Metabolismfilmerna - kapitel 3, 13, 14 Flashcards Preview

Cellbiologi > Metabolismfilmerna - kapitel 3, 13, 14 > Flashcards

Flashcards in Metabolismfilmerna - kapitel 3, 13, 14 Deck (50):
1

Vi människor lagrar energi i form av ___.

Glykogen

2

Om ___ "tar slut" så används ___ som energikälla.

Glykogen / fett

3

Vad är ATP?

Adenosintrifosfat. När denna spjälkas till ADP + P så utvinner cellen energi.

4

Kan ATP lagras?

Nej, det bildas och används direkt.

5

Hur ser ATP-molekylen ut?

Adenin-ribos-P-P-P

6

Hur mycket energi bildas när ATP spjälkas till ADP + P?

30,5 kJ / mol

7

Varifrån kommer energin för att bilda ATP?

Oxidation av kolatomer

8

___ är en gas som är mycket energirik.

Metan

9

Vad innebär det att entalpin ΔH är negativ?

Energi frigörs i reaktionen

10

Vad innebär det att entalpin ΔH är positiv?

Energi krävs för reaktionen

11

Förbränning av metan ger ___.

Energi

12

Cellandningen är en __reaktion.

Redox

13

Vilka elektronbärare är aktiva i cellandningen?

NAD+ och FAD

14

Är den reducerade eller oxiderade formen av en kolatom mest energirik?

Den reducerade

15

Hur ser glukosens öppna form ut?

C6H12O6

Kolatomerna har oxtalen (uppifrån och ned) +1 0 0 0 0 -1 vilket ger medeloxidationstal 0

A image thumb
16

Hur ser glukos ringslutna form ut?

A image thumb
17

Hur balanseras en redoxreaktion?

1. Balansera antalet elektroner som avges/upptas

2. Se till att laddningen är lika i vänster- och högerledet

3. Se till att antal atomer är lika i vänster- och högerledet

18

Vad oxideras/reduceras i cellandningen?

A image thumb
19

Hur många elektroner kan NAD+ och FAD bära?

2 var:

NAD+ + 2 e- + H+ ⇄ NADH

FAD + 2 e- + 2 H+ ⇄ FADH2

20

Vad står "heter" NAD+ och FAD egentligen?

Nikotin-adenin-dinukleotid

Flavin-adenin-dinukleotid

21

24 elektroner kommer kräva ___ reducerade elektronbärare.

12

22

Vilka delar delas cellandningen in i?

1. Glykolysen

2. Pyruvattransport / länkreaktionen 

3. Citronsyracykeln / citratcykln

4. Elektrontransportkedjan / andningskedjan

23

Var sker glykolysen?

I cellplasman

24

Vad sker i glykolysen? (Nettoreaktion)

Glukos spjälkas till 2 pyruvatmolekyler.

Glukos → 2 pyruvat + 2 NADH + 2 ATP

A image thumb
25

Vad sker i glykolysen? (Stegvis)

1. Glukos fosforyleras av ATP till glukos-6-fosfat. Detta kräver 1 ATP

2. Glukos-6-fosfat öppnas upp till den öppna formen och omvandlas till fruktos-6-fosfat som ringsluts igen.

3. Hydroxylgrupp adderas och fruktos-6-fosfat omvandlas till fruktos-1,6-bifosfat, vilket kräver 1 ATP

4. Fruktos-1,6-bifosfat öppnas upp och delas till två molekyler, varav den ena (glycerylaldehyd-3-fosfat) kan fortsätta direkt till steg 6.

5. Dihydroxyacetonfosfat ändrar sin struktur (isomeri) till glycerylaldehyd-3-fosfat.

6. De båda molekylerna oxideras och fosforyleras och blir två 1,3-bifosfoglycerat och två NADH bildas

7. Fosfatgruppen som sattes på i steg 6 tas bort och används för att bilda ATP tillsammans med ADP. Det bildas en ATP per molekyl

8. Fosfatesterbindningen och hydroxidgruppen i kol 2 och 3 byter plats, så tvp 2-fosfoglycerat bildas.

9. En H2O per molekyl spjälkas bort.

10. Fosfoenolpyruvaten avger en fosfatgrupp till ADP, och det bildas två pyruvatmolekyler samt en ATP från varje molekyl.

26

Hur ser pyruvat ut?

