Nervsystemet Flashcards Preview

Biologi 2 > Nervsystemet > Flashcards

Flashcards in Nervsystemet Deck (65):
1

Vilka delar delas nervsystemet in i?

CNS: centrala nervsystemet - hjärna och ryggmärg
PNS: perifera nervsystemet - alla andra nerver

2

Hur skyddas hjärnan?

- Skallben, kraniet
- Hjärnhinnor (3 st)
- Hjärnvätska, cerebrospinalvätska

3

Vad gör hjärnvätskan?

- Skyddar hjärnan
- Jämnar ut konc. (blod/hjärnbarriär)
- Ständig kontakt med blodkärl pga finns många i närheten

4

Var finns hjärnvätskan?

- Mellan hinnor
- I ventriklar, hålrum i hjärnan

5

Vilka är hjärnans huvuddelar?

- Storhjärnan
- Lillhjärnan
- Hjärnstammen
- Mellanhjärnan (de två sista nämns ibland som samma)

6

Vad gör hjärnstammen?

Sköter icke-viljestyrda funktioner

7

Vilka delar består hjärnstammen av?

- Förlängda märgen
- Hjärnbryggan
- Mitthjärnan
- Retikulära formationen

8

Vilka delar består mellanhjärnan av?

- Hypofysen
- Talamus
- Hypotalamus
- Basala ganglierna
- Amygdala (finns i basala ganglierna)
- Hippocampus
- Limbiska systemet
- Hjärnbalken
- Luktbulben

9

Vad gör lillhjärnan?

- Koordinerar muskelrörelse och balans
- Påverkar språk

10

Vad består storhjärnan av?

- Grå substans: nervcellskroppar
- Vit substans: fett, finns runt nervcellskropparna för att skydda
- Två hemisfärer (hjärnhalvor) som kopplas samman av hjärnbalken
- Lober

11

Vilka lober delas storhjärnan in i?

- Pannlob
- Hjässlob
- Nacklob
- Tinningslober

12

Vad är nervsystemets funktion?

Snabb kommunikation (hormoner - långsam)

13

Vilka två sorters nerver delas PNS in i?

- Sensoriska: leder impulser till CNS
- Motoriska: leder impulser från CNS

14

Vilka två sorters kategorier delas motoriska nerver in i?

- Somatiska: viljestyrda
- Autonoma: icke-viljestyrda

15

Vilka tre kategorier delas autonoma nerver in i?

- Parasympatiska: "vila"
- Sympatiska: "aktivitet" (dessa två motverkar varandra, de är antagonister)
- Enteriska: sköter tarmverksamhet

16

Hur delas nervsystemet in? (Alla delar!)

CNS + PNS
PNS: sensoriska + motoriska
Motoriska: somatiska + autonoma
Autonoma: parasympatiska + sympatiska + enteriska

17

Vilka delar består en nervcell av?

- Cellkärna
- Cellkropp
- Dendrit: kort utskott
- Myelinskida: isolerande fett
- Fliaceller: fett som skyddar cellen
- Noder: blottat axon
- Axon: långt utskott
- Terminalblåsa vid ändknopp
- Synaps

18

Vad gör dendriter?

Skickar impulser till nervcellen

19

Vad gör myelinskidorna? Vad är de uppbyggda av?

Isolerar och skyddar axonet. Uppbyggda av gliaceller

20

Vad gör axoner?

Skickar impulser från nervcellen

21

Vad gör terminalblåsan vid ändknoppen?

Innehåller signalsubstans, tar emot kemiska signaler (synaps)

22

Varför är axonet blottat vid noderna?

Det finns inga myelinskidor där. Impulser "hoppar" mellan dem.

23

Var är nervimpulsen elektrisk/kemisk?

Elektrisk i nervcellen, kemisk mellan dem

24

Vad händer när man dricker alkohol?

Den kemiska överföringen i synapsen saktas ner

25

Vad beror den elektriska signalen i nervimpulsen på?

Konc. av Na+ och K+

26

Vad är vilopotential

Skillnaden i elektrisk laddning som normalt finns mellan nervcellens inre och omgivningen när den är i vila.
Na+ utanför cellen, K+ innanför

27

Vad händer när nervcellen överstiger tröskelvärdet?

Vilopotentialen övergås i aktionspotential.
- Depolarisering: Na+ kommer in i nervcellen
- Repolarisering: K+ kommer ut ur nervcellen
- Hyperpolarisering: lite extra K+ kommer ut

28

Vad är refraktärperiod?

Återställning av joner efter aktionspotential. 3 Na+ ut ur cellen och 2 K+ in

29

Varför kan inte en nervimpuls "gå baklänges"?

För när nervcellen skickat impulsen på ett ställe så är den i refraktärperiod och återhämtar sig

30

I vilka steg sker den elektriska delen av nervimpulsen?

1. Vilopotential
2. Aktionspotential: depolarisering, repolarisering, hyperpolarisering
3. Refraktärperiod

31

Vad menas med att "depolarisering fortplantas framåt i cellen"?

När en del av nervcellen nått tröskelvärdet kommer nästa del (av samma cell) också göra det

32

Vilka olika typer av signaler använder sig nervsystemet utav?

