Manee-Book-Three-Thai-Eng Flashcards Preview

Uncategorized > Manee-Book-Three-Thai-Eng > Flashcards

Flashcards in Manee-Book-Three-Thai-Eng Deck (500):
1

กับข้าว

things to eat with rice

2

หิ้ว

carry

3

ตะกร้า

basket

4

ราคา

price

5

เลือก

choose

6

แพง

expensive

7

เกิน

 too much

8

ผ้า

cloth

9

หวี

comb

10

สบู่

soap

11

เกลือ

salt

12

มะนาว

lemon

13

ปลาทู

tuna fish ; mackerel

14

ไข่

egg

15

ไก่

chicken

16

หมู

pork ; pig

17

เนื้อ

beef ; meat

18

นั้น

that

19

วันพระ

Buddhist holy day

20

เงาะ

rambutans

21

ลำไย

longans

22

น้อยหน่า

sugar apple

23

สาย

late

24

เสร็จ

finish

25

หิว

hungry

26

ร้าน

shop

27

อร่อย

delicious ; tasty

28

ป้าย

tag

29

บาง

some

30

น้อย

little

31

ผลไม้

fruit

32

ไกล

far

33

ครัว

kitchen

34

เตา

stove

35

ตู้

cabinet ; closet

36

ข้างฝา

side wall

37

ผัก

vegetable

38

หม้อ

pot

39

กระทะ

pan ; frying pan

40

ตัก

fetch

41

ไฟ

fire ; flame

42

ปลูก

[to] build ; construct ; set up

43

รด

[to] water ; sprinkle ; pour

44

พริก

chilli

45

มะเขือ

eggplant

46

แกง

[to] make a curry : curry soup

47

แห้ง

[to be] dry ; dried

48

น้ำพริก

chili sauce ; chili paste ; pepper sauce

49

ครก

mortar

50

ปลา

fish

51

หญ้า

grass

52

รก

[to be] messy ; cluttered ; overgrown

53

จอบ

hoe ; weeding tool

54

เสียม

spade ; shovel

55

แซะ

[to] pick out ; take out ; dig out

56

กอ

clump ; tussock ; grove

57

ราก

root ; source

58

รั้ว

ence ; hedge ; rampart

59

คางคก

toad

60

แจ่มใส

cheerfully ; fine ; freshly

61

คิดถึง

[to] miss ; think of ; think about

62

กล่าว

to] say ; tell ; speak

63

ต้อนรับ

[to] welcome ; receive ; greet

64

(ยิ้ม)แย้ม

smile widely

65

อ้วน

[to be] fat ; overweight

66

ผอม

[to be] thin ; slim

67

นิด

small ; a little ; a bit

68

นุ่ง

[to] wear (trousers, skirts or other lower-body clothing)

69

กางเกง

trousers ; pants ; pantaloons

70

ทักทาย

[to] greet ; say hello ; address

71

แนะนำ

[to] advise ; recommend

72

สมคิด

person's name

73

ดวงแก้ว

person's name

74

เก่า

[to be] old ; former ; previous

75

ปรบมือ

[to] clap ; applaud

76

เพิ่ม

to] increase ; grow

77

หลังจาก

after

78

(เรื่อง)ราว

anecdote ; story

79

ตอน

a part

80

ปิด

[to] close

81

เล็ก(น้อย)

to be] small ; little

82

ภาษา

language

83

มาแล้ว

already come

84

เรียก

[to] call

85

งง

[to be] confused ; perplexed

86

ตรงไหน

where

87

แนะนำ

[to] advise ; recommend

88

อาจจะ

might ; maybe ; may

89

พร้อม

[to be] ready ; prepared ; set

90

ดีกว่า

[to be] better

91

เชื่อ

[to] believe (in) ; have faith (in)

