More Words 2 Flashcards Preview

More Chinese Stuff > More Words 2 > Flashcards

Flashcards in More Words 2 Deck (164):
0

To put forward

Tí 提

1

To be full

Bǎo 饱

2

extremely

jíle 极了

3

playground

qiúchǎng 球场

4

to meet

jiànmiàn 见面

5

love

àiqíng 爱情

6

weekend

zhōumò 周末

7

measure word for cars

Liàng 辆

8

car

qìchē 汽车

9

To drive

Kāi 开

10

Veichle

Chē 车

11

To ride

qí 骑

12

bicycle

zìxíngchē 自行车

13

bank

yínháng 银行

14

US dollar

Měiyuán 美元

15

zoo

dòngwùyuán 动物园

16

Comfortable

Shūfu 舒服

17

All kinds of

Gèzhǒng 各种

18

animal

dòngwù 动物

19

tiger

lǎohǔ 老虎

20

lion

shīzi 狮子

21

elephant

dàxiàng 大象

22

snake

shé 蛇

23

some

yǒude 有的

24

indicate an action on progress

Zài 在

25

panda

xiongmāo 熊猫

26

special

tèbié 特别

27

most

zuì 最

28

famous

yǒumíng 有名

29

it

tā 它

30

round

yuán 圆

31

fat

pàng 胖

32

lovely

kě'ài 可爱

33

see

kànjiàn 看见

34

Take photo/to clap

Pāi 拍

35

photograph

zhàopiàn 照片

36

postcard

míngxìnpiàn 明信片

37

cinema

diànyǐnyuàn 电影院

38

To spend

Guò 过

39

To do

Gàn 干

40

wool sweater

Máoyī 毛衣

41

skirt

qúnzi 裙子

42

jeans

niúzǎikù 牛仔裤

43

cassette

cídài 磁带

44

To clean

Cídài 磁带

45

dirty

zāng 脏

46

refreshments or snacks

diǎnxīn 点心

47

immediately

mǎshàng 马上

48

At once

Jiù 就

49

Beijing opera

Jīngjù 京剧

50

theatre

jùyuàn 剧院

51

seat

wèizi 位子

52

wushu. Martial arts

Wǔdǎ 武打

53

bathroom

yùshì 浴室

54

smile

xiào 笑

55

mouse

lǎoshǔ 老鼠

56

Cow bull or cattle

Niú 牛

57

tiger

老虎 laohu

58

Rabbit

Tùzi 兔子

59

dragon

lóng 龙

60

snake

蛇 shé

61

horse

mǎ 马

62

sheep

yáng 羊

63

monkey

hóu 猴

64

chicken

jī 鸡

65

dog

gǒu 狗

66

pig

zhū 猪

67

square

guǎngchǎng 广场

68

with

gēn 跟

69

off,away

lí 离

70

far

yuǎn 远

71

from here to there

Cóng zheli dào nali 从这里到哪里。

72

firstly

xiān 先

73

sit

Zuò 坐

74

bus

gōnggòngqìchē 公共汽车

75

To arrive

Dào 到

76

To get off

Xià chē 下车

77

subway

dìtiě 地铁

78

ticket

piào 票

79

municipality , city

shì 市

80

centre

中心

81

north

beimian 北面

82

Tí 提

To put forward

83

Bǎo 饱

To be full

84

jíle 极了

extremely

85

qiúchǎng 球场

playground

86

jiànmiàn 见面

to meet

87

àiqíng 爱情

love

88

zhōumò 周末

weekend

89

Liàng 辆

measure word for cars

90

qìchē 汽车

car

91

Kāi 开

To drive

92

Chē 车

Veichle

93

qí 骑

To ride

94

zìxíngchē 自行车

bicycle

95

yínháng 银行

bank

96

Měiyuán 美元

US dollar

97

dòngwùyuán 动物园

zoo

98

Shūfu 舒服

Comfortable

99

Gèzhǒng 各种

All kinds of

100

dòngwù 动物

animal

101

lǎohǔ 老虎

tiger

102

shīzi 狮子

lion

103

dàxiàng 大象

elephant

104

shé 蛇

snake

105

yǒude 有的

some

106

Zài 在

indicate an action on progress

107

xiongmāo 熊猫

panda

108

tèbié 特别

special

109

zuì 最

most

110

yǒumíng 有名

famous

111

tā 它

it

112

yuán 圆

round

113

pàng 胖

fat

114

kě'ài 可爱

lovely

115

kànjiàn 看见

see

116

Pāi 拍

Take photo/to clap

117

zhàopiàn 照片

photograph

118

míngxìnpiàn 明信片

postcard

119

diànyǐnyuàn 电影院

cinema

120

Guò 过

To spend

121

Gàn 干

To do

122

Máoyī 毛衣

wool sweater

123

qúnzi 裙子

skirt

124

niúzǎikù 牛仔裤

jeans

125

cídài 磁带

cassette

126

Cídài 磁带

To clean

127

zāng 脏

dirty

128

diǎnxīn 点心

refreshments or snacks

129

mǎshàng 马上

immediately

130

Jiù 就

At once

131

Jīngjù 京剧

Beijing opera

132

jùyuàn 剧院

theatre

133

wèizi 位子

seat

134

Wǔdǎ 武打

wushu. Martial arts

135

yùshì 浴室

bathroom

136

xiào 笑

smile

137

lǎoshǔ 老鼠

mouse

138

Niú 牛

Cow bull or cattle

139

老虎 laohu

tiger

140

Tùzi 兔子

Rabbit

141

lóng 龙

dragon

142

蛇 shé

snake

143

mǎ 马

horse

144

yáng 羊

sheep

145

hóu 猴

monkey

146

jī 鸡

chicken

147

gǒu 狗

dog

148

zhū 猪

pig

149

guǎngchǎng 广场

square

150

gēn 跟

with

151

lí 离

off,away

152

yuǎn 远

far

153

Cóng zheli dào nali 从这里到哪里。

from here to there

154

xiān 先

firstly

155

Zuò 坐

sit

156

gōnggòngqìchē 公共汽车

bus

157

Dào 到

To arrive

158

Xià chē 下车

To get off

159

dìtiě 地铁

subway

160

piào 票

ticket

161

shì 市

municipality , city

162

中心

centre

163

beimian 北面

north