Nasjon Flashcards Preview

"Norsk samfunnsleksikon" > Nasjon > Flashcards

Flashcards in Nasjon Deck (78):
1

(1) ______

Nasjon

2

(2) Det er ______ om hva en "nasjon" er

stor uenighet

3

(2) Det er stor uenighet ______

om hva en "nasjon" er

4

(3) ______ er fastlagt gjennom det organisasjonssystemet som kalles De forente nasjoner: "Nasjon" er synonym for "stat", og "stat" er en formelt uavhengig og suveren politisk enhet

En vanlig bruksmåte

5

(3) En vanlig bruksmåte er ______: "Nasjon" er synonym for "stat", og "stat" er en formelt uavhengig og suveren politisk enhet

fastlagt gjennom det organisasjonssystemet som kalles De forente nasjoner

6

(3) En vanlig bruksmåte er fastlagt gjennom det organisasjonssystemet som kalles De forente nasjoner: ______, og "stat" er en formelt uavhengig og suveren politisk enhet

"Nasjon" er synonym for "stat"

7

(3) En vanlig bruksmåte er fastlagt gjennom det organisasjonssystemet som kalles De forente nasjoner: "Nasjon" er synonym for "stat", og ______

"stat" er en formelt uavhengig og suveren politisk enhet

8

(4) Dette er ______; stater omtales som nasjoner, statssystemet kalles et internasjonalt system, statlige inntekter kalles nasjonalinntekt osv.

utbredt språkbruk i vanlig dagligtale

9

(4) Dette er utbredt språkbruk i vanlig dagligtale; ______, statssystemet kalles et internasjonalt system, statlige inntekter kalles nasjonalinntekt osv.

stater omtales som nasjoner

10

(4) Dette er utbredt språkbruk i vanlig dagligtale; stater omtales som nasjoner, ______, statlige inntekter kalles nasjonalinntekt osv.

statssystemet kalles et internasjonalt system

11

(4) Dette er utbredt språkbruk i vanlig dagligtale; stater omtales som nasjoner, statssystemet kalles et internasjonalt system, ______ osv.

statlige inntekter kalles nasjonalinntekt

12

(5) Her er nasjonen ______, og betegner staten eller statsborgerne i de enkelte land

et juridisk fenomen

13

(5) Her er nasjonen et juridisk fenomen, og ______

betegner staten eller statsborgerne i de enkelte land

14

(6) ______ er at ett av de mest sentrale poenger for bevegelser som har kalt seg nasjonalistiske går tapt

Problemet med denne språkbruken

15

(6) Problemet med denne språkbruken er at ______ for bevegelser som har kalt seg nasjonalistiske går tapt

ett av de mest sentrale poenger

16

(6) Problemet med denne språkbruken er at ett av de mest sentrale poenger ______ går tapt

for bevegelser som har kalt seg nasjonalistiske

17

(6) Problemet med denne språkbruken er at ett av de mest sentrale poenger for bevegelser som har kalt seg nasjonalistiske ______

går tapt

18

(7) I ______ utgjør nasjonen en folkegruppe med visse felles kulturelle kjennetegn, uavhengig av formelle statsgrenser

en annen vanlig språkbruk

19

(7) I en annen vanlig språkbruk utgjør nasjonen ______, uavhengig av formelle statsgrenser

en folkegruppe med visse felles kulturelle kjennetegn

20

(7) I en annen vanlig språkbruk utgjør nasjonen en folkegruppe med visse felles kulturelle kjennetegn, ______

uavhengig av formelle statsgrenser

21

(8) ______ er her bundet sammen gjennom etnisk identitet, felles historie, religion, språk eller andre enhetsskapende kulturtrekk

Folk som danner en nasjon

22

(8) Folk som danner en nasjon er her ______ gjennom etnisk identitet, felles historie, religion, språk eller andre enhetsskapende kulturtrekk

bundet sammen

23

(8) Folk som danner en nasjon er her bundet sammen gjennom ______, ______, ______, ______ eller andre enhetsskapende kulturtrekk

  • etnisk identitet
  • felles historie
  • religion
  • språk

24

(8) Folk som danner en nasjon er her bundet sammen gjennom etnisk identitet, felles historie, religion, språk eller ______

andre enhetsskapende kulturtrekk

25

(9) ______, krav om egen stat, drives ofte ut fra sosiokulturelle kjennetegn av denne typen (se Nasjonalitetsprinsippet)

