نشانه هاي حافظه / Memory Signs Flashcards Preview

نشانه شناسى و اختلالات روانى > نشانه هاي حافظه / Memory Signs > Flashcards

Flashcards in نشانه هاي حافظه / Memory Signs Deck (30):
1

حافظه
Memory

به آن گروه از جريانات روان كه فرد را به ذخيره كردن تجارب و ادراكات و ياد آوري مجدد آنها قادر مي سازد .
عملي كه به وسيله آن اطلاعات ذخيره شده در مغز بعداً به خاطر آورده مي شود .

2

حافظه
Memory

اختلال حافظه
سطح حافظه

3

حافظه
Memory

به آن گروه از جريانات روان كه فرد را به ذخيره كردن تجارب و ادراكات و ياد آوري مجدد آنها قادر مي سازد .
عملي كه به وسيله آن اطلاعات ذخيره شده در مغز بعداً به خاطر آورده مي شود .

4

حافظه
Memory

اختلال حافظه
سطح حافظه

5

تحريف حافظه
Fausse Recognnaisance

تحريف حافظه به ياد آوري هاي نادرست و اشتباهي اطلاق مي شود .
ممكن است بيمار خاطرات واقعي را به ياد آورده منتهي آنها را به زماني متفاوت نسبت دهد .
اشتباه حافظه با دگرگوني در يادآوري تحت تاثير يك حالت هيجاني و نگرش خاص بوجود مي آيد .

6

فراموشی هیستریک
Amnesia Hysterical

در این نسانه فقدان کامل حافظه و از دست دادن هویت وجود دارد ، اما بیمار می تواند الگوهای رفتاری پیچیده ای را به انجام رساند و قادر به مراقبت از خویش هست .

7

فراموشی پس از ضربه
Post Amnesia Traumatic

این نوع فراموشی در صدمات حاد مغز آمنزی پدید می آید که حوادث بلافاصله قبل از تصادم را در بر می گیرد .

8

هیپر منزی
Hypermnesia

افزایش اغراق آمیز ذخیره و یاد آوری حافظه

9

حالت فقدان پذیری یا ناتوانی در ثبت
Impressibility

در این نشانه هر مطلب جدید برای مدتی کوتاه باقی می ماند و پس از آن جای خود را به محرکی تازه می دهد در سندرم فراموشی کورساکف دیده می شود .

10

افسانه سازی
Confabulation

توصیفهای مفصل غیر واقعی در رابطه با اتفاقات گذشته ابراز می شود .
پر کردن نا خود آگاه فواصل حافظه با تجارب غیر واقعی و خیالی که بیمارآنها را باور می کند اما واقعیت ندارد .
بیمار از وقایعی صحبت می کند که در حقیقت هرگز اتفاق نیافتاده است .
در سندرم کورساکف بیمار فواصل حافظه دور را که نسبتا سالم مانده است با داستانهای ساخته و پرداخته خود پر می کند

11

آشنا پنداری
Deja Vu

اصطلاح فرانسوی قبلا دیده شده به نوعی پارامنزی اطلاق می شود که در آن محیط به موقعیتی تازه اشتباها تکرار محیط و موقعیتی قبلا مشاهده شده تصور می شود .
این پدیده ممکن است در افراد بهنجار در موقعیت های اضطراب برانگیز مشاهده شود .
نوعی ایلوزیون حافظه که در آن محیط و موقعیتی تازه اشتباها تکرار محیط و موقعیتی پیشین تصور می شود .

12

شنونده پنداری
Deja Entendu

اصطلاح فرانسوی قبلا شنیده شده به نوعی که شخص تصور می کند مطلبی که می شنود تکرار مطلبی است که در گذشته شنیده است در حالی که چنین اتفاقی روی نداده است .
در این حالت مطلبی تازه اشتباها تکرار مطلبی که قبلا شنیده شده است تصور می شود .

13

آشنا پنداری کارنو
Deja Eprouve

بعضی بیماران بر اساس امیال خود تصور می کنند کارهایی را که هرگز اتفاق نیافتاده است قبلا تجربه کرده اند .
این پدیده را می توان در بیماران روان پریش مشاهده نمود .

14

آشنا پنداری تجربه نو
Deja Fait

اصطلاح فرانسوی قبلا انجام یافته که بیمار عقیده دارد آنچه بر او می گذرد قبلا نیز برای او اتفاق افتاده است .
این نوعی پارامنزی در بیماران اسکیزوفرنیک زیاد دیده شده است .

15

آشنا پنداری فکر نو
Deja Panes

اصطلاح فرانسوی قبلا اندیشه شده در آن بیمار اشتباها تصور می کند که آرزوهای فعلی او دقیقا تکرار آرزوهای است که داشته است .

