Meeting 13 Flashcards Preview

Wen Hua > Meeting 13 > Flashcards

Flashcards in Meeting 13 Deck (18):
0

现在

Xiànzài
Now

1

Diǎn
O'clock

2

(一/三) 刻

(Yì / sàn) Kè
Quarter

3

哎呀

Āiya
Ah

4

上 / 下课

Shàng / xiàkè
To attend / dismiss class

5

Kuài
Quick

6

起床

Qǐchuáng
To get up

7

上午

Shàngwǔ
Morning

8

下午

Xiàwǔ
Sore

9

中午

Zhōngwǔ
Malam

10


Class

11

Fēn
Minute

12

早上

Zǎoshang
Morning

13

晚上

Wǎnshang
Evening

14

吃饭

Chīfan
Eat

15

锻炼

Duànliàn
Olahraga

16

洗澡

Xǐzaǒ
Mandi

17

睡觉

Shuìjiào
To go to sleep