Kamp for politisk autonomi

26

(9) Kamp for politisk autonomi, ______, drives ofte ut fra sosiokulturelle kjennetegn av denne typen (se Nasjonalitetsprinsippet)

krav om egen stat

27

(9) Kamp for politisk autonomi, krav om egen stat, ______ (se Nasjonalitetsprinsippet)

drives ofte ut fra sosiokulturelle kjennetegn av denne typen

28

(9) Kamp for politisk autonomi, krav om egen stat, drives ofte ut fra sosiokulturelle kjennetegn av denne typen (se ______)

Nasjonalitetsprinsippet

29

(10) En slik bruksmåte, med ______, har også en lang forhistorie i politisk terminologi

nasjonen som en statsbærende eller statskrevende kulturell gruppe

30

(10) En slik bruksmåte, med nasjonen som en statsbærende eller statskrevende kulturell gruppe, ______

har også en lang forhistorie i politisk terminologi

31

(11) Men det er ______ hvordan nasjonalitet i denne betydningen egentlig skal avgrenses

ganske uklart

32

(11) Men det er ganske uklart hvordan ______ egentlig skal avgrenses

nasjonalitet i denne betydningen

33

(11) Men det er ganske uklart hvordan nasjonalitet i denne betydningen egentlig skal ______

avgrenses

34

(12) ______ som grunnlag for nasjonal identitet varierer stort mellom ulike "nasjoner" – hudfarge, språk, religion, felles historie, karakteregenskaper, skjebnefellesskap, eller ulike kombinasjoner av dette

Valget av gitte kjennetegn

35

(12) Valget av gitte kjennetegn ______ varierer stort mellom ulike "nasjoner" – hudfarge, språk, religion, felles historie, karakteregenskaper, skjebnefellesskap, eller ulike kombinasjoner av dette

som grunnlag for nasjonal identitet

36

(12) Valget av gitte kjennetegn som grunnlag for nasjonal identitet ______ – hudfarge, språk, religion, felles historie, karakteregenskaper, skjebnefellesskap, eller ulike kombinasjoner av dette

varierer stort mellom ulike "nasjoner"

37

(12) Valget av gitte kjennetegn som grunnlag for nasjonal identitet varierer stort mellom ulike "nasjoner" – ______, ______, ______, felles historie, karakteregenskaper, skjebnefellesskap, eller ulike kombinasjoner av dette

  • hudfarge
  • språk
  • religion

38

(12) Valget av gitte kjennetegn som grunnlag for nasjonal identitet varierer stort mellom ulike "nasjoner" – hudfarge, språk, religion, ______, ______, ______, eller ulike kombinasjoner av dette

  • felles historie
  • karakteregenskaper
  • skjebnefellesskap

39

(12) Valget av gitte kjennetegn som grunnlag for nasjonal identitet varierer stort mellom ulike "nasjoner" – hudfarge, språk, religion, felles historie, karakteregenskaper, skjebnefellesskap, eller ______

ulike kombinasjoner av dette

40

(13) Dermed er det ______ som skiller fra hverandre de ulike folkegrupper som gjerne betraktes og betrakter seg som nasjoner

ikke noe bestemt kulturelt kjennetegn

41

(13) Dermed er det ikke noe bestemt kulturelt kjennetegn ______ som gjerne betraktes og betrakter seg som nasjoner

som skiller fra hverandre de ulike folkegrupper

42

(13) Dermed er det ikke noe bestemt kulturelt kjennetegn som skiller fra hverandre de ulike folkegrupper ______

som gjerne betraktes og betrakter seg som nasjoner

43

(14) I noen tilfeller er ______ avgjørende, i andre tilfeller hudfarge eller religion eller historie

språk

44

(14) I noen tilfeller er språk avgjørende, i andre tilfeller ______ eller religion eller historie

hudfarge

45

(14) I noen tilfeller er språk avgjørende, i andre tilfeller hudfarge eller ______ eller historie

religion

46

(14) I noen tilfeller er språk avgjørende, i andre tilfeller hudfarge eller religion eller ______

historie

47

(15) ______ er også ofte for uklare til at det er mulig å trekke enkle geografiske grenser rundt dem

Grenselinjene mellom ulike kulturgrupper

48

(15) Grenselinjene mellom ulike kulturgrupper er også ______ til at det er mulig å trekke enkle geografiske grenser rundt dem

ofte for uklare

49

(15) Grenselinjene mellom ulike kulturgrupper er også ofte for uklare ______

til at det er mulig å trekke enkle geografiske grenser rundt dem

50

(16) Disse problemene med ______ ligger bak en tredje språkbruk, med et subjektivt kriterium: Enhver folkegruppe som definerer seg selv som en nasjon, eller som oppfattes slik av andre, er en nasjon

