morewords3 Flashcards Preview

More Chinese Stuff > morewords3 > Flashcards

Flashcards in morewords3 Deck (144):
0

government

zhèngfǔ 政府

1

front

qiánmian 前面

2

back, behind

hòumian 后面

3

middle

zhōngjiān 中间

4

fountain

pēnshuǐchí 喷水池

5

surrounding

zhōuwéi 周围

6

A plot of grass

Cǎodì 草地

7

to take a picture

Zhàoxiàng 照相

8

these

zhéxiē 这些

9

pigeon

gēzi 鸽子

10

To be afraid of

Pà 怕

11

amusing

yǒuqù 有趣

12

museum

bówùguǎn 博物馆

13

ancient

gǔdài 古代

14

culture

wénhuà 文化

15

Earnest , serious

Rènzhēn 认真

16

about

dàyuē 大约

17

To walk

Zǒu 走

18

Measure word for class or cup

Bēi 杯

19

from

cong 从

20

scenery, view

fēngjǐng 风景

21

those

nàxiē 那些

22

architecture,construction

Jiànzhù 建筑

23

night

yè 夜

24

light, lamp

dēng 灯

25

city

chéngshì 城市

26

west

xīmiàn 西面

27

east

dōngmiàn 东面

28

south

nánmiàn 南面

29

peoples square

rénmín guǎngchǎng 人民广场

30

metro line 1

dìtiě èr hào xiàn 地铁二号线

31

shanghai grand theatre

Shánghǎi dàjùyuàn 上海大剧院

32

shanghai museum

Shànghǎi bówùguǎn 上海博物馆

33

the bund

wàitān 外滩

34

policeman

jǐngchá 警察

35

To cross

Guò 过

36

Lightbulb

diàndēng 电灯

37

washing machine

xǐyījī 洗衣机

38

Air con

Kōngtiáo 空调

39

fridge

diànbīngxiāng 电冰箱

40

Steric ghetto blaster

Lùyīnjī

41

Remote for aircon

Yáokòngqì 遥控器

42

Hifi

Yīnxiǎng 音响

43

taxi

chūzūqqìchē 出租汽车

44

wife

qīzi 妻子

45

suddenly

tūrán 突然

46

To handle, manage

Bàn 办

47

have to

zhǐhǎo 这好

48

To be on business trip

Chūchāi 出差

49

walk

zǒu 走

50

sit

zuò 坐

51

stand

zhàn 站

52

lie down

Tǎng 躺

53

run

跑 pao

54

Climb

Pá 爬

55

ride

qí 骑

56

skip

tiào 跳

57

kick

tī 踢

58

fly

fēi 飞

59

magazine

zázhì 杂志

60

And so on

Děng 等

61

Sutable

Héshì 合适

62

gloves

shǒutào 手套

63

dress

qúnzi 裙子

64

sandals

Liángxié 凉鞋

65

flipflop

tuōxié 拖鞋

66

several

jǐ 几

67

To work as

Dāng 当

68

test

shūfǎ 书法

69

lively bustling

rènao 热闹

70

To snore

dǎhūlu 打呼噜

71

sound

shēngyīn 声音

72

zhèngfǔ 政府

government

73

qiánmian 前面

front

74

hòumian 后面

back, behind

75

zhōngjiān 中间

middle

76

pēnshuǐchí 喷水池

fountain

77

zhōuwéi 周围

surrounding

78

Cǎodì 草地

A plot of grass

79

Zhàoxiàng 照相

to take a picture

80

zhéxiē 这些

these

81

gēzi 鸽子

pigeon

82

Pà 怕

To be afraid of

83

yǒuqù 有趣

amusing

84

bówùguǎn 博物馆

museum

85

gǔdài 古代

ancient

86

wénhuà 文化

culture

87

Rènzhēn 认真

Earnest , serious

88

dàyuē 大约

about

89

Zǒu 走

To walk

90

Bēi 杯

Measure word for class or cup

91

cong 从

from

92

fēngjǐng 风景

scenery, view

93

nàxiē 那些

those

94

Jiànzhù 建筑

architecture,construction

95

yè 夜

night

96

dēng 灯

light, lamp

97

chéngshì 城市

city

98

xīmiàn 西面

west

99

dōngmiàn 东面

east

100

nánmiàn 南面

south

101

rénmín guǎngchǎng 人民广场

peoples square

102

dìtiě èr hào xiàn 地铁二号线

metro line 1

103

Shánghǎi dàjùyuàn 上海大剧院

shanghai grand theatre

104

Shànghǎi bówùguǎn 上海博物馆

shanghai museum

105

wàitān 外滩

the bund

106

jǐngchá 警察

policeman

107

Guò 过

To cross

108

diàndēng 电灯

Lightbulb

109

xǐyījī 洗衣机

washing machine

110

Kōngtiáo 空调

Air con

111

diànbīngxiāng 电冰箱

fridge

112

Lùyīnjī

Steric ghetto blaster

113

Yáokòngqì 遥控器

Remote for aircon

114

Yīnxiǎng 音响

Hifi

115

chūzūqqìchē 出租汽车

taxi

116

qīzi 妻子

wife

117

tūrán 突然

suddenly

118

Bàn 办

To handle, manage

119

zhǐhǎo 这好

have to

120

Chūchāi 出差

To be on business trip

121

zǒu 走

walk

122

zuò 坐

sit

123

zhàn 站

stand

124

Tǎng 躺

lie down

125

跑 pao

run

126

Pá 爬

Climb

127

qí 骑

ride

128

tiào 跳

skip

129

tī 踢

kick

130

fēi 飞

fly

131

zázhì 杂志

magazine

132

Děng 等

And so on

133

Héshì 合适

Sutable

134

shǒutào 手套

gloves

135

qúnzi 裙子

dress

136

Liángxié 凉鞋

sandals

137

tuōxié 拖鞋

flipflop

138

jǐ 几

several

139

Dāng 当

To work as

140

shūfǎ 书法

test

141

rènao 热闹

lively bustling

142

dǎhūlu 打呼噜

To snore

143

shēngyīn 声音

sound