M2 K2 Flashcards Preview

Filipino > M2 K2 > Flashcards

Flashcards in M2 K2 Deck (27)
Loading flashcards...
1

Tinatawag na "first hand" o "raw data"

Primarya

2

Anong batis ng impormasyon ang:

Rekord ng talumpati, mga larawan, at lahat ng orihinal na sulatin

Primarya

3

Anumang impormasyon na mula sa primaryang sanggunian

Sekondarya

4

Anong batis ng impormasyon ang:

Tisis, disertasyon, monograp

Sekondarya

5

Anumang bagay na sumasaklaw sa pangkalahatang ideya na hango sa sekondaryang hanguan

Tersiyarya

6

Anong batis ng impormasyon ang:

Aklat tulad ng diksyunaryo at ensaklopidya

Tersiyarya

7

Impormasyon na mula sa internet

Hanguang elektroniko

8

Ayon sa kanya, ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga salita

Anderson
1998

9

Ayon sa kanya, ang pagbasa ay parang pagtatanong na nakalimbag mula sa teksto at pagbabasa na may pang-unawa na nagiging dahilan upang ang mga tanong ay masagot

Huffman
1998

10

Isang proseso sa pagkuha ng mga impormasyon upang sa ganoon ay mas lalong maintindihan ang bawat bagay. Isang sistematikong pagkalap ng impormasyon

Pananaliksik

11

Ama ng pagbasa

William S. Gray

12

Hakbang sa Pagbasa:

Pagkilala at pagtukoy sa mga nakalimbag na simbolo at kakayahan sa pagbigkas ng mga tunog

Persepsyon

13

Hakbang sa Pagbasa:

Pag-unawa sa mga nakalimbag na simbolo o salita

Komprehensyon

14

Hakbang sa Pagbasa:

Kaalaman sa pagpasiya o paghatol ng kawastuhan, kahusayan, pagpapahalaga, at pagdama sa teksto

Reaksyon

15

Hakbang sa Pagbasa:

Kaalaman sa pagsasanib o pag-uugnay o paggamit ng mambabasa sa kanyang dati at mga bagong karanasay sa tunay na buhay

Integrasyon

16

Teorya sa Pagbasa:

Naniniwalang ang pag-unawa ay nagmumula sa isipan ng mababasang mayroon nang dating kaalaman at karanasan. Ang daloy ng impormasyon ay nagsisimula sa itaas patungo sa ibaba na ang ibig sabihin, ang pag-unawa ay batay sa kabuuang kahulugan ng teksto. Ang impormasyon ay nagmumula sa dating kaalaman ng mababasa patungo sa teksto

Teoryang Itaas-Pababa (Top-Down)

17

Teorya sa Pagbasa:

Salungat sa teoryang top-down. Pananaw sa pagbasa na naniniwalang ang pag-unawa sa teksto ay batay sa mga nakikita rito tulad ng salita, pangungusap, larawan, diyagram, o iba pang simbolo

Teoryang Ibaba-Pataas (Bottom-Up)

18

Teorya sa Pagbasa:

Tinatawag ding data-driven model or part-to-whole model

Teoryang Ibaba-Pataas (Bottom-Up)

19

Teorya sa Pagbasa:

Tinatawag ding inside-out model, concept-driven movel, at whole-to-part model

Teoryang Itaas-Pababa (Top-Down)

20

Teorya sa Pagbasa:

Kombinasyon ng teoryang bottom-up at top-down sapagkat ang proseso ng komprehensyon ay may dalawang direksyon (McCormick, 1998). Sa paggamit ng dalawang paraan na ito, nagaganap ang interaksyon sa pagitan ng teksto at ng mambabasa, Ito ay nabubuo mula sa kaalaman at ideya na dala ng mambabasa sa pag-unawa sa teksto

Teoryang Interaktibo

21

Teorya sa Pagbasa:

Ang lahat ng ating naranasan at natutuhan ay nakaimbak sa ating isipan o memorya. Ito ay nagiging dating kaalaman (prior knowledge). Ito ay nakakaimpluwensiya nang malaki sa pag-unawa kung ano ang alam na o hindi alam ng mambabasa

Teoryang Iskema (Schema)

22

Pananaliksik sa Silid-Aklatan:

Maliban sa mga aklat na nasa loob ng silid-aklatan, makabubuting sumangguni rin sa mga magasin, dyaryo, at iba pang babasahin

Panimulang Yugto

23

Pananaliksik sa Silid-Aklatan:

Ang mga napiling impormasyon o datos ay kailangang salain upang malaman kung magagamit ito, gayundin ang dapat gawin sa mga sangguniang hindi makatutulong sa pananaliksik

Pagsusuri ng impormasyon o datos

24

Pananaliksik sa Silid-Aklatan:

Pagsasagawa at paghahanda ng mga tala ng impormasyon o datos

Pagbabasa at pagtatala ng impormasyon mula sa napiling sanggunian

25

Kard Katalog:

Ang dapat hanapin kung ang malinaw pa lamang sa mananaliksik ay ang kanyang paksang tatalakayin

Kard ng Paksa (subject card)

26

Kard Katalog:

Ang kailangang tingnan kung ang mananaliksik ay may naiisip na agad na awtor na awtoridad sa kaniyang paksa

Kard ng Awtor (author card)

27

Kard Katalog:

Ang pinakalapitin ng mga mananaliksik na hindi pa tukoy ang paksa o awtor na gusto nilang saliksikin kung kaya parang naghahanap pa sila ng kanilang paksa sa mga librong pamilyar sa kanila

Kard ng Pamagat (title card)