A image thumb
27

Är glykolysen aerob/anaerob?

Anaerob - den kräver inte syre

28

Karboxylsyrorna i pyruvattransporten är __. Hade de inte varit det hade molekylen kallats ___.

Protolyserade, de har gett bort en vätejon (COO-) / pyrodruvsyra

29

Vad sker i pyruvattransporten/länkreaktionen?

* Pyruvat dekarboxyleras (karboxylgrupp tas bort) och bildar acetyl H3C-C=O och CO2.

* Pyruvat oxideras (kol 1 och kol 2 avger varsin elektron) och NADH bildas.

* Bärarmolekylen koenzym A, HS-CoA, binder in till acetyl och bildar acetyl-CoA

30

Var sker pyruvattransporten?

Transport från cellplasman till mitokondriens matrix

31

Acetyl-CoA kommer ofta från pyruvattransporten, men kan även komma från ___.

Betaoxidation av fettsyror

32

Hur många elektronbärare bildas i citratcykeln?

4st (3 NADH 1 FADH2). Eftersom det ena kolet oxideras 1 steg, och det andra 7 steg, vilket tillsammans blir 8 steg, och därmed 8 elektroner, och elektronbärarna kan ta 2 elektroner var. 

33

Hur många CO2 bildas per glukosmolekyl?

6 st

34

Hur många CO2 bildas per pyruvatmolekyl?

3st

35

Hur många elektronbärare får man per glukosmolekyl?

12 st - alltså 6 per pyruvat

36

Citrat kallas även ___.

Citronsyra

37

Hur ser citronsyracykeln ut, förenklat?

A image thumb
38

Var sker citratcykeln?

I mitokondriens matrix.

39

Var sker elektrontransportkedjan?

Mitokondriens membranmellanrum

40

På vilka sätt kan ATP bildas?

* Substratbunden fosforylering (anaerobt, cytosol och i mitokondriematrix

* Oxidativ fosforylering (aerobt, mitokondrie)

* Fotofosforylering (använder ljus, enbart hos växter)

41

Hur går substrat bunden fosforylering till?

ADP + P →  ATP

Fosfatgrupp lyfts över till ADP från ett annat ämne (substrat)

42

Ge exempel på när substratnunden fosforylering sker.

Två reaktioner i glykolysen och en reaktion i citratcykeln

43

Vad krävs för att substratbunden fosforylering ska ske?

Substratet måste ha högre fosforylpotential än ATP för att det ska vara energimässigt fördelaktigt. 

44

Hur går oxidativ fosforylering till?

De reducerade elektronbärarna lämnar sina elektroner (oxideras), som i ett antal steg gör att ATP kan bildas

45

Är elektrontransportkedjan en aerob/anaerob process?

Aerob - kräver syre. Finns inte syre så bildas mjölksyra som kan återoxidera elektronbärarna.

46

Vilken är den oxiderade respektive reducerade formen av NAD+ / NADH ?

Oxform: NAD+ + 2 e- + H+

Redform: NADH

47

Vad sker i elektrontransportkedjan?

* NADH + H+ ger ifrån sig elektroner (oxideras) som kommer in i komplex i mitokondriens inre membran. 

* Elektronerna rör sig i komplexet → vätejoner pumpas in i membranmellanrummet pga koncentrationsskillnad 

* När elektronerna "rört sig färdigt" tar de sig ut ur komplexet

* Vätejonskoncentrationen blir mycket högre i membranmellanrummet än i matrix så vätejonerna pumpas igenom ATP-syntas för att jämna ut skillnaden

* Denna rörelseenergi → kemisk energi → massa ATP bildas

* Syre plockar upp elektronerna och vätejonerna i matrix och bildar H2O

48

Vilka reaktioner sker i elektrontransportkedjan?

* NADH + H+ → NAD+

* O2 + 4 e- + 4 H+ → 2 H2O

49

Hur många ATP bildas i elektrontransportkedjan?

26 st

50

Varför är det inte så "bra" när mjölksyra bildas?

Pyruvaten sedan omvandlas till mjölksyra pga brist på syre, vilket skapar lite ATP. Tyvärr kan detta liknas vid ett "lån", eftersom mjölksyran KOMMER omvandlas till pyruvat igen senare, och detta kostar ATP. I levern oxideras mjölksyran till koldioxid och vatten.