M3 K2 Flashcards Preview

Filipino > M3 K2 > Flashcards

Flashcards in M3 K2 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Angkop sa paggamit ng pangungusap batay sa hinihingi ng isang interaksyong sosyal

Kakayahang Komunikatibo

2

Sistema ng di-malay o likas na kaalaman ng tao hinggil sa gramatika na nagbibigay sa kaniya ng kapasidad na gumamit at makaunawa ng wika (Noam Chomsky, 1965)

Kakayahang Linggwistiko

3

Tumutukoy sa kakayahang gamitin ang wika nang may naaangkop na panlipunang pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon

Kakayahang Sosyolinggwistik

4

Ano ang ibig sabihin ng SPEAKING?

Setting
Participant
Ends
Act Sequence
Keys
Instrument
Norms
Genre

5

Nakatuon sa komunikatibong aksyon sa loob ng kontekstong sosyo-kultural at binigyang pansin ang kaangkupan ng gamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon

Kakayahang Pragmatik

6

Tumutukoy sa mismong kakayahan na matiyak na tama ang isa o higit pang kahulugan ng teksto at sitwasyon na nakapaloob o nakaayon sa konteksto

Kakayahang Diskorsal

7

Kumbensiyon ni Grice:

Dami ng impormasyong kailangan ibigay

Prinsipyo ng Kantidad

8

Kumbensiyon ni Grice:

Katotohanan ng ibinibigay na impormasyon

Prinsipyo ng Kalidad

9

Kumbensiyon ni Grice:

Halaga ng ibinibigay na impormasyon

Prinsipyo ng Relasyon

10

Kumbensiyon ni Grice:

Paraan ng pagbibigay ng impormasyon

Prinsipyo ng Pamamaraan

11

Dalawang uri ng kakayahang diskorsal

- Kakayahang Tekstuwal
- Kakayahang Retorikal

12

Naglalarawan sa pakikipagtalastasang pinag-iisipan at ginagamitan ng iba't-ibang paraan ng epektibong komunikasyon sa kapwa

Kakayahang Estratehiko

13

Uri ng Kakayahang Diskorsal:

Kahusayan ng isang indibidwal sa pagbasa at pag-unawa sa iba't-ibang teksto gaya ng pasulat na komunikasyon

Kakayahang Tekstuwal

14

Uri ng Kakayahang Diskorsal:

Kahusayan ng indibidwal na makibahagi sa kumbensyon. Kasama ang kakayahang unawain ang iba't-ibang tagapagsalita at makapagbibigay ng mga pananaw o opinyon

Kakayahang Retorikal