morewordage4 Flashcards Preview

More Chinese Stuff > morewordage4 > Flashcards

Flashcards in morewordage4 Deck (98):
0

Towards

Wǎng 往

1

To turn

Guǎi 拐

2

Probably

Dàgài 大概

3

To gather

jíhé 集合

4

be late

Chídào 迟到

5

Too look for

Zhǎo 找

6

alas

āiyā 哎呀

7

To forget

Wàng 忘

8

office

bàngōngshì 办公室

9

dont

bié 别

10

be a guest

Zuòkè 做客

11

already

yǐjing 已经

12

grade

niánjí 年级

13

structural practical indicating completion

Guo 过

14

To agree to promice

Dāying 答应

15

To help

Bāngzhù 帮助

16

freshflowers

xiānhuā 鲜花

17

As soon as

Yī...jiù... 一...就...

18

Each other

Hùxiāng 互相

19

for-to

Gěi 给

20

To be out

Chū 出

21

hospital

yīyuàn 医院

22

nurse

hùshi 护士

23

Engineer

Gōngchéngshī 工程师

24

factory

gōngchǎng 工厂

25

Enthusiastic

Rèqíng 热情

26

to pour

Dào 捯

27

candy or sugar

Táng 糖

28

And so on

Shénmede 什么的

29

granny

nǎinai 奶奶

30

healthy

jiànkāng 健康

31

Long life

Chángshòu 长寿

32

hospitable

hàokè 好客

33

happy

xìngfú 幸福

34

thing,matter, affair

shìr 事儿

35

the day after tomorrow

Hòutiān 后天

36

To give as a present

Sòng 送

37

gift

lǐwù 礼物

38

writing brush

Máobǐ 毛笔

39

then, in that case.

Nàme 那么

40

tea leaves

cháyè 茶叶

41

idea

zhǔyi 主意

42

To look at

Qiáoqiao 瞧瞧

43

To look for

Zhǎozhao 找找

44

christmasday

shēndānjíe 沈丹姐

45

neighbours

lǐngjū l

46

can (be able to)

Néng 能

47

Can I taste it?

Kěyǐ chángchang ma?

48

Give it me cheaper

Piányi yi dianr ba. 便宜一点吧

49

Wǎng 往

Towards

50

Guǎi 拐

To turn

51

Dàgài 大概

Probably

52

jíhé 集合

To gather

53

Chídào 迟到

be late

54

Zhǎo 找

Too look for

55

āiyā 哎呀

alas

56

Wàng 忘

To forget

57

bàngōngshì 办公室

office

58

bié 别

dont

59

Zuòkè 做客

be a guest

60

yǐjing 已经

already

61

niánjí 年级

grade

62

Guo 过

structural practical indicating completion

63

Dāying 答应

To agree to promice

64

Bāngzhù 帮助

To help

65

xiānhuā 鲜花

freshflowers

66

Yī...jiù... 一...就...

As soon as

67

Hùxiāng 互相

Each other

68

Gěi 给

for-to

69

Chū 出

To be out

70

yīyuàn 医院

hospital

71

hùshi 护士

nurse

72

Gōngchéngshī 工程师

Engineer

73

gōngchǎng 工厂

factory

74

Rèqíng 热情

Enthusiastic

75

Dào 捯

to pour

76

Táng 糖

candy or sugar

77

Shénmede 什么的

And so on

78

nǎinai 奶奶

granny

79

jiànkāng 健康

healthy

80

Chángshòu 长寿

Long life

81

hàokè 好客

hospitable

82

xìngfú 幸福

happy

83

shìr 事儿

thing,matter, affair

84

Hòutiān 后天

the day after tomorrow

85

Sòng 送

To give as a present

86

lǐwù 礼物

gift

87

Máobǐ 毛笔

writing brush

88

Nàme 那么

then, in that case.

89

cháyè 茶叶

tea leaves

90

zhǔyi 主意

idea

91

Qiáoqiao 瞧瞧

To look at

92

Zhǎozhao 找找

To look for

93

shēndānjíe 沈丹姐

christmasday

94

lǐngjū l

neighbours

95

Néng 能

can (be able to)

96

Kěyǐ chángchang ma?

Can I taste it?

97

Piányi yi dianr ba. 便宜一点吧

Give it me cheaper