Mësimi 2: Fjalor Flashcards Preview

FJALOR NË SHQIP > Mësimi 2: Fjalor > Flashcards

Flashcards in Mësimi 2: Fjalor Deck (35):
0

Bashkë

Together

1

Bëj

To do

2

Bën/ po bën

To do/ (you, he, she) are doing

3

Bibliotekë

(F) library

4

Çfarë

What

5

Dua

To want

6

E imja

Mine

7

Flas

To speak

8

Flet

Informal, singular (you) speak

9

Kam

To have

10

Kënaqësi

(F) pleasure

11

Kërkoj/ po kërkoj

To look for/ (I) am looking for

12

Këtu

Here

13

Kur

When

14

Lexoj

To read

15

Libër

(M) book

16

Mësuar

Learn

17

Më shumë

More

18

Me

With

19

Mirë

Good, well

20

Mund

Can

21

Një

A, an

22

Nuk

Not

23

Patjetër

Of course

24

Për të

(In order) to

25

Po

Yes

26

Por

But

27

Shqip

Albanian (the language)

28

Shumë

Very much, very

29

Studioj/ po Studioj

To study/ (I) am studying

30

Takohem

To meet

31

To

32

Të nesërmen

The following day

33

Ti

(Informal singular) You

34

Ty

(Informal, singular) (to) you