92

คำ

word ; words

93

ต่าง ๆ

[to] be different ; be seperate ; differ

94

ป่า

forest ; jungle

95

ไร่

farm ; field

96

แตงโม

watermelon

97

ชาวนา

farmer ; peasant ; agriculturist

98

จูง

[to] lead ; induce ; persuade

99

วัว

cow ; bull ; bullock

100

ควาย

buffalo

101

บึง

marsh ; swamp

102

กว้าง

[to be] wide ; broad

103

แมลง

insect ; bug ; beetle

104

บิน

[to] fly

105

เหนือ

north ; northern

106

กิ้งก่า

chameleon ; tree lizard

107

จ้อง

[to] stare ; gaze ; look at

108

จิ้งเหลน

skink ; scincoid lizard

109

อึ่งอ่าง

bullfrog ; Rana catesbeiana

110

ใบไม้

leaf

111

ได้ยิน

[to] hear

112

จิ้งหรีด

cricket ; leaping chirping insect

113

บัง

[to] conceal ; hide ; gloss over

114

ช้าง

elephant

115

กวาง

deer ; stag ; doe

116

สวนสัตว์

zoo

117

ขัง

[to] imprison ; confine ; shut in

118

กรง

cell ; cage ; coop

119

รังนก

nest ; bird 's nest

120

กิ่งไม้

branch ; twig ; bough

121

สงสาร

[to] pity ; feel sorry for ; sympathize with

122

กลัว

[to] be scared ; fear

123

ที่อยู่

habitat ; residence

124

รัังผึ้ง

beehive ; honeycomb

125

ต่อย

[to] box ; punch ; pummel

126

ผึ้ง

beehive ; honeycomb

127

ลูบ

[to] grope ; touch ; stroke

128

ขน

hair ; fur ; feather

129

เรียบ

    [to be] smooth ; even ; plain

130

หยิบ

[to] pick up ; take

131

ลููกโป่ง

balloon

132

โอ่ง

water jar ; earthen jar

133

น้ำ

water ; fluid ; liquid

134

ส่ง

[to] send ; send something to someone

135

สนใจ

[to] be interested (in)

136

ใช่

yes

137

ตัวแรก

first ; initial ; original

138

ทองคำ

cat's name

139

ทองแดง

cat's name

140

ไม่ค่อย

not really ; not especially

141

สงสัย

[to] suspect ; be suspicious ; doubt

142

อิ่ม

[to be] full ; full up

143

อ่าง

[to be] stammering ; stuttering

144

หนู

I ; me

145

กลางวัน

daytime ; day ; dayligh

146

กลางคืน

night ; nighttime

147

เงียบ

[to be] silent ; quiet ; still

148

เกือบ

nearly ; almost ; shortly

149

ทุกคืน

every night ; nightly

150

กอง

pile ; heap ; stack

151

ชน

to] collide with ; hit ; bump against

152

กระป๋อง

can ; tin

153

คอย(เก็บ)

keep on (collect)

154

ถุง

bag (ถุง is the classifier for bags.)

