Metabolism Flashcards Preview

Mikrobiologi > Metabolism > Flashcards

Flashcards in Metabolism Deck (13):
1

Vilka två huvudkategorier delas metabolismen in i?

Katabolism (nedbrytning) och anabolism (uppbyggande)

2

Vad sker vid katabolism?

Energi frigörs till cellen då mer komplexa molekyler bryts ner till enklare.
Exempel: socker → CO2 + H2O + energi

3

Vad sker vid anabolism?

Energi konsumeras när molekyler sätts ihop till polymerer.
Exempel: aminosyror → proteiner

4

Vad används näringsämnen till i cellen?

Byggstenar och energikälla

5

Cirka 70 - 90 % av cellens vikt består av ett visst ämne. Vilket?

Vatten! Procenthalten varierar med ålder. Yngre celler innehåller mer vatten.

6

Vad är torrsubstans?

De resterande 10 - 30 % av cellens vikt som inte består av vatten.

7

Vad består torrsubstansen av?

50 % kol
12 % kväve
Resten är andra ämnen som t.ex. fosfor, svavel, metaller, m.m.

8

Med vilken sorts kemisk reaktion sker energiomvandlingar?

Redoxreaktioner - elektroner byter plats

9

Vad betyder kemoorganotrof?

Energikällan är organisk, elektronacceptorn är oorganisk.
Exempel: elektroner från socker → O2 vilket blir en aerob respiration
Exempel: elektroner från socker → NO-3 vilket blir en anaerob respiration

10

I vilka steg sker cellandningen?

1. Glykolys: 1 glukos spjälkas till 2 pyruvat, vilket ger 2 ATP

2. Pyruvattransport: pyruvat reagerar med Coenzym-A och bildar acetyl-CoA genom att spjälka bort ett kol

3. Citronsyracykeln: CoA “lämnar” acetyl-delen av molekylen i citronsyracykeln där en massa reaktioner sker. 4 elektronbärare bildas och 2 ATP

4. Elektrontransportkedjan: elektroner lämnar elektronbärarna och skapar koncentrationsgradient som leder till att massa ATP bildas

11

Fermentering är en (aerob/anaerob) process.

Anaerob

12

Vad sker i fermenteringssteget?

NADH avger sina elektroner till pyruvatet, och pyruvatet reduceras. På detta viset kan NAD+ alltid återcirkuleras och organismen kan fortsätta metabolisera

13

Vad är fotosyntesreaktionen?

6 CO2 + 6 H2O → 6 O2 + glukos C6H12O6