List4 Flashcards Preview

句子填空 > List4 > Flashcards

Flashcards in List4 Deck (100):
1

judgment['dʒʌdʒmənt]   

n. 判断

2

justification[.dʒʌstifi'keiʃən]   

n. 辩护; 正当理由

3

laud[lɔ:d]   

v. 赞美 adj. 值得称赞的

4

literacy['litərəsi]   

n. 读写能力

5

lyric['lirik]   

adj. 抒情的

6

mediocre['mi:diəukə]   

adj. 平庸的, 平凡的

7

methodology[.meθəd'ɔlədʒi]   

n. 方法学

8

monotonous[mə'nɔtənəs]   

adj. 单调的 n. 枯燥

9

mundane['mʌndein]   

adj. 平凡的

10

needlessly['ni:dlisli]  

adv. 不必要地

11

notion['nəuʃən]   

n. 观念

12

novelty['nɔvəlti]   

n. 新事物

13

passionate['pæʃənit]   

adj. 热情的, 激情的

14

peripheral[pə'rifərəl]   

adj. (神经)末梢的

15

photographer[fə'tɔgrəfə]   

n. 摄影师

16

politically[pə'litikəli]   

adv. 政治上地

17

populate['pɔpjuleit]   

v. 居住于, 生活于

18

precipitate[pri'sipitit]   

v. 促成, 使…加速

19

precursor[pri:'kə:sə]   

n. 先驱

20

preempt[pri:'empt]   

v. 占先

21

preoccupation[pri:.ɔkjə'peiʃən]  

n. 专注

22

presumptuous[pri'zʌmptjuəs]  

adj. 放肆的, 冒昧的;武断的 n. 放肆, 冒昧;武断

23

reassess[.ri:ə'ses]  

v. 重新评价

24

reassure[.ri:ə'ʃuə]   

v. 使…恢复信心; 使…安心

25

reciprocity[.resə'prɔsəti]   

n. 相互作用

26

rejection[ri'dʒekʃən]   

n. 排斥

27

relentless[ri'lentlis]   

adj. 持续不断的 adv. 持续地, 一直以来

28

resentment[rɪ'zɛntmənt]   

n. 怨恨

29

reviewer[ri'vju:ə]   

n. 评论家

30

ridicule['ridikju:l]   

n. 嘲笑 v. 嘲笑

31

safeguard['seifgɑ:d]   

n. 保护措施

32

salutary['sæljə.teri]   

adj. 有益的

33

schematic[ski:'mætik]   

adj. 结构化的

34

sheer[ʃiə]   

adj. 绝对的, 全然的

35

similarity[.simi'læriti]   

n. 类似

36

speculation[.spekju'leiʃən]   

n. 推测

37

spoilage['spɔilidʒ]   

n. 腐败, 变质

38

theater['θiətə]   

n. 剧院

39

theme[θi:m]   

n. 主题

40

timeless['taimlis]   

adj. 不变的 n. 永恒

41

timely['taimli]   

adj. 及时的

42

trivial['triviəl]   

adj. 不重要的, 无足轻重的

43

uniformity[.ju:nə'fɔ:məti]   

n. 一致

44

unrealistic[.ʌnriə'listik]   

adj. 不切实际的

45

verifiable['veri.faiəbl]   

adj. 能证实的

46

wholehearted['həul'hɑ:tid]   

adj. 全心全意的

47

abate[ə'beit]   

v. 缓和

48

accomplishment[ə'kɔmpliʃmənt]  

n. 成就

49

adamant['ædəmənt]   

adj. 坚定不移的

50

adaptation[.ædæp'teiʃən]   

n. 适应能力

51

adjustment[ə'dʒʌstmənt]   

n. 调整, 修正

52

admiration[.ædmə'reiʃən]   

n. 赞赏

53

adulation[.ædʒu'leiʃən]   

n. 奉承

54

adulthood[ə'dʌlthud]   

n. 成年

55

adversity[əd'və:siti]   

n. 灾难

56

advertiser['ædvə.taizə]   

n. 广告商 n. 广告

57

affirm[ə'fə:m]   

v. 证实

58

agreeable[ə'gri:əbəl]   

adj. 愉快的

59

allusive[ə'lu:siv]   

adj. 暗示的

60

altruism['æltru.izəm]   

n. 利他主义

61

ambiguous[æm'bigjuəs]   

adj. 含糊不清的

62

ameliorate[ə'mi:ljəreit]   

v. 改善

63

anachronistic[ə.nækrə'nistik]   

adj. 落伍的

64

analytic[.ænə'litik]   

adj. 分析的

65

analyze['ænəlaiz]   

v. 分析的

66

antibiotic[.æntibai'ɔtik]   

n. 抗生素

67

anticipation[æn.tisi'peiʃən]   

n. 预期

68

antiquated['æntikweitid]   

adj. 陈旧的, 过时的

69

antithetical[.ænti'θetikəl]   

adj. 对立的

70

apathetic[.æpə'θetik]   

adj. 冷漠的, 无动于衷的

71

arcane[ɑ:'kein]   

adj. 神秘的

72

architect['ɑ:kitekt]   

n. 建筑师

73

articulate[ɑ:'tikjulit]  

adj. 善于表达的

74

artless['ɑ:tlis]   

adj. 质朴的 n. 单纯, 朴实

75

aspiration[.æspə'reiʃən]   

n. 渴望

76

astonishment[əs'tɔniʃmənt]   

n. 惊讶

77

astrology[ə'strɔlədʒi]   

n. 占星术

78

attorney[ə'tə:ni]   

n. 律师

79

augur['ɔ:gə]   

v. 预示

80

availability[ə.veilə'biliti]   

n. 可利用性

81

avert[ə'və:t]   

v. 避免, 防止

82

awe[ɔ:]   

n. 敬畏

83

banal[bə'nɑ:l]   

adj. 平庸的

84

beneficent[bi'nefisnt]   

adj. 有益的

85

berate[bi'reit]   

v. 严厉指责

86

bolster['bəulstə]   

v. 支持

87

broaden['brɔ:dn]   

v. 变宽; 扩大; 开阔

88

candor['kændə]   

n. 直率; 公正

89

capricious[kə'priʃəs]   

adj. 变化无常的

90

caution['kɔ:ʃən]   

n. 警告

91

cherish['tʃeriʃ]   

v. 珍爱

92

circumscribe['sə:kəm.skraib]   

v. 限制

93

circumspect['sə:kəm.spekt]   

adj. 细心谨慎的

94

clandestine[klæn'destin]   

adj. 秘密的

95

clarity['klæriti]   

n. 清楚易懂

96

client['klaiənt]   

n. 客户

97

coercion[kəu'ə:ʃən]   

n. 强迫; 高压政治

98

cognizance['kɔgnizəns]   

n. 注意

99

commentator['kɔmən.teitə]   

n. 评论家

100

comparable['kɔmpərəbəl]   

adj. 类似的