å finne objektive kjennetegn

51

(16) Disse problemene med å finne objektive kjennetegn ______, med et subjektivt kriterium: Enhver folkegruppe som definerer seg selv som en nasjon, eller som oppfattes slik av andre, er en nasjon

ligger bak en tredje språkbruk

52

(16) Disse problemene med å finne objektive kjennetegn ligger bak en tredje språkbruk, ______: Enhver folkegruppe som definerer seg selv som en nasjon, eller som oppfattes slik av andre, er en nasjon

med et subjektivt kriterium

53

(16) Disse problemene med å finne objektive kjennetegn ligger bak en tredje språkbruk, med et subjektivt kriterium: ______, eller som oppfattes slik av andre, er en nasjon

Enhver folkegruppe som definerer seg selv som en nasjon

54

(16) Disse problemene med å finne objektive kjennetegn ligger bak en tredje språkbruk, med et subjektivt kriterium: Enhver folkegruppe som definerer seg selv som en nasjon, ______, er en nasjon

eller som oppfattes slik av andre

55

(16) Disse problemene med å finne objektive kjennetegn ligger bak en tredje språkbruk, med et subjektivt kriterium: Enhver folkegruppe som definerer seg selv som en nasjon, eller som oppfattes slik av andre, ______

er en nasjon

56

(17) ______ en arv av felles historie og felles erindringer, og på en vilje til fortsatt samarbeid og fellesskap

Nasjoner baserer seg dermed på

57

(17) Nasjoner baserer seg dermed på ______, og på en vilje til fortsatt samarbeid og fellesskap

en arv av felles historie og felles erindringer

58

(17) Nasjoner baserer seg dermed på en arv av felles historie og felles erindringer, og ______

på en vilje til fortsatt samarbeid og fellesskap

59

(18) ______ som den franske historiker Ernest Renan sa for over hundre år siden; ikke en gitt egenskap, men et spørsmål om vilje, solidaritet og følelse

"Nasjonen er en daglig folkeavstemning,"

60

(18) "Nasjonen er en daglig folkeavstemning," som ______ sa for over hundre år siden; ikke en gitt egenskap, men et spørsmål om vilje, solidaritet og følelse

den franske historiker Ernest Renan

61

(18) "Nasjonen er en daglig folkeavstemning," som den franske historiker Ernest Renan sa for over hundre år siden; ______, men et spørsmål om vilje, solidaritet og følelse

ikke en gitt egenskap

62

(18) "Nasjonen er en daglig folkeavstemning," som den franske historiker Ernest Renan sa for over hundre år siden; ikke en gitt egenskap, men ______

et spørsmål om vilje, solidaritet og følelse

63

(19) ______ i disse motstridende nasjonsbegrepene

Det ligger en voldsom politisk sprengkraft

64

(19) Det ligger en voldsom politisk sprengkraft ______

i disse motstridende nasjonsbegrepene

65

(20) ______ har gått til kamp for uavhengighet og selvhevdelse på vidt forskjellig grunnlag

Nasjonalistiske bevegelser

66

(20) Nasjonalistiske bevegelser ______ på vidt forskjellig grunnlag

har gått til kamp for uavhengighet og selvhevdelse

67

(20) Nasjonalistiske bevegelser har gått til kamp for uavhengighet og selvhevdelse ______

på vidt forskjellig grunnlag

68

(21) ______ lever i spenningen mellom rivaliserende nasjonsoppfatninger

Selve ideen om en "nasjonalstat"

69

(21) Selve ideen om en "nasjonalstat" ______

lever i spenningen mellom rivaliserende nasjonsoppfatninger

70

(22) ______ på folkerettslig regulering av nasjonalitetskonflikter er brutt sammen over dette problemet

Mange forsøk

71

(22) Mange forsøk på ______ er brutt sammen over dette problemet

folkerettslig regulering av nasjonalitetskonflikter

72

(22) Mange forsøk på folkerettslig regulering av nasjonalitetskonflikter ______

er brutt sammen over dette problemet

73

(23) ______ er det imidlertid det politisk-statlige nasjonsbegrepet som dominerer, under motstand fra mange "nasjonale" bevegelser

I "internasjonal" sammenheng

74

(23) I "internasjonal" sammenheng er det imidlertid ______ som dominerer, under motstand fra mange "nasjonale" bevegelser

det politisk-statlige nasjonsbegrepet

75

(23) I "internasjonal" sammenheng er det imidlertid det politisk-statlige nasjonsbegrepet ______, under motstand fra mange "nasjonale" bevegelser

som dominerer

76

(23) I "internasjonal" sammenheng er det imidlertid det politisk-statlige nasjonsbegrepet som dominerer, ______

under motstand fra mange "nasjonale" bevegelser

77

(24) Se også ______, Suverenitet

Nasjonsbygging

78

(24) Se også Nasjonsbygging, ______

Suverenitet