M4 K2 Flashcards Preview

Filipino > M4 K2 > Flashcards

Flashcards in M4 K2 Deck (40)
Loading flashcards...
1

Pinasimulan ni Dell Hymes noong 1962 na nagsulong sa kahalagahan ng antropolohiya sa linggwistika

Ethnography of Communication

2

Pinasimulan ni William Labov noong 1971 na nag-impluwensya sa mga metodolohiya sa linggwistika

Variationist Theory

3

Pinangunahan ni Paul Grice noong 1967 na may impluwensya sa pag-aaral ng semantika sa dulog pilosopikal

Pragmatic Theory

4

Isinulong ni John Langsaw Auston noong 1962 at pinalawig ni John Rogers Searle na nakilala sa kanilang paniniwala na kayang mabago ng salita ang realidad

Speech Act Theory

5

Speech Act Theory:

Sadya o intensyonal

Illocutionary Force

6

Speech Act Theory:

Anyong linggwistiko

Locution

7

Speech Act Theory:

Epekto sa takapakinig

Perlocution

8

Berbal at di-berbal na kakayahan ng tao sa komunikasyon

Diskurso

9

Mayroong pagkaka-isa sa ideya ang diskurso

Kohisyon

10

Mayroong pagkaka-ugnay-ugnay ang mga impormasyon

Koherens

11

Tumutukoy sa diin o sentra ng nais sabihin

Empasis

12

Tinatawag din an ekspository

Paglalahad

13

Pinakasimple at pinakatiyak na pagpapakahulugan at pagpapaliwanag

Paglalahad

14

Uri ng Paglalahad:

Pagbibigay kahulugan sa isang ideya

Depenisyon

15

Uri ng Paglalahad:

Pag-iisa-isa kung saan matapos banggitin ang pangunahing paksa ay isa-isang ihahanay ang kaugnay na kaisipan

Enumerasyon

16

Uri ng Paglalahad:

Nakaayos ang depinisyon batay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari

Sikwensyal

17

Uri ng Paglalahad:

Nakaayos ang depinisyon batay sa tiyak na pagkakasunod-sunod ng pangyayari o variable

Kronolohikal

18

Uri ng Paglalahad:

Nakaayos ang depinisyon batay sa pagkakasunod-sunod o mga hakbang sa pagbuo ng isang gawain

Prosedyur

19

Uri ng Paglalahad:

Paglilista at paglalahad sa pamamagitan ng paghihiwalay at pagpapaliwanag

Panunuri

20

Uri ng Paglalahad:

Ang kahulugan ng isang salita ay tiyak at nakikita sa diksyunaryo

Denotasyon

21

Uri ng Paglalahad:

Batay sa lipunan o bumabasa kaysa sa tiyak na kahulugan

Konotasyon

22

Tinatawag din na narrative

Pasalaysay

23

Paghahabi ng mga episodo o serye ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula umpisa hanggang wakas

Pasalaysay

24

Uri ng Pagsasalaysay:

Tungkol sa pinagmulan ng isang bagay

Alamat

25

Uri ng Pagsasalaysay:

Mga hayop ang pangunahing tauhan

Pabula

26

Uri ng Pagsasalaysay:

Kuwento mula sa Bibliya

Parabula

27

Uri ng Pagsasalaysay:

Tulang pasalaysay na tungkol sa kabayanihan ng mga tauhan

Epiko

28

Uri ng Pagsasalaysay:

Kuwento patungkol sa mga diyos at diyosa

Mito

29

Uri ng Pagsasalaysay:

Kaugalian, kultura, paniniwala

Kwentong Bayan

30

Uri ng Pagsasalaysay:

Tunay na pangyayari na naganap sa buhay ng tao na nakawiwiling pakinggan, nagbibigay ng aral

Anekdota

31

Uri ng Pagsasalaysay:

Pinakamasining na pagtatanghal, mga aktor ay iniaakto ang mga pangyayari

Dula

32

Uri ng Pagsasalaysay:

Mahabang pasalaysay na nakahati sa mga kabanata

Nobela

33

Uri ng Pagsasalaysay:

Mahahalagang pangyayari na nangyari sa isang lipunan

Balita

34

Pagpapahayag na nagbibigay ng isang malinaw, tiyak, detalyadong katangian ng mga bagay-bagay at tao

Paglalarawan

35

Ano-ano ang mga sangkap ng paglalarawan?

Paksa, Detalye, Pananaw, Organisasyon, Aytem ng Mabisang Pagpapahayag

36

Uri ng Paglalarawan:

Pagbibigay ng kabatiran sa inilalarawan

Karaniwan

37

Uri ng Paglalarawan:

Higit na malalim at makulay na paglalarawan

Masining

38

Tinatawag din na argumentatibo

Pangangatwiran

39

- Paglalatag, pagtitimbang, at paghahanay ng mga kaisipan upang mapaniwala at mahikayat ang kabilang kampo sa isang proposisyong pinagtatalunan
Isang agham, isang sining

Pangangatwiran

40

Tawag sa paksang pinagtatalunan sa isang pangangatwiran

Proposisyon