nr 2 Flashcards Preview

Społeczna > nr 2 > Flashcards

Flashcards in nr 2 Deck (60)
Loading flashcards...
1

1.Podstawą powodzenia opieki stomatologicznej nad pacjentami niepełnosprawnymi intelektualnie –są (znajdź prawidłowe odpowiedzi):

a/indywidualne podejście do spraw zapobiegania i leczenia chorób jamy ustnej

b/zapewnienie znieczulenia dla pacjentów niewspółpracujących

c/zintegrowane prowadzenie przez specjalistów różnych dziedzin zajmujących się tymi pacjentami

d/stałe monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej i ogólnego

e/zwiększenie dostępności do badań i opieki stomatologicznej

odp. a/a,c,d,e       b/b,c,d,e      c/a,c,d      d/c,d,e      e/wszystkie odpowiedzi

 

e/wszystkie odpowiedzi

2

2.Jakie błędy może popełnić lekarz dentysta w planowaniu opieki nad pacjentami niepełnosprawnymi?

a/jednoczasowa sanacja jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym

b/zbyt późny pierwszy kontakt (pierwsza wizyta stomatologiczna) z pacjentem

c/brak kontynuacji leczenia zapobiegawczego po sanacji jamy ustnej

d/planowanie wizyt motywacyjno-edukacyjnych dla opiekunów dziecka

e/usuwanie barier architektonicznych z gabinetów stomatologicznych

odp. a/a,c        b/b,c        c/c,d        d/d,e        e/a,e

 

b/b,c

3

3.Znajdź prawidłowe jednostki chorobowe,które zaliczamy do tzw. „grup pacjentów z niepełnosprawnością”?

a/cukrzyca typu II

b/zaburzenia odżywiania typu bulimia nervosa

c/alergie

d/mózgowe porażenie wszystkie typy

e/zespół Aspergera/autyzm

odp. a/a,b        b/b,c        c/c,d        d/d,e        e/a,e

d/d,e

4

4.Jakim powikłaniom w obrębie narządu żucia sprzyja oddychanie przez usta?

a/fluoroza szkliwa

b/mikrodoncja

c/amelogenesis imperfecta

d/stany zapalne błony śluzowej

e/erozja zębów

 

d/stany zapalne błony śluzowej

 

5

5.Które zaburzenia narządu żucia NAJCZĘŚCIEJ towarzyszą mózgowemu porażeniu dzięcięcemu?

a/hipomineralizacja szkliwa

b/ogniska zakażenia w tkankach okołowierzchołkowych

c/oddychanie przez usta

d/nabyte wady zgryzu (zwłaszcza tyłożuchwie)

e/hipotonia mięśniowa m.in. mm.twarzy

odp. a/a,b,c        b/b,c,d        c/c,d,e        d/a,c,d        e/wszystkie odpowiedzi

c/c,d,e 

6

6.Zespół Downa – znajdź NIEprawidłowe stwierdzenie?

a/bezpośrednia komunikacja z pacjentem możliwa

b/opóźniona utrata/wyrzynanie zębów

c/pacjent może sam wykonywać szczotkowanie zębów pod nadzorem opiekuna

d/leczenie zachowawcze możliwe wyłącznie w znieczuleniu ogólnym

e/częsta hipodoncja

 

d/leczenie zachowawcze możliwe wyłącznie w znieczuleniu ogólnym

7

7.Wśród pacjentów z niepełnosprawnością – najliczniejszą grupę na świecie stanowią pacjenci z

niepełnosprawnością fizyczną. Jaka jest najczęstsza przyczyna niepełnosprawności fizycznej?

a/wiek i powikłania chorób naczyniowo-sercowych

b/genetyczne uwarunkowania

c/choroby zawodowe

d/infekcje w okresie ciąży

e/infekcje okresu niemowlęcego

 

a/wiek i powikłania chorób naczyniowo-sercowych

 

8

8.Znajdź charakterystyczne zaburzenia narządu żucia u pacjentów z zespołem Downa?

a/hipotonia mięśni żwaczy

b/hipoplazja szkliwa

c/skłonność do krwawień

d/tłoczenie języka

e/ogniska rozrzedzenia kości okolicy okołowierzchołkowej

 

d/tłoczenie języka

9

9.Znajdź charakterystyczne powikłania w obrębie narządu żucia u dzieci z atetozą lub komponentem

spastycznym mięśni?

a/hipoplazja szkliwa

b/hipomineralizacja szkliwa

c/zaciskanie zębów

d/fluoroza

e/starcie zębów

odp. a/a,b        b/b,c        c/c,d        d/c,e        e/a,e

 

d/c,e

10

10.Wskaż grupę pacjentów do wykonywania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym?

a/pacjenci z niedoborem odporności immunologicznej nabytej/wrodzonej

b/pacjenci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

c/pacjenci po zabiegach transplantacyjnych

d/pacjenci w trakcie chemioterapii

e/pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną

 

e/pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną

 

11

11.Jaki/e rodzaj przemocy w rodzinie wystepuje najczęściej wg badań wśród lekarzy podstawowej opieki

zdrowotnej NFZ w Polsce (obowiązuje klasyfikacja ICD-10) ?

a/przemoc fizyczna

b/przemoc seksualna

c/zaniedbanie

d/najczęstsze są formy złożone przemocy

e/przemoc psychiczna

odp. a/a,b        b/c,d        c/c,e        d/b,e        e/d

 

c/c,e 

12

12.Jakie są skutki przemocy w dzieciństwie w życiu dorosłym?

a/niska samoocena

b/zaburzenia psychiczne

c/zaburzenia metaboliczne

d/ADHD

e/zaburzenia odporności

 

odp. a/a,b        b/b,c        c/c,d        d/d,e        e/a,e

 

odp. a/a,b 

13

13.Jaki znasz najbardziej charaktesrystyczny trójkąt w obrębie,którego NAJCZĘŚCIEJ dochodzi do uszkodzeń

ciała na skutek przemocy fizycznej?

a/przedramiona,wewn ramiona,klatka piersiowa

b/krocze,wewn uda, narządy płciowe zewn

c/tył i bok tułowia,wewn przedramiona

d/okolica oczu,wargi,nos

e/szczyt ramion,uszy,bok