nerwowyróżowa książka Flashcards Preview

ptf > nerwowyróżowa książka > Flashcards

Flashcards in nerwowyróżowa książka Deck (30):
1

Wskaż zdanie nieprawdziwe odnoszące się do stwardnienia rozsianego (SM):

jest to choroba obwodowego układu nerwowego charakteryzująca się rozlanymi ogniskami demielinizacyjnymi

2

Zmiany zakresu, tempa i skuteczności ruchu z upośledzoną siłą mięśniową, a także brak ruchów mimowolnych są cechami charakterystycznymi:

chorób móżdżku

3

W chorobach neurologicznych rdzenia i po jego urazach mogą wystąpić następujące postacie tzw. „pęcherza neurogennego” (ww):

-pęcherz neurogenny z przymusowym oddawaniem moczu (parcia naglące) wskutek uszkodzenia dróg korowo-rdzeniowych
-pęcherz neurogenny odruchowy (automatyczny) opróżniający się samoistnie po wypełnieniu
-pęcherz pozbawiony wybiórczo części czuciowej lub ruchowej łuku odruchowego koniecznego do świadomej kontroli oddawania moczu
-pęcherz neurogenny całkowicie odnerwiony (autonomiczny) przy uszkodzeniu obu elementów łuku odruchowego (ischiuria paradoxa)

4

W patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu istotne są mechanizmy autoregulacyjne krążenia mózgowego i przepływ tkankowy. Które stwierdzenia odnoszące się do krążenia mózgowego są prawdziwe (ww):

-autoregulacja miogenna utrzymuje stały przepływ mózgowy krwi pomimo wahań ciśnienia systemowego w zakresie wartości 70-160 mmHg
-najsilniej w ramach autoregulacji metabolicznej zwiększa przepływ mózgowy wzrost ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla PaCO2
-obszar tkanki mózgowej zawarty pomiędzy progiem niedokrwienia a progiem zawałowym nazywa się strefą półcienia (penumbra)

5

Obecność ciał Lewy’ego w neuronach śródmózgowia i zanik komórek substancji czarnej są mikroskopowymi cechami charakterystycznymi:

choroby Parkinsona

6

Które z zaburzeń neuroprzekaźnictwa nie jest charakterystyczne dla choroby Parkinsona:

przewaga funkcjonalna neuronów dopaminergicznych nad glutaminergicznymi

7

Wybierz objaw kliniczny nieobecny w chorobie Parkinsona:

hiperkineza

8

Poprawa patologicznej nużliwości mięśni po zastosowaniu inhibitorów acetylocholinesterazy jest cechą charakterystyczną dla:

miastenii

9

Patogeneza zespołu Lamberta-Eatona jest związana z (ww):

-blokiem presynaptycznym płytki nerwowo-mięśniowej związanym z przeciwciałami przeciwko kanałom wapniowym i zmniejszonym uwalnianiem Ach do przestrzeni synaptycznej
-zmniejszeniem potencjału płytki końcowej (EPP)

10

Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące padaczki idiopatycznej są prawdziwe z wyjątkiem (ww):

-w procesie potęgowania potężcowego dochodzi do zwiększonej częstotliwości wyładowań, co hamuje napływ wapnia do końcówek nerwu, zmniejszając uwalnianie neuroprzekaźnika w pobudzających synapsach
-pobudzenie receptorów adenozynowych w OUN wywołuje drgawki, a ich blokada zapobiega napadom padaczkowym

11

Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące choroby Parkinsona są prawdziwe z wyjątkiem:

patomechanizm choroby Parkinsona wskazuje na możliwość stosowania leków pobudzających receptory NMDA jako metody leczenia farmakologicznego

12

Które stwierdzenie dotyczące objawów klinicznych udaru niedokrwiennego, wynikających z zakresu unaczynienia głównych tętnic mózgowych jest nieprawdziwe:

niedokrwienie w zakresie tętnicy tylnej mózgu uszkadza korę płata ciemieniowego, potylicznego i przednią część ciała modzelowatego i powoduje niedowidzenie połowicze i niedowład połowiczy oraz afazję