155

กระดาษห่อของ

wrap paper

156

แตงกวา

cucumber

157

แบ่ง

[to] share ; divide out ; portion out

158

แตก

[to] sprout ; bud ; be in bud

159

กลอง

drum

160

นาฬิกา

clock ; watch

161

ชั่วโมง

hour

162

เดือน มิถุนายน

June

163

รุ้ง

rainbow

164

โค้ง

[to be] curved ; bowed ; bent

165

หาย

[to] disappear ; vanish

166

ทิศตะวันตก

West

167

หน้าต่าง

window

168

ตรง

directly ; straightforwardly

169

คำถาม

question ; query ; inquiry

170

อธิบาย

[to] explain

171

ทิี่จริง

actually ; in fact ; in truth

172

เรียง

[to] arrange ; put in order ; line up

173

4

four

174

7

seven

175

ตา

eye

176

เปล่า

[to be] empty ; blank ; vacant

177

ชิด

[to be] close ; near

178

ปน

[to] mix ; adulterate ; mingle

179

เย็น

[to be] cool ; cold

180

เกิด

[to] be born ; take birth

181

แน่

[to] be sure ; be certain

182

ฤดูฝน

rainy season

183

เท่านั้น

only ; merely ; simply

184

แล้ง

to] be arid ; be dry ; have dry weather

185

แสงแดด

sunlight ; sunshine ; sunbeam

186

หน้าแล้ง

dry season

187

หน้าฝน

rainy season

188

อ่อน

[to be] young ; immature ; inexperienced

189

ค้าน

[to] oppose ; protest ; dissent

190

ก้าน

stem ; stalk

191

เป่า

[to] blow

192

ฟอง

bubble ; foam

193

ครั้ง

time ; occasion

194

ห้าม

[to] forbid ; prohibit ; disallow

195

พรุ่งนี้

tomorrow ; the next day

196

กรุงเทพ

Bangkok ; Krung Thep

197

ใจดี

[to be] kind-hearted ; kind ; generous

198

จังเลย

so much ; extremely ; greatly

199

สิ่งของ

thing ; article ; matter

200

จำเป็น

have to ; must ; need to

201

สั่ง

[to] order ; command ; direct

202

เช่น

for example ; for instance

203

แปรง

[to] brush ; scrub ; clean

204

ยาสีฟัน

toothpaste

205

เสื้อผ้า

clothes

206

ของใช้

     appliance ; utensils ; wares

207

ใหญ่

[to be] big ; large ; great

208

ใบ

paper ; sheet ; document

209

แผนที่

map

210

พัก

[to] stay ; rest ; break

211

เดินทาง

travel ; journey

212

อาหาร

food

213

ปิ่นโต

food carrier ; tiffin carrier

214

รถยนต์

automobile ; motorcar ; car

215

สถานีรถไฟ

railway station

216

แต่ก่อน

before ; formerly ; previously

217

ฟืน

firewood

218

แล่น

[to] run ; move ; glide

219

สะพาน

bridge ; flyover

220

แผ่นดิน

land ; territory ; country

221

เตือน

[to] remind ; warn ; advise

222

ยื่น

[to] interfere ; intervene

223

แขน

arm ; limb

224

นอก

outside ; outdoor ; external ; outward

225

อันตราย

danger ; hazard

226

แม่น้ำ

river ; waterway

227

ชาวสวน

orchardist ; fruit gardener

228

เมือง

city ; town ; state

229

น่าอยู่

[to be] livable ; habitable ; pleasant

230

ท่อง

to] memorize ; remember ; learn by heart

231

มีค่า

[to be] valuable ; precious

232

ผืน

land ; ground ; terra firma

233

ได้ผล

[to] be effective ; work

234

จน

[to be] poor ; impoverished ; broke

235

กุ้ง

shrimp ; prawn ; crayfish

236

ทรัพย์

property ; wealth ; money

237

ดิน

earth ; land ; ground

238

ได้ยิน

[to] hear

239

ปู่

grandfather ; grandpa ; paternal grandfather

240

ย่อม

likely to ; liable to ; naturally will

241

เครื่องบิน

plane ; aircraft ; aeroplane

242

จำนวน

amount ; quantity ; sum

243

ลำ

trunk ; body ; stalk (ลำ is the classifier for planes or boats

244

จอด

[to] park ; moor ; stop

245

ขับ

[to] drive ; ride

246

คอย

[to] wait ; await

247

รับ

[to] receive ; get ; accept

248

อ่อนน้อม

[to] be respectful (to) ; be courteous (to)

