March 20 Flashcards Preview

Narayan's Flash Cards > March 20 > Flashcards

Flashcards in March 20 Deck (36):
1

這個月

Zhe ge yue
This month

2

上個月

Shang ge yue
Last Month

3

下個月

Xia ge yue
Next month

4

星期一

xīngqí yī
Monday

5

星期天/日

xīng
qī tiān/rì

Sunday

6

每個星期

měi gè xīng qī
every week

7

上個星期

shàng gè xīng qī
last week

8

这個星期

zhè gè xīng qī
this week

9

下個星期

xià gè xīng qī
next week

10

上個月

shàng gè yuè
last month

11

這個月

zhè gè yuè
this month

12

下個月

xià gè yuè
next month

13

每個月

měi gè yuè
every month

14


diǎn
Drop; dot; item

15


fēn
Minute

16

晚上


wǎnshang
in the evening or night

17

常常/經常

cháng chá

ng/jīng cháng
often

18

前天


qiántiān
the day before yesterday

19

昨天


zuótiān
yesterday

20

今天


jīntiān
today

21

明天


míngtiān
tomorrow

22

後天


hòutiān
the day after tomorrow

23

前年


qiánnián
the year before last

24

去年qùnián
last year, the year past

25

今年


jīnnián
this year

26

早上zǎoshang
early in the morning

27

上午


shàngwǔ
forenoon, a.m.

28

中午


zhōngwǔ
noon, high noon, midday

29

下午


xiàwǔ
an afternoon

30

不常


bù cháng
not often

31

一點


yī diǎn
one o‘clock

32

两點


liǎng diǎn
two o'clock

33

三點


sān diǎn
three o'clock

34

一月


yī yuè
January

35

一月


yī yuè
January

36

二月


èr yuè
February