Kemiska och elektriska

33

Nervsystemet kan delas in på två sätt. Redogör för båda dessa, samt även hur man kan dela in dem ännu mer…

* CNS (centrala = hjärnan och ryggmärgen) och PNS (perifera = resten av nervcellerna)
* Sensoriska och motoriska
* Somatiska (delvis viljestyrt, skelettmuskler) och autonoma (icke viljestyrt, inre organ t ex andning och blod)
* Parasympatiska och sympatiska som motverkar

34

Vilka delar består en nervcell av?

Cellkropp, dendriter (leder impulser in), axon (leder impulser ut), myelinskida (runt axonet), noder, synaps (i slutet av axonet)

35

Förklara hur en nervimpuls sker, bl a med orden vilopotential, aktionspotential och refraktärperiod.

Innan nervcellen retas är vilopotentialen -70mV, då finns det få Na-joner inne i cellen men mer K-joner. Vid retning uppstår aktionspotential genom att membranets genomsläpplighet ändras och Na-joner strömmar in, +20mV. Sedan strömmar K-joner ut… Sedan återställs jonbalansen genom att Na+ pumpas ut och K+ in. Under denna period kan ingen mer impuls ske, detta kallas refraktärperiod.

36

Vad händer vid synapsen?

- Nervimpulsen når nervens ändknopp och K+ strömmar in
- Transmittorsubstans frisläpps och fastnar på receptorn på mottagarcellen
- Signalen skickas vidare (oftast då Na+portrna öppnas).
- Enzymer kommer sedan att bryta ner transmittorsubstansen.

37

Vilken funktion har cerebrospinalvätskan?

* Skydd och transport av syre och näringsämne, i en jämn koncentration.
* Samordnar impulser från sinnes- och balansorganen och koordinerar rörelse och balans.

38

Varför kan man kalla hypothalamus reptilhjärnan?

Den sköter de primitiva funktionerna som törst, hunger, sömn och sex…

39

Varför dör man om man skadar förlängda märgen?

Den sköter andningen och blodomloppet

40

Vad finns i hjärnbarken, samt hur kan man dela upp den?

Nervcellskroppar (grå substans) och här finns alla centran.

41

Vilken uppgift ha hjärnbalken?

Samordnar mellan de båda hjärnhalvorna

42

Vad är det för skillnad på EEG och EKG?

EEG mäter hjärnans aktivitet, medan EKG mäter hjärtat

43

Hur skapas ett minne?

Antalet aktiva synapser ökar, dels antalet förgrenar, men också att synapsen blir effektivare

44

Varför behöver vi sova?

Kroppen återhämtar sig, vilket gör att reparationer kan ske och förråd fyllas på. Hjärnan bearbetar minnesfragment från dagen.

45

Vad innebär stroke?

Propp eller blödning i hjärnan

46

Vad innebär Alzheimers sjukdom?

Nervceller i stora hjärnan bryts ner

47

Vad innebär Parkinsons sjukdom?

Mitthjärnans basala ganglier bryts ner, dopamin påverkar också

48

Vad innebär MS?

Myelinet runt nervernas axoner bryts ner, så att nervsignalerna går långsammare

49

Vad innebär migrän?

Blodflödet och nervaktiviteten i hjärnan förändras, av okänd anledning

50

Vilken funktion har förlängda märgen?

Reglerar bl.a. andning och blodtryck

51

Vilken funktion har hjärnbryggan?

Länk mellan stora och lilla hjärnan

52

Vilken funktion har mitthjärnan?

Registrerar sömn och vakenhet, syn och hörsel kopplas om

53

Vilken funktion har retikulära formationen?

Filtrerar sinnesintryck

54

Vilken funktion har hypofysen?

Överordnad körtel, bestämmer över alla andra körtlar

55

Vilken funktion har talamus?

Omkopplingscentra

56

Vilken funktion har hypotalamus?

Behandlar de primära behoven, sömn törst hunger kroppstemp och sex

57

Vilken funktion har basala ganglierna?

Sköter koordination av skelettmusklerna

58

Vilken funktion har amygdala?

Speciellt minnescentra, minnen efter STARKA känslor. Finns i basala ganglierna

59

Vilken funktion har hippocampus?

Lokalsinne

60

Vad är limbiska systemet?

Samlingsnamn för delar som rör känslor och överlevnad

61

Vilken funktion har hjärnbalken?

Kopplar samman hemisfärerna

62

Vilken funktion har luktbulben?

Sänder doftsignaler direkt upp till storhjärnan

63

Vad har den högra hjärnhalvan (hemisfären) hand om?

Den styr kroppens vänstra sida. Den högra halvan arbetar med tredimensionella former, intuitivt tänkande och fantasi. Därifrån sköt därför rumsliga funktioner.

64

Vad har den vänstra hjärnhalvan (hemisfären) hand om?

Den vänstra halvan kallas för skolhalvan och dominerar hos de flesta. Den arbetar främst med språk och tal och med att lagra informationen. Här finns även den matematiska förmågan och det logiska tänkandet.

65

Varför styrs den vänstra halvan av kroppen av höger hjärnhalva?

För att nervbanorna korsas, samma sak gäller synnerverna.