249

ใหญ่

[to be] big ; large ; great

250

ชนิด

kind ; sort ; type

251

รถโดยสาร

bus ; coach

252

ประจำทาง

[to be] regular ; usual ; fixed

253

รถบรรทุก

truck ; lorry ; van

254

เต็ม

[to be] full

255

ควัน

smoke ; fumes

256

กลิ่น

smell ; odor ; scent

257

เหม็น

[to be] bad smelling ; offensive smelling

258

หายใจ

to] breathe

259

เปลี่ยน

[to] change ; transform ; vary

260

ข้าม

[to] cross over ; pass over ; overlook

261

กลุ่ม

group ; community ; crowd

262

สินค้า

goods ; merchandise ; commodity

263

หลุม

hole ; pit ; hollow

264

ซ่อม

[to] repair ; mend ; restore

265

ชุมชน

community ; crowd ; mass

266

หอม

fragrant ; aroma ; scent

267

ดื่ม

[to] drink

268

ส้ม

orange

269

หลาน

grandchild

270

รับประทาน

[to] eat

271

ถาด

tray ; salver

272

ละมุด

sapodilla ; a fruit

273

สับปะรด

pineapple

274

มีด

knife ; cutter ; blade

275

มีืด

[to be] dark

276

ไม้ขีด

match

277

ตะเกียง

lamp ; lantern

278

สว่าง

[to] be bright ; be brilliant ; be blazing

279

โทรทัศน์

television ; TV

280

วิทยุ

radio

281

พระแก้วมรกต

Buddha image 's name

282

ละเอียด

[to be] detailed ; thorough

283

ตำรวจ

police ; policeman

284

ปฏิบัติ

[to] perform ; carry out ; apply

285

ติด

[to] be attached to ; be connected to

286

ขัด

[to] go against ; cross ; be opposed to

287

ผิด

[to be] wrong ; incorrect

288

กฏหมาย

law

289

ความสงบ

peace ; tranquility

290

ภายใน

inside ; interior ; internal

291

ประเทศ

country ; nation ; state

292

ทางข้าม

crosswalk

293

ร้าย

[to be] bad ; evil

294

ฉลาด

clever ; intelligent

295

โยน

[to] throw ; pitch ; toss

296

ว่าย

[to] swim

297

รับประทาน

[to] eat

298

ถาด

tray ; salver

299

ละมุด

sapodilla ; a fruit

300

สับปะรด

pineapple

301

มีด

knife ; cutter ; blade

302

มีืด

[to be] dark

303

ไม้ขีด

match

304

ตะเกียง

lamp ; lantern

305

สว่าง

[to] be bright ; be brilliant ; be blazing

306

โทรทัศน์

television ; TV

307

วิทยุ

radio

308

พระแก้วมรกต

Buddha image 's name

309

ละเอียด

[to be] detailed ; thorough

310

ตำรวจ

police ; policeman

311

ปฏิบัติ

[to] perform ; carry out ; apply

312

ติด

[to] be attached to ; be connected to

313

ขัด

[to] go against ; cross ; be opposed to

314

ผิด

[to be] wrong ; incorrect

315

กฏหมาย

law

316

ความสงบ

peace ; tranquility

317

ภายใน

inside ; interior ; internal

318

ประเทศ

country ; nation ; state

319

ทางข้าม

crosswalk

320

ร้าย

[to be] bad ; evil

321

ฉลาด

clever ; intelligent

322

โยน

[to] throw ; pitch ; toss

323

ว่าย

[to] swim

324

หัวหน้า

boss ; leader ; chief

325

ความเคารพ

respect ; regard ; esteem

326

กราบ

[to] prostrate oneself

327

กระดานดำ

blackboard ; chalkboard ; greenboard

328

ตัวหนังสือ

character ; letter ; writing

329

ครบ

altogether ; completely ; wholly

330

บรรทัด

straight line ; straight edge

331

ยาก

[to be] hard ; difficult

332

ฟัง

[to] listen (to something) ; hear (something)

