Months & Seasons Flashcards Preview

Japanese > Months & Seasons > Flashcards

Flashcards in Months & Seasons Deck (15):
0

January

ichigatsu

1

February

nigatsu

2

March

sangatsu

3

April

shigatsu

4

May

gogatsu

5

June

rokugatsu

6

July

shichigatsu

7

August

hachigatsu

8

September

kugatsu

9

October

juugatsu

10

November

juuichigatsu

11

December

juunigatsu

12

Spring

haru

13

Summer

natsu

14

Autumn

aki