16

نا آشنا پنداری
Jamais Vu

اصطلاح فرانسوی قبلا در آن بیماراشتباها با آنچه قبلا تجربه کرده است احساس بیگانگی می کند .

17

تحریف گذشته
Retrospective Falsification

شخص گذشته را بر حسب خلق و نگرش موجود خود تحریف می کند.
یادآوری خاطره ای واقعی با افزودن جزئیات اشتباهی .

18

افسانه سازی تلقینی
Confabulation Snggestion

در بسیاری از موارد افسانه سازی را با سوالات هدایت کننده می توان به وجود آورد و می توان بیمار را به اظهار هر مطلبی وا داشت

19

افسانه سازی پارافرنی
Confabulation paraphrenia

مهمترین خصوصیت تحریف حافظه می باشد .
در این نشانه بیماران توصیف های مفصل و انعطاف پذیری از رویدادهای غیر مستند می کنند .

20

کریپتومنزیا
Cryptomnesia

در این حالت شخص نمی تواندبه خاطر آورد که اتفاقاتی که در واقعیت .تجربه کرده است یا در خواب

21

تصاویر ذهنی روشن
Eidetic Images

خاطرات بصری تقریبا با وضوح توهم گونه یا آیدتیک.

22

خاطرات هذیانی

بیمار معنی تازه ای در رابطه با خاطره ای خاص می دهد و در بعضی موارد اهمیت تازه ای به یک تصویر ذهنی پیدا می کند .

23

سوء تشخیص هذیانی

بعضی از بیماران ( اسکیزوفرنیک) هویت افراد دور و بر خود را اشتباهی تشخیص می دهند .

24

فراموشی یکپارچه گذرا
Transient Gloobal Amnesia

در این نشانه بیمار نسبت به زمان و مکان واقف نبوده و ناتوانی شدید در یادگیری مطالب جدید نشان می دهد .

25

فراموشی اضطرابی
Anxiety Amnesia

این نوع فراموشی ممکن است در واکنش های روانزاد یا اضطراب بیمار گونه به خصوص در جریان بیماری های افسردگی ظاهر شود .
در واکنش های روانزاد نقص حافظه ناشی از اشتغال ذهنی مضطربانه ممکن است علامت فراموشی به عنوان یک راه حل هیستریک برای مسائل بیمار بکار برده شود.

26

فراموشی کاتاتایمیک
Catathymic Amnesia

هر کسی عقایدی دارد که در حالت خودآگاه برای او ناراحت کننده است .
به همین دلیل به منظور اجتناب از تاثیرعاطفی آنها شخص این عقاید را پس می زند .
بنابراین فراموشی کاتاتایمیک نوعی فراموشی وابسته به عقده ها است .
چنین حالتی ممکن است در افراد عادی هم دیده شود اما در هیستریک ها وسعتر و شایعتر است .

27

افزایش حافظه یا حافظه افراطی
Summation Memory

افزایش حافظه در بیماران مبتلا به مانی ، پارانویا ، کاتاتونی و وسواس ممکن است مشاهده شود .
این افزایش اغلب به دوره ها و اتفاقات معینی محدود بوده و تحت تاثیر هیجانات شخص است .
بیماران مبتلا به مانی ممکن است در ضمن حالت بهت و مجسمه وار خود ، ادراکات خویش را به خوبی ثبت نمایند .
بیمار پارانوئید به علت سوء ظن و احتیاط و موشکافی خاص خود و اهمیت قائل شدن به هر پیز جزئی ، در مقایسه با افراد عادی به نظر می رسد حافظه ای قویتر دارد .
بیمار وسواسی نیز گاهی غیر ضروری ترین مطاب را خلاف میل خویش به خاطر می سپارد .

28

فراموشی برای اتفاقات جاری
Amnesia For Current Events

هنوز اصطلاحی کاملا مقبول برای سندرمی که اینک شرح داده می شود وجود ندارد .
عده ای آن را حافظه تثبیت و عده ای دیگر آن را حافظه ای دقیقه ای خوانده اند .
در فراموشی برای اتفاقات جاری ، بیمار هرچند هشیار و قادر به انجام فعالیتهای لحظه به لحظه خود می با شد ، معهذا پس از چند لحظه آن را فراموش می کند .
از بین رفتن مطالب تازه یاد گرفته شده بعد از 50 تا 60 دقیقه.

29

گفتار پنداری
Deja Vaconte

اصطلاح فرانسوی قبلا گفته شده .
گاهی شخص به یاد آوری خاطره ای از گذشته دور احساس می کند که انگار همیشه می دانسته که این تجربه به او بازگو شده است .

30

آرزو پنداری
Deja Voulu

اصطلاح فرانسوی قبلا دیده شده .
پدیده ای که در آن بیمار اشتباها تصور می کند آرزوهای فعلی او تکرار آرزوهای است که قبلا داشته است.