Mokuna ʻUmikūmāwalu Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna ʻUmikūmāwalu > Flashcards

Flashcards in Mokuna ʻUmikūmāwalu Deck (63):
0

Glass, Mirror

Ke Aniani
(Kikino)

1

Mirror, Hand Held Mirror

Ke Aniani Kilohi
(Kikino)

2

Large Stationary Mirror (On Wall or Standing)

Ke Aniani Kū
(Kikino)

3

Iron Rake

Ka Hao Kope
(Kikino)

4

Hammer

Ka Hāmale
(Kikino)

5

Size (of Clothing, Shoes or Ornaments)

Ka Helu
(Kikino)

6

Gravel Used on the Road, Manufactured Gravel

Ka Hakuʻili
(Kikino)

7

Sock, Stocking

Ke Kākini
(Kikino)

8

High Heeled Shoes

Ke Kāmaʻa Hila
(Kikino)

9

Boot

Ke Kāmaʻa Puki
(Kikino)

10

Ring (finger ring)

Ke Komolima
(Kikino)

11

Cone (traffic cone, or ice cream cone)

Ke Kone
(Kikino)

12

Shovel

Ke Kopalā
(Kikino)

13

Light Rake (used for grass or leaves)

Ke Kope ʻŌpala
(Kikino)

14

Triangle Shaped Flag (used to mark off an area)

Ka Lepa
(Kikino)

15

Jeans (Pants)

Ka Lole Wāwae ʻĀhina
(Kikino)

16

Pipe

Ka Paipu
(Kikino)

17

Vest (as worn by road workers)

Ka Pūliki
(Kikino)

18

Laces of a shoe (or clothing)

Ka Lī
(Kikino)

19

Irrigation Ditch (of a Loʻi)

Ka ʻAuwai
(Kikino)

20

Ditch (along side a road, or made for laying pipes)

Ka ʻAuwaha
(Kikino)

21

Pebbles (at a beach, or natural gravel)

Ka ʻIliʻili
(Kikino)

22

Car Horn

Ka ʻOlē
(Kikino)

23

To Wake Someone Up

Ka Hoʻāla
(Hamani)

24

To Make Something Cold (Refrigerate)

Ka Hoʻānuanu
(Hamani)

25

To Bathe Someone

Ka Hōʻauʻau
(Hamani)

26

To Cause Someone to See (to Show)

Ka Hōʻike
(Hamani)

27

To Walk Something (as a dog or a horse)

Ka Hoʻohele
(Hamani)

28

To Cause Someone to Feel Embarased or Ashamed

Ka Hoʻohilahila
(Hamani)

29

To Cause to Make a Sound (to honk a horn, or to play an instrument)

Ka Hoʻokani
(Hamani)

30

To Put Inside, To Insert

Ka Hoʻokomo
(Hamani)

31

To Make Something Stop

Ka Hoʻokū
(Hamani)

32

To Give Life, Heal

Ka Hoʻōla
(Hamani)

33

To Give Something to Wear as a Lei

Ka Hoʻolei
(Hamani)

34

To Remove Moisture, To Make Dry (as dishes)

Ka Hoʻomaloʻo
(Hamani)

35

1. To Fatten
2. To Sweeten

Ka Hoʻomomona
(Hamani)

36

To Fix

Ka Hoʻoponopono
(Hamani)

37

To Moisten

Ka Hoʻopulu
(Hamani)

38

To Redden, Make Red

Ka Hōʻulaʻula
(Hamani)

39

To Hang Something Up, or Out to Dry

Ke Kaulaʻi
(Hamani)

40

To Tatoo

Ke Kākau Uhi
(Hamani)

41

To Throw, To Throw Away

Ke Kiloi
(Hamani)

42

To Wear Around the Neck (as a Lei)

Ka Lei
(Hamani)

43

Accustomed To, Used To

Ka Maʻa
(Hamani)

44

1. To Close Off (as a road)
2. To Close Up (as a store)

Ke Pani
(Hamani)

45

To Dig, To Dig Up

Ka ʻEli
(Hamani)

46

To Open Something (as unlocking a door), To Take Off Something (as clothes)

Ka Wehe
(Hamani)

47

For A Car to Stop, or Stand Still

Ke Kū
(Hehele)

48

Slip When Walking, Skid as a Car

Ka Pakika
(Hehele)

49

To Have a Glowimg Color (as the orange used by construction workers)

Ka Hāweo
(ʻAʻano)

50

To Be Open (as a door, a business, an object)

Ka Hemo
(ʻAʻano)

51

XL (clothing size)

Ke Kesa Lā
(ʻAʻano)

52

XXL (clothing size)

Ke Kesa Kesa Lā
(ʻAʻano)

53

Smooth (as a road, or cliff face)

Ka Laumania
(ʻAʻano)

54

Tight (as clothes)

Ka Likiliki
(ʻAʻano)

55

Small (clothing size)

Ka Liʻiliʻi
(ʻAʻano)

56

Medium (clothing size)

Ka Lōpū
(ʻAʻano)

57

Road Full of Potholes

Ka Mālualua
(ʻAʻano)

58

Large (clothing size)

Ka Nui
(ʻAʻano)

59

To Be Closed, No Open (as a store, door or an object)

Ka Paʻa
(ʻAʻano)

60

Extremely Loose and Baggy (as clothes)

Ka ʻAluheʻe
(ʻAʻano)

61

Baggy (as clothes)

Ka ʻAluʻalu
(ʻAʻano)

62

Small (clothing size)

Ka Sā
(ʻAʻano)