List17 Flashcards Preview

句子填空 > List17 > Flashcards

Flashcards in List17 Deck (100):
1

coexistence['kəuig'zistəns]   

n. 共存

2

cogent['kəudʒənt]   

adj. 有说服力的

3

cognizant['kɔgnizənt]   

adj. 已认识的

4

coherence[kəu'hirəns]   

n. 连贯性

5

cohesive[kəu'hi:siv]   

adj. 有连贯性的

6

collaboration[kə.læbə'reiʃən]   

n. 合作

7

collaborative[kə'læbərətiv]   

adj. 合作的

8

collector[kə'lektə]   

n. 收藏家

9

collusion[kə'lu:ʒən]   

n. 共谋, 勾结

10

colonization[.kɔləni'zeiʃən]   

n. 殖民化进程

11

coloration[.kʌlə'reiʃən]   

n. 着色

12

combat['kɔmbæt]   

n. 战斗

13

combatant['kɔmbətənt]   

n. 作战人员

14

comic['kɔmik]   

n. 连环漫画

15

commiseration[kə.mizə'reiʃən]  

n. 同情

16

commodity[kə'mɔdəti]   

n. 商品

17

communicable[kə'mju:nəkəbəl]  

adj. 可传达的

18

comparatively[kəm'pærətivli]   

adv. 相对地

19

compassion[kəm'pæʃən]   

n. 同情

20

compatriot[kəm'pætriət]   

n. 同胞

21

competence['kɔmpitəns]   

n. 能力, 水平

22

complacence[kəm'pleisns]   

n. 满足

23

complacent[kəm'pleisənt]   

adj. 满足的

24

complaisance[kəm'pleizns]   

n. 殷勤

25

complement['kɔmplə.ment]   

v. 补足

26

completion[kəm'pli:ʃən]   

n. 完成

27

comply[kəm'plai]   

v. 服从

28

comprehensively[kɔmpri'hensivli] 

adv. 全面地

29

concordant[kən'kɔ:dənt]   

adj. 一致的

30

condemnation[.kɔndem'neiʃən]  

n. 谴责

31

condescend[.kɔndi'send]   

v. 屈尊

32

conflate[kən'fleit]   

v. 合并

33

conform[kən'fɔ:m]   

n. 遵守

34

conformism[kən'fɔ:mizəm]   

n. 因循守旧

35

congeniality[kəndʒi:ni'æliti]   

n. 适合, 意气相投

36

congruity[kən'gru:iti]   

n. 一致

37

connive[kə'naiv]   

v. 默许, 纵容

38

connoisseur[.kɔni'sə:]   

n. 鉴赏家

39

consequent['kɔnsi.kwent]   

adj. (作为结果)随之而来的

40

conservator['kɔnsə:.veitə]   

n. 管理员

41

consign[kən'sain]   

v. 赋予

42

conspiracy[kən'spirəsi]   

n. 阴谋

43

consternation[.kɔnstə'neiʃən]  

n. 大为吃惊

44

constitutional[.kɔnsti'tju:ʃənl]  

adj. 宪法的

45

constructor[kən'strʌktə]   

n. 建造者

46

consummate['kɔnsʌ.meit]   

v. 完成

47

contagious[kən'teidʒəs]   

adj. 传染性的

48

containment[kən'teinmənt]   

n. 控制

49

contemplate['kɔntem.pleit]   

v. 企图

50

contend[kən'tend]   

v. 争论

51

contention[kən'tenʃən]   

n. 论点

52

contestant[kən'testənt]   

n. 参赛者

53

contingency[kən'tindʒənsi]   

n. 偶然性

54

contingent[kən'tindʒənt]   

adj. 依情况而定的

55

contrition[kən'triʃən]   

n. 悔悟

56

convention['nærətiv]   

n. 惯例

57

conventionality[kən.venʃə'næliti]  

n. 常规

58

conventionally[kən'venʃənəli]  

adv. 照惯例

59

convergent[kən'və:dʒənt]   

adj. 收敛的

60

correspondence[.kɔrə'spɔndəns]  

n. 信件

61

correspondingly[.kɔrə'spɔndiŋli]  

adv. 相应地

62

costume['kɔstju:m]   

n. 服装

63

coterminous[kəu'tə:mənəs]   

adj. 相连的

64

counterpoint['kauntəpɔint]   

n. 对应物

65

counterposition['kauntə.pə'ziʃən] 

n. 相反观点

66

countless['kauntlis]   

adj. 无数的

67

coup[ku:]  

n. 妙计

68

courteous['kə:tjəs]   

adj. 有礼貌的

69

covert['kʌvət]   

adj. 隐蔽的

70

covet['kʌvit]   

v. 觊觎

71

cowardice['kauədis]   

n. 懦弱

72

coworker['kəu.wə:kə]  

n. 同事, 合作者

73

craven['kreivən]   

adj. 胆怯的

74

creativity[.kri:ei'tiviti]   

n. 创造力

75

creator[kri'eitə]   

n. 创作者

76

credible['kredəbəl]   

adj. 可靠的

77

credulity[kri'dju:liti]   

n. 轻信

78

credulous['kredjuləs]   

adj. 容易上当的

79

criminality[.krimi'næliti]   

n. 有罪

80

critique[kri'ti:k]   

n. 批评

81

crochet[krəu'ʃei]   

n. 钩针织物

82

crossfire['krɔs.faiə]  

n. 交叉火力

83

crumble['krʌmbəl]   

v. 破灭

84

cryogenic[.kraiə'dʒenik]   

adj. 低温的

85

cryptic['kriptik]   

adj. 含义隐晦的

86

cubism['kju:bizəm]   

n. 立体派, 立体主义

87

cuckoo['kuku:]   

n. 布谷鸟

88

culminate['kʌlmineit]   

v. 告终

89

culpability[kʌlpə'biləti]  

n. 有罪

90

culpable['kʌlpəbl]   

adj. 有罪的

91

cult[kʌlt]   

n. 崇拜

92

cultivation[.kʌlti'veiʃən]   

n. 培养

93

curiously['kju:riəsli]   

adv. 诡异地

94

cursorily['kə:sərili]   

adv. 粗糙地

95

curt[kə:t]   

adj. 唐突无礼的

96

custodian[kʌs'təudiən]   

n. 看守人

97

darken['dɑ:kən]   

v. 使…变暗

98

daunt[dɔ:nt]   

v. 使…胆怯

99

dearth[də:θ]   

n. 不足

100

debunk['di:'bʌŋk]   

v. 揭穿真相