13

W chorobie Alzheimera stwierdzamy (ww):

zanik kory mózgowej, zwłaszcza okolicy skroniowo-ciemieniowej, z pogłębieniem bruzd i poszerzeniem komór
postępujący proces zwyrodnieniowy neuronów cholinergicznych podstawy przodomózgowia i kory mózgu
mutacje genu białka prekursorowego amyloidu (APP) oraz preseniliny1 (PS1) i preseniliny2 (PS2)

14

Poniższe stwierdzenia opisujące mechanizm napadu padaczkowego są prawdziwe, z wyjątkiem:

aktywacja receptorów NMDA hamuje synchronizację wyładowań mózgowych

15

Które z poniższych stwierdzeń błędnie opisuje symptomatologię padaczki:

napady częściowe padaczki charakteryzują się utratą przytomności, z występowaniem objawów ruchowych lub wegetatywnych

16

Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące udaru niedokrwiennego (ischemicznego) mózgu są prawdziwe z wyjątkiem

najczęstszą przyczyną udaru niedokrwiennego jest nadciśnienie tętnicze i angiopatia amyloidowa

17

Patogeneza udaru niedokrwiennego mózgu jest związana z (ww):

nagromadzeniem pobudzającego neuroprzekaźnika – glutaminianu w synapsach neuronalnych, co powoduje aktywację postsynaptycznych kanałów sodowych
nasilonym wychwytem pobudzającego neuroprzekaźnika – glutaminianu przez astrocyty i jego rozkład do glutaminy

18

Wskaż zdanie fałszywe opisujące ból neuropatyczny:

uwalniane z uszkodzonych komórek bradykinina, prostaglandyny oraz TNFα powodują podwyższenie progu pobudliwości zakończeń nerwowych

19

Rozwój hiperalgezji jest istotny dla powstania bólu przewlekłego. Patogeneza hiperalgezji wynika ze wszystkich poniższych z wyjątkami (ww):

spadku wrażliwości nocyceptorów w ognisku zapalenia wynikającym ze zjawiska desensytyzacji spowodowanym uwolnieniem TNFα przy zwiększonym potencjale iglicowym neuronów aferentnych
zwiększenia ekspresji receptorów NMDA we włóknach C znajdujących się bezpośrednio z okolicy zapalenia
zwiększenia ekspresji receptorów AMPA w obrębie jąder pasma samotnego (nuclei tractus solitarii)

20

Pod pojęciem allodynii rozumiemy:

ból wywołany przez bodziec fizjologiczny przy zmianie progu bólowego

21

Które ze stwierdzeń opisujących stwardnienie rozsiane (SM) jest fałszywe:

wysoka temperatura wpływa korzystnie na przewodnictwo nerwowe

22

Które stwierdzenie nieprawidłowo opisuje przejściowe ataki niedokrwienne (TIA):

objawy ustępują pozostawiając trwały deficyt neurologiczny

23

Do jakościowych zaburzeń świadomości zaliczamy:

majaczenie

24

Zakrzep tętnicy środkowej mózgu może wywołać (ww):

afazję
niedowład połowiczy

25

Które ze stwierdzeń opisujących stwardnienie boczne zanikowe (SLA) jest fałszywe:

w patogenezie SLA podkreśla się zwyrodnienie neuronów kory czuciowej płata ciemieniowego

26

Pacjent w stanie wegetatywnym (ww):

-znajduje się w stanie czuwania, bez świadomej zdolności rozpoznawania znaczenia bodźców
-ma zachowany rytm snu i czuwania, zdolność do otwierania oczu i poruszania gałek ocznych w kierunku poruszających się przedmiotów

27

Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące obrzęku mózgu są prawdziwe z wyjątkiem:

w stanach hiperosmolarności osocza powstaje obrzęk osmotyczny mózgu przebiegający z otwartą barierą krew-mózg

28

Które z poniżej wymienionych systemów neuroprzekaźnictwa należą do głównych układów antynocyceptywnych pnia mózgu (ww):

opioidowy
serotoninowy
noradrenergiczny

29

Patogeneza miastenii związana jest z (ww):

-zmniejszeniem o 70-90% liczby nikotynowych receptorów cholinergicznych na elemencie mięśniowym płytki końcowej
-generowaniem niższych miniaturowych potencjałów płytki nerwowo-mięśniowej (MEPP)

30

Istotną cechą diagnostyczną płynu mózgowo-rdzeniowego w wirusowym zapaleniu opon jest:

wzrost liczby limfocytów