raftan
Be naZar mirese

16

Bùcuò

Khoobe

17

Tián bù tián

Shirin hast ya na?

18

Yòu tián yòu Xiāng

Ham shirine ham khosh atr

19

Kêyî

Momkene

20

Tiāo

Joda kardan

21

Suíbián

Hartor mikhay

22

Jiù

Daghiighan

23

Zhèxiē

In meghdar

24

Zài

Dobare

25


Golabi

26

Bié de

ChiZe diige

27

Mì jú

Asal+ porteghal

28

Xīnxiān

TaZe

29

Suān

Torsh

30

Bù zênme

Na kheylii

31

Cháng cháng

Cheshiidan

32

Hào chī

Khosh maZe

33

Tài

Kheylii

34

Duōle

Ziyade

35

Gòule

Kafie

36

Huangguā

Khiyar

37

Mâidiân

Yekam bekhar

38

Huài

Kharab

39

Mài guāngle

Tamam shood

40

Mahi