333

คุณสมบัติ

characteristic ; qualification ; attribute

334

ซ้ำ

[to be] repeated ; recurrent

335

คำสั่ง

command ; order ; word of command

336

ข้อบังคับ

regulation ; rule ; principle

337

เตือนใจ

[to] remind ; call to mind

338

ครบ

altogether ; completely ; wholly

339

ถูกต้อง

[to be] correct ; right ; accurate

340

ภาพ

picture ; image ; vision

341

 เปรียบ

[to] compare ; make a comparison

342

ครอบครัว

family

343

นับถือ

[to] respect ; believe in

344

กำลังใจ

spirit ; moral support ; will

345

รวม

[to] combine ; add up ; include

346

พระเจ้าแผ่นดิน

king ; monarch ; sovereign

347

 หรือ

or

348

ในหลวง

king

349

ทั้งหมด

absolutely ; all ; total

350

นัับถือ

[to] respect ; believe in

351

ทหาร

military ; soldier

352

รบ

[to] fight ; combat

353

ยิง

[to] shoot ; fire

354

ปืน

gun ; firearm ; rifle

355

ป้องกัน

[to] protect ; defend ; prevent

356

หมอ

doctor

357

ควร

should ; ought to

358

สุภาพ

politely ; courteously ; respectfully

359

อาชีพ

career ; profession ; livelihood

360

ขนมตาล

Thai sweet made from sugar palm

361

โรย

[to] sprinkle ; scatter

362

ชิ้น

piece ; part ;

363

แกะ

[to] engrave ; etch ; carve

364

ก้อน

piece ; chunk

365

น้ำตาล

sugar

366

ชาม

bowl

367

เดือด

[to] boil ; froth ; foam

368

คลาน

[to] move slowly ; crawl

369

ขันน้ำ

bowl

370

ถ้วยแก้ว

glass ; cup ; crystal

371

นั่น

that ; those

372

ของใคร

whose

373

ให้ยืม

[to] lend

374

ขาด

[to be] broken ; separated ; torn

375

ขนมกล้วย

Thai sweet made from banana

376

ขนมเทียน

Thai sweet made from bean

377

ข้าวเหนียวเปียก

Thai sweet made from sticky rice

378

ขนมบัวลอย

Thai sweet made from sticky rice flour

379

ส่วนมาก

mostly ; chiefly ; largely

380

แป้ง

wheat flour

381

น้ำตาล

sugar

382

ส่้อม

fork

383

เขี่ย

[to] scrape away ; throw away ; flick off

384

ปั้น

[to] mold ; sculpt ; form

385

เติม

[to] add ; add more ; fill

386

ถ่าน

charcoal ; cinder

387

จวน

nearly ; almost ; practically

388

ดับ

[to] switch off ; turn off ; put out

389

เลื่อน

[to] promote ; upgrade

390

สดชื่น

[to] be fresh ; be lively ; be vigorous

391

เรือ

boat ; ship

392

ใส

[to be] clear ; transparent

393

ไหล

[to] flow

394

ข้าม

[to] cross over ; pass over ; overlook

395

ผ่าน

[to] pass ; pass over ; pass by

396

สถานีตำรวจ

police station

397

ทราย

sand

398

อิฐ

brick

399

หัก

[to] break ; crack ; break off

400

พระสงฆ์

monk ; Buddhist priest

401

กิริยา

manners ; behaviour ; behavior

402

มารยาท

manners ; ethics

403

ตำบล

is a local government administrative district in Thailand

404

ของสด

fresh food ; uncooked food

405

บุหรี่

cigarette ; tobacco

406

กาแฟ

coffee

407

เรืือ

boat ; ship

408

เรือโยง

tugboat ; tug ; towboat

409

บรรทุก

[to] fill up with ; load up with ; carry

410

ข้าวเปลือก

unhusked rice

411

ข้าวสาร

rice

412

แยก

[to] divide ; separate ; part

413

สกปรก

[to be] dirty ; messy ; unclean

414

พิษ

poison ; toxicity ; toxicant

415

ปัก

[to] stick ; plunge down ; stab down

416

เสีย

[to] pay

417

เงิน

money ; currency ; cash

418

บาท

(the Thai currency,

419

สาธารณะ

public

420

สมบัติ

property ; wealth ; asset

421

โคลน

mud ; mire ; muck

422

ปา

[to] throw ; pitch

423

ฝั่ง

coast ; bank ; side (of a river or sea)

