Medikamenter mot kreft Flashcards Preview

MED4500 > Medikamenter mot kreft > Flashcards

Flashcards in Medikamenter mot kreft Deck (14):
1

Angrepspunkt ved kreftbehandling

Cytostatika: virker på celledeling og gir celledød.
Hormonbehandling: kreftceller utgått fra endokrint vev
Medikamenter rettet mot cellulære signalmekanismer - spesifikt

2

Kreft og kombinasjonsbehandling

Prøver å finne sammensetninger av kreftmedikamenter med synergisk effekt. Hindrer resistensutvikling. Medikamenter med effekt på maligne celler, men ulik grad av toksisitet, som gir mindre virkning på normale celler = mindre bivirkninger.

3

Mekanismer for resistens mot kreftmedisiner

Redusert opptak i cellene, økt eliminasjon, redusert følsomhet, aktiv dna-rep, flere reseptorer. Drives av mutasjoner. Over tid vil effekten av cytostatika avta, færre celler i vekst, med utvikling av resistens.

4

Cytostatika og bivirkninger

Bivirkninger fra organer med høy proliferasjon
Hematopoiese: leukopeni, anemi, tombocytopeni, svekket i.forsvar
GI-tractus: kvalme, oppkast, diare, ulcarasjon
Hårseller: alopeci
Urinveier: cystitt
Gonader: infertilitet
Organtoksisitet: lever, nyrer, lunger, hjerte, nervesystemet-
Langtidseffekter: mutagen effekt, teratogent, karsinogent

5

Hvordan virker cytostatika?

Hemmer celleproliferasjon, går inn i DNA-syntesen på ulike nivåer. Alkylerende midler, antimetabolitter, antibiotika, plantealkaloider

6

Hvordan virker metotreksat?

Er en antimetabolitt, en folsyreanalog. Hemmer omdanning av folat til aktiv folat som er nødvendig i DNA-syntesen. Hemmer et enzym.

7

Hva brukes metotreksat til?

Høydose: maligne tilstander
Lavdose ikke-maligne, f.eks som antiinflammatorisk.

8

Bivirkninger metotreksat?

Lesjoner i munn og GI, leverskade ved langtidsbehandlinge (også ved lave doser) og nyreskade ved høye doser.
Jevnlige kontroller.

9

Antiøstrogener og kreftbehandling?

Brukes ved mammacancer og endometriecancer. Blokker østrogenreseptorer i kreftceller som er avhengige av østrogenstimulering for cellevekst.

10

Bivirkninger ved bruk av antiøstrogener?

Menopauseliknende.

11

Aromatasehemmere

Hemmer omdannelsen av androgener i fettvev til østrogen, som er østrogenkilden hos kvinne retter menopause

12

GnRH-analoger

Hemmer frigjøring av FSH og LH via negativ feedback (?), som gir mindre frigjøring av kjønnshormoner. Brystkreft og prostatakreft.

13

Antiandrogener

Særlig ved prostatametastaser, som er avhengig av androgen stimuli. Brukes ofte sammen med GnRH

14

Nye angrepspunkter i kreftmedisin:

Målstyrt: rammer bare kreftceller, f.eks leukemier
Rettet mot signalveier: antistoffer rettet mot reseptorer i kreftcellene.
Hemming av angiogenese, invasivitet og metastasering. Anti-VEGF.