Mineral Flashcards Preview

Geologi 101 > Mineral > Flashcards

Flashcards in Mineral Deck (8)
Loading flashcards...
1

Hvilke ulike Si:O strukturer har vi?

- Isolerte
- Enkle kjeder
- Doble kjeder
- Sjiktsilikater
- Nettverk/3D silikater

2

Hvilke mineraler finner vi ved Si:O strukturene?

- I: Olivin
- E: Pyroksen
- D: Amfibol
- S: Biotitt (og Muskovit)
- 3D: Kvarts (Feltspat)

3

Hvilke visuelle kriterier har vi for bestemmelse av mineraler?

- Farge
- Strek
- Glans
- Hardhet
- Egenvekt
- Krystallform og kløv

4

Hvilke mineraler er de bergartsdannende mineralene?

Silikatene

5

Hva bestemmes av SiO4 forholdet?

- Smeltetemperatur
- Mineralstruktur og kationer
- Motstand for kjemisk forvitring

6

Hva er et polymorf? Gi også et eksempel.

Dette er en identisk sammensetning som opptrer i mer enn ett krystallarrangement. Et eksempel er diamant og grafitt, som består av karbon.

7

Hva er en krystall?

Et fast stoff som vokser med plane overflater. De har et konstant vinkelforhold mellom flatene, og et internt arrangement av atomer.

8

Hva er et mineral?

Homogene og uorganiske substanser som er naturlig forekommende.
Faste stoffer som har en spesefikk kjemisk sammensetning.
Intern struktur karakterisert ved et ordnet arragement av atomer, ioner, eller molekyler i et gitter.