424

ซักผ้า

[to] wash ; do one's washing

425

ผลัด

[to] change clothes

426

วันเข้าพรรษา

a day start for thai monk to stay in temple  in period of 3 lunar months during the rainy season

427

ประชาชน

people ; inhabitants ; residents

428

ทำบุญ

[to] make merit

429

ศาลา

pavilion ; wayside shelter ; hall

430

สำคัญ

[to be] important ; significant

431

พระฉัน

The monk have eating

432

ผู้ใหญ่บ้าน

village chief ; village headman

433

แจ้ง

[to] inform ; tell ; advise

434

ทราบ

to] know ; understand ; realize

435

เชิญ

[to] invite ; ask ; persuade

436

อำเภอ

district ; amphoe

437

ชาวบ้าน

villager ; folk ; ordinary people

438

ร่วมมือ

[to] cooperate ; collaborate ; work together

439

กำแพง

wall ; barrier ; partition

440

ลูกเสือ

boy scout

441

เสีย

[to be] bad ; spoiled ; wasted

442

มนุษย์

human ; human being

443

ตาย

[to be] dead

444

พืช

vegetation ; plant

445

คำขวัญ

slogan ; motto ; catchword

446

ชีวิต

life ; existence ; living

447

สั้น

shortly ; briefly

448

กัน

[to] keep out ; prevent ; set aside

449

แก้

[to] fix ; solve ; rectify

450

ถาง

[to] mow ; clear ; cut

451

ไม้ไผ่

bamboo

452

ขนลง

[to] carry down

453

แจก

[to] distribute ; give out ; hand out

454

กุหลาบ

rose

455

ดอก

flower bloom

456

บูชา

[to] worship ; venerate ; revere

457

ผล

fruit

458

หนา

[to] overcrowd ; be dense ; be crowded

459

ร่่มเงา

tree shade ; shade

460

อาศัย

[to] live ; reside ; dwell

461

เต็มใจ

mâi sà-baai

462

ไม่สบาย

[to] be ill ; be unwell

463

ยอม

[to] agree ; consent ; let

464

ท่าทาง

look ; manner ; appearance

465

รื่นเริง

enjoyably ; joyfully ; cheerfully

466

ฝัง

[to] bury a dead body ; bury a corpse

467

โคน

trunk (of a plant)

468

เสียใจ

[to be] sorry ; upset ; apologetic

469

เหลือเกิน

very much ; too much ; extremely

470

น้ำตา

tears

471

เช็ด

[to] wipe ; rub ; clean

472

ป่วย

[to] sick ; ill ; get ill

473

เป็นอะไร

What's wrong ?

474

เอง

only ; alone ; just

475

ตรวจ

[to] check ; censor ; inspect

476

ฉีดยา

[to] inject ; vaccinate ; inoculate

477

โรงพยาบาล

hospital

478

ไม่เช่นนั้น

otherwise

479

ติดโรค

[to] contract a disease ; infect with a disease

480

ปลูกฝี

[to] vaccinate ; inoculate

481

ระบาด

[to] spread ; be dispersed ; be scattered

482

ท่ี่แล้ว

last time ; pass ; already

483

เยี่ยม

[to be] excellent ; superb ; outstanding

484

ญาติ

relatives ; relations ; folks

485

ต่างจังหวัด

[to be] provincial ; up-country ; out of town

486

ก่อน

before ; first ; former

487

แขนเสื้อ

sleeve

488

ปฏิทิน

calendar

489

หวัด

cold ; common cold

490

ตาแดง

conjunctivitis ; pink eye

491

หิด

scabies ; itch

492

เหา

lice ; louse

493

ปวด

[to] ache ; pain

494

ศีรษะ

head

495

รู้สึก

[to] feel ; touch

496

คัดจมูก

[to] have a stuffed nose

497

ยา

medicine ; medication ; drug

498

ร้านขายยา

pharmacy ; chemist ; drugstore

499

ผ้าเช็ดหน้า

handkerchief

500

จมุก

nose