Money Flashcards Preview

Chinese > Money > Flashcards

Flashcards in Money Deck (10):
1

Dollar

Kuài

2

Cents

Máo

3

2 money

Liâng

4

Money

Qián

5

How much?

Duō shâo qián?

6

Expensive/ much more

Guī

7

Cheap/much less

Pián yi

8

Too expensive/will never buy

Tài guì le

9

It's okay. Not too expensive, not cheap.

Hái kê yî

10

Either is fine, you choose.

Dōu kê yî