Lunge Flashcards Preview

LUNGE > Lunge > Flashcards

Flashcards in Lunge Deck (62)
Loading flashcards...
1

Hva er definisjonen på KOLS?

vedvarende progressiv nedbrytelse av lungevev som medfører økende pustebesvær

2

Hva er patofysiologien ved KOLS?

nedbrytelse av alveolesepta med dannelse av emfysem og økt luftveismotstand pga. kollaps av bronkioler. Får økt antall gobletceller og dermed tendens til residiverende infeksjoner. Mukociliær clearance går ned

3

Hva er en blue bloater?

En kols pasient med kronisk bronkitt som hovedsymptom.

4

HVa kjennetgener en blue bloater?

produktiv hoste de fleste dagene tre måneder på rad i løpet av 2 år. Seigere slim og økt slimproduksjon.

5

Hva kjennetegner en pink puffer?

Emfysem, dilatasjon og destruksjon av alveoler distalt for terminale bronkioler uten tegn til fibrose. Gir redusert elastisk recoil. REdusert ekspiratorisk trykk, kollaps av alveoler og air trapping.

6

Hva er typiske symptomer ved KOLS?

økende tungpust, hoste.

7

Hva er komplikasjoner ved KOLS?

utvikling av polycytemi, høyresidig hjertesvikt, pulmonal HT

8

Hvilke diff diagnoser er det ved KOLS?

hjertesvikt, astma, interstitiell lungesykdom

9

Hva skal gis ved lette symptomer på KOLS?


SABA

10

Hva gis ved KOLS av moderat grad?

SABA OG LABA/LAMA

11

Hva skal man aldri gi som monoterapi ved KOLS

ICS

12

Når er kortikosteroider indisert ved KOLS?

ved FEV1 under 50% eller forverringer

13

Hvordan er symptombilde ved akutt forverringer av KOLS

dyspne, økt hoste, purulent ekspektorat og feber, utvikling over flere dager

14

Hva utløser ofte en KOLS forverring?

infeksjon.

15

Hva er diff diagnoser ved KOLS forverring?

pneumoni, lungeødem, LE, pneumothoraks, astma

16

Hva er behandlingen ved KOLS forverring?

AB??Oksygen og systemisk steroid i tillegg til forstver

17

Hva er definisjonen på astma?

Hyperreagerende luftveier med anfallsvis piping/hvesing, hoste, økt ekspektorat og åndenød

18

Hva kan utløse astma?

virus, allergener, bakterie, kjemiske mediatorer

19

Hva skille astma fra KOLS?

Det er reversibelt!

20

Hva er typiske symptomer ved astma?

Hoste om natten, hveste pust i perioder.

21

Hvilke medisiner kan utløse astma?

ASA og NSAIDS

22

Hva kan en provokasjonstest vise?

påvise hyperreaktivitet

23

Vil en positiv provokasjonstest være ensbetydende med astma?

Nei, kan være økt ved CF, bronkiektasier, KOLS, bronkial sarkoidose, sjøgrens og RA

24

Hva er diff diagnoser ved hoste på natten?

GØRS, postnasaldrypp, bronkiektasier, kronisk sinusitt. TB

25

HVa er mild astma?

Mer enn 1 anfall i uken, men ikke hver dag. 2x månedlig har de nattlige symptomer.

26

Hva er moderat astma?

Anfall daglig, og nattlige symptomer 1x i uken.

27

Hva er alvorlig astma?

Vedvarende, begrenser fysisk aktivitet, hyppige nattlige symptomer.

28

hva er normal pef hos kvinner?

450 l/min

29

Hva er bronkiektasier vs emfysem??

Utposninger på bronkietreet hvor det samles sekret som pasienten får vansker med å hoste opp. Ødeleggelse av alveoler ved emfysem.

30

Hva er typiske symptomer ved bronkieektasi?

residiverende infeksjoner og hoste, ekspektorat. Langvarig feber og utilpass.