Months And Dates Flashcards Preview

Japanese > Months And Dates > Flashcards

Flashcards in Months And Dates Deck (22):
1

Tuitchi

1st

2

Foostuka

2nd

3

Meeka

3rd

4

Yooka

4th

5

Itsuka

5th

6

Mooika

6th

7

Nanoka

7th

8

Yokka

8th

9

Kokonoka

9th

10

Tookka

10th

11

Itchigatsu

January

12

Nigatsu

February

13

Sangatsu

March

14

Shigatsu

April

15

Gogatsu

May

16

Rokugatsu

June

17

Shichigatsu

July

18

Hachigatsu

August

19

Kugatsu

September

20

Juugatsu

October

21

Juuichigatsu

November

22

Juunigatsu

December