Lungmedicin & Allergi Flashcards Preview

Integration 1, Läkarprogrammet, Uppsala Universitet > Lungmedicin & Allergi > Flashcards

Flashcards in Lungmedicin & Allergi Deck (39)
1

Lungmedicin/allergi 150116: 1. Vilken av följande kombinationer av lungfunktionsvariabler är typisk vid en restriktiv lungsjukdom.
1. Ökad RV, Sänkt VC och normal TLC
2. Normal RV, Normal VC och ökad TLC
3. Ökad FRC, Sänkt VC och normal TLC
4. Sänkt RV, sänkt VC och sänkt TLC
5. Normal FRC, Sänkt VC och normal TLC

4

2

2. Vilken av följande kombinationer av lungfunktionsvariabler är typisk vid en obstruktiv lungsjukdom.
1. Ökad VC, ökad FEV1 och normal FEV1/VC
2. Sänkt VC, sänkt FEV1 och sänkt FEV1/VC
3. Sänkt VC,sänkt FEV1 och normal FEV1/VC
4. Sänkt VC, normal FEV1 och ökad FEV1/VC
5. Normal VC, ökad FEV1 och ökad FEV1/VC

2

3

3. Vilket preparat lägger du till om fullständig astmakontroll ej uppnås med behandling med enbart kortverkande beta-2-stimulerare vid behov
1. Långverkande beta-2-stimulerarer
2. Leukotrien antogonist
3. Teofyllin
4. Inhalationssteroid
5. Omalizumab (anti-IgE)

4

4

4. Vad är förstahands preparatet vid behandling av hösnuva
1. Antihistamin
2. Leukotienantagonist
3. Kortison
4. Omalizumab (anti IgE)
5. Hyposensibilisering

1

5

5. Vad är typiskt för riskerna vid asbestosexponering?
1.  Lungröntgen förändringarna s.k. noduli, drabbar främst ovanloberna
2.  Rökning i kombination med asbestexponering ökar risken för lungcancer multiplikativt.
3.  Pleura plaque utesluter att patienten arbetat med asbest
4.  Eftersom asbest förbjöds i Sverige för över trettio år sedan, så finns inte längre några fall här, men sjukdomen finns i andra länder.
5.  Asbest består av runda partiklar, som är så små att de kommer ut i alveolerna.

2

6

2. Allergisk alveolit kan uppkomma efter flera olika typer av exponering och i olika miljöer. Vilken miljö är minst tänkbar som orsak?
a) Justerverk
b) Flishantering
c) Bilavgaser
d) Spannmålshantering

C

7

2. Vilken celltyp domineras i ett bronkoalveolärt lavage (BAL) vid en akut pneumoni?
a. Makrofager
b. Neutrofila granulocyter
c. Lymfocyter
d. Plasma celler

B

8

"3. Vilken variabel inom spirometrin används för att bedöma vilket stadium av KOL som patienten har.

"
"a)  Aktuell  FEV1 efter bronkdilatation
"
b)  Aktuell FEV1/VC-kvot efter bronkdilatation
"c)  FEV1 i % av förväntat efter bronkdilatation
"
"d)  FEV1/VC i % av förväntat efter bronkdilatation

"

C

9

4. Vilket preparat lägger du till om astmakontroll inte uppnås trots behandling med kortverkande beta-2-stimulerare v.b. och regelbunden behandling med inhalationssteroider?
a. Teofyllin.
b. Omalizumab
c. Antikolinergika
d. Långverkande beta-2-stimulerare

D

10

5. En viss typ av allergi är vanlig hos småbarn men försvinner ofta när barnet blir äldre. Vilken typ?
a. Allergi mot pollen
b. Allergi mot ägg + mjölk
c. Allergi mot damm + kvalster
d. Allergi mot pälsdjur

B

11

1. Vilket preparat lägger du till om astmakontroll inte uppnås trots behandling med kortverkande beta-2-stimulerare v.b. och regelbunden behandling med inhalationssteroider?
1. Teofyllin.
2. Omalizumab
3. Antikolinergika
4. Långverkande beta-2-stimulerare

4

12

2. En viss typ av allergi är vanlig hos småbarn men försvinner ofta när barnet blir äldre. Vilken typ?
1. Allergi mot pollen
2. Allergi mot ägg + mjölk
3. Allergi mot damm + kvalster
4. Allergi mot pälsdjur

2

13

3. Vilken sorts astma har ofta en allergisk komponent?
1. Astma som debuterar hos barn
2. Astma som debuterar i medelåldern
3. Astma som debuterar när man är äldre
4. Lika vanligt oavsett när det debuterar

1

14

4. Följande preparat tillhör en viss klass av astmaläkemedel: budesonid, flutikason, mometason, ciklosenid. Vilken?
1. Långverkande beta-2-stimulerare
2. Antikolinergika
3. Inhalationssteroider
4. Kortverkande beta-2-stimulerare

3

15

"5.   Vid vilken av nedanstående lungsjukdomar ser man ett förhöjt elastiskt återfjädringstryck.

1)  Astma

2) KOL med emfysem

3)  Bronkiell hyperreaktivitet

4) Lungfibros4

16

"1. Vid vilken av nedanstående lungsjukdomar ser man ett förhöjt elastiskt återfjädringstryck.

a) Astma

b) KOL med emfysem

c) Bronkiell hyperreaktivitet

d) Lungfibros


D

17

2. Vad är förstahands preparatet vid behandling av allergisk rinokonjunktivit
a) Antihistamin
b) Antileukotrien
c) Omalizumab (anti IgE)
d) Peroral hyposensibilisering med Grazax

A

18

3. Vilket preparat används inte i första hand vid akutbehandling av astma
a) Inhalation av kortverkande beta-2 stimulerare
b) Syrgas
c) Antibiotika
d) Peroral steroider

C

19

4. Vilka preparat är viktigast vid en allergichock?
a) Adrenalin
b) Antihistamin
c) Antileukotrien
d) Kortison

A

20

5. Hur mycket ökar chansen att bli rök fri om man använder Vareniklin (Champix)
a) 10%
b) 50%
c) 100% (fördubblad)
d) 200% (tredubblad)

C

21

1) Vilken variabel inom spirometrin används för att bedöma vilket stadium av KOL som patienten har.


a) Aktuell  FEV1 efter bronkdilatation

b) Aktuell FEV1/VC-kvot efter bronkdilatation

c) FEV1 i % av förväntat efter bronkdilatation

d) FEV1/VC i % av förväntat efter bronkdilatationC

22

2. När använder man Kroppspletysmografen


a) För att mäta stängningsvolymen (closing volume)

b) För att mäta statiska lungvolymer inklusive FRC och RV

c) För att mäta flöde-volym kurvor med både inspiration och exspiration

FV

B

23

3. Vilken av dessa undersökningar ingår som rutin vid astmadiagnostik
a) Bronkoskopi
b) Metakolintest
c) Mätning av utandat kväveoxid (NO)
d) Spirometri med reversibilitetstest

D

24

5. Hur mycket ökar chansen att bli rök fri om man använder Vareniklin (Champix)
a) 10%
b) 50%
c) 100% (fördubblad)
d) 200% (tredubblad)

C

25

1. Förutom anamnes vilken/vilka av följande undersökningsmetoder är viktiga vid utredning av astma

1. Reversibilitetstest
2. PEF-kurva
3. Allergiutredning
4. 1+2+3

4

26

2. Vilka av följande preparat för behandling av allergier saknar i stort sätt effekt på allergisk astma.

1. Antihistaminer
2. Omalizumab (anti IgE)
3. Hyposensibilisering (ASIT)
4. Steroider

1

27

3. Hur ändrar du behandlingen om astmakontroll inte uppnås med behandling med kortverkande beta-2-stimulerare, inhalationssteroid i låg dos och långverkande beta-2-stimulerare

1. Tillägg av omalizumab (anti-IgE)
2. Tillägg av teofyllin
3. Ökning av dosen inhalationssteroid
4. Tillägg av perorala steroider

3

28

4. Hur mycket ökar chansen att bli rök fri om man använder Vareniklin (Champix
1. 10%
2. 50%
3. 100% (fördubblad)
4. 200% (tredubblad)

3

29

5. Vilken av följande kombinationer av lungfunktionsvariabler är typisk vid en obstruktiv lungsjukdom.

1. Ökad VC, ökad FEV1 och normal FEV1/VC
2. Sänkt VC, sänkt FEV1 och sänkt FEV1/VC
3. Sänkt VC,sänkt FEV1 och normal FEV1/VC
4. Sänkt VC, normal FEV1 och ökad FEV1/VC
5. Normal VC, ökad FEV1 och ökad FEV1/VC

2

30

1. Lungefysem kännetecknas främst av ett av följande påstående.
a. TLC minskar
b. FEV1/VC ökar
c. Lungornas compliance (eftergivlighet) ökar
d. Luftvägsmotståndet minskar
e. FRC minskar

C

31

2. Vilket samband mellan olika delvolymer i lungan gäller.
a. TLC = FRC + VC
b. TLC = FRC + RV
c. TLC = FRC + IC
d. TLC = FRC + ERV
e. TLC = FRC - ERV

C

32

3. Vilken av dessa lungcancertyper bör inte få kirurgisk behandling (tumörresektion)?
a. adenocarcinom
b. storcellig cancer
c. skivepitelcancer
d. småcellig cancer
e. carcinoid tumör

D

33

4. Vilket preparat är viktigast vid en allergichock?
a. Adrenalin
b. Antihistamin
c. Antileukotrien
d. Kortison

A

34

5. Vilket av dessa preparat som används vid rökavvänjning utövar sin effekt genom att hämma återupptaget av dopamin och noradrenalin?
a. Nikotintuggumi
b. Vareniklin (Champix)
c. Bupropiom (Zyban)
d. Desloratadin (Aerius)

C

35

1. Vilket av följande är i regel INTE förknippat med yrkesastma?
a) Radonexponering
b) Bronkiell hyperreaktivitet
c) Tidssamband med vistelse i en viss arbetsmiljö
d) Variabel bronkkonstriktion

A

36

2. Vilken variabel används för att ställa diagnosen KOL.
a) VC i % av prediktat
b) FEV1
c) FEV1 i % av prediktat
d) FEV1/VC
e) FEV1/VC i % av prediktat

D

37

3. Vilken av följande lungsjukdomar betraktas INTE som interstitiella:
a) Dammlunga
b) Exogen allergisk alveolit
c) Idiopatisk lungfibros
d) bronkiektaser

D

38

4. Vilket av dessa preparat bör man om möjligt UNDVIKA att ge till patienter med astma?
a) diuretika
b) beta-blockare
c) leukotrienantagonister
d) angiotensin II antagonister

B

39

5. Vilket preparat kan du överväga att pröva om astmakontroll INTE uppnås med behandling med kortverkande beta-2-stimulerare, inhalationssteroid i hög dos, långverkande beta-2-stimulerare och leukotrenantagonist?
a) Tillägg av omalizumab (anti-IgE)
b) Tillägg av ACE-hämmare
c) Tillägg av makrolider
d) Tillägg av paracetamol

A