Months & Seasons Flashcards Preview

Chinese > Months & Seasons > Flashcards

Flashcards in Months & Seasons Deck (19):
0

一月

yī yuè

January

1

二月

èr yuè

February

2

三月

sān yuè

March

3

四月

sì yuè

April

4

五月

wǔ yuè

May

5

六月

liù yuè

June

6

七月

qī yuè

July

7

八月

bā yuè

August

8

九月

jiǔ yuè

September

9

十月

shí yuè

October

10

十一月

shíyī yuè

November

11

十二月

shí'èr yuè

December

12

冬天

dōngtiān

winter

13

春天

chūntiān

spring

14

夏天

ziàntiān

summer

15

秋天

qiūtiān

fall

16

七月四号

qī yuè sì hào

July fourth

17

五月八号

wǔ yuè bā hào

May eighth

18

四月十五号

sì yuè shí wǔ hào

April fifteenth