M5 K2 Flashcards Preview

Filipino > M5 K2 > Flashcards

Flashcards in M5 K2 Deck (25)
Loading flashcards...
1

Isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto o babasahin

Pagbubuod

2

Tinatawag na paraphrase

Hawig

3

Isang pagpapaikli ng mga pangunahing punto, kadalasan ng piksyon. Karaniwan hindi lalampas sa dalawang pahina

Lagom o Sinopsis

4

Kagamitang pedagohikal na ginagamitan ng kombinasyon ng mga guhit, larawan, konsepto, proseso, at ugnayan ng mga bagay-bagay

Graphic organizers

5

2 kahalagahan ng graphic organizer

- Pag-uugnay
- Pagbibigay kategorya

6

Uri ng Graphic Organizer:

Teknik upang matukoy ang dati nang kaalaman at iniuugnay sa mga bagong kaalaman. Nakabatay sa paniniwalang mas nananatili at nagiging makahulugan ang bagong kaalaman kung iniuugnay sa dati nang nalalaman

K-W-L Chart

7

Uri ng Graphic Organizer:

Paghahambing ng mga katangian ng dalawang paksa upang makita ang mga pagkakatulad at pagkakaiba

Venn Diagram

8

Uri ng Graphic Organizer:

Ginagamit tuwing may pinag-aaralang pangunahind kaisipan at pag-iisa-isa sa mga detalye

Main Idea and Details Chart

9

Uri ng Graphic Organizer:

Nagbubuod sa sanhi at bunga ng isang pangyayari

Cause and Effect Chart

10

Uri ng Graphic Organizer:

Susubok sa kahusayan sa pagbibigay ng mga kasagutang maaaring itugon sa mga pangyayaring susuriin

What If? Chart

11

Uri ng Graphic Organizer:

Ginagamit sa pagtitimbang-timbang sa maganda at hindi magandang epekto ng isang isyu o paksang pinag-uusapan

Fishbone Planner

12

Uri ng Graphic Organizer:

Katulad ng story sequence, ginagamit upang ipakita ang pagkakasunod-suno ng mga pangyayari mula sa simula, gitna, at wakas

Story Ladder

13

Uri ng Graphic Organizer:

Ilahad ang mga importanteng impormasyon sa isang kwento

Story Pyramid

14

Uri ng Graphic Organizer:

Ilarawan ang isang sentral na ideya at mga sumusuportant konsepto o datos

Cluster Map

15

Uri ng Graphic Organizer:

Ilarawan ang hirerkiya sa isang organisasyon

Organizational Chart

16

Uri ng Graphic Organizer:

Paghiwalayin ang mga impormasyon katotohanan at opinyon

Fact and Opinion Chart

17

Uri ng Graphic Organizer:

Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kasama ang panahon kung kailan naganap ang bawat pangyayari

Timeline

18

Tatlong hakbang upang matiyak na ang impormasyon ay wasto at mapagkakatiwalaan

- Paghahambing at Pag-iiba-iba
- Pagkilala sa Pagkakaiba ng Katotohanan sa Opinyon
- Pagtantiya ng Pagkiling o Bayas

19

Pag-aakusa o pagbatikos sa isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng hindi magandang etiketa

Name Calling

20

Malabo at mapanlinlang na general terms na ginagamit sa isang tao upang maiwasan ang mga hindi magagandang detalye tungkol sa kaniya

Glittering Generalities

21

Pagkumbinsi sa mga tao na gumawa ng isang bagay kung saan ipinapakita nilang marami ding ibang tao ang gumagawa nito

Bandwagon

22

Pagpresinta ng magagandang katotohanan tungkol sa isang tao o bagay at pagtatago ng hindi kanais-nais na katangian nito

Card Stacking

23

Paggamit ng mga salita ng sikat na personalidad upang mahikayat ang ibang mga tao

Testimonial

24

Paggamit ng pangalan o larawan ng mga sikat na personalidad upang mahikayat ang mga tao

Transfer

25

Pagtatatag ng isang tao bilang "masa" upang maraming tao ang magkagusto sa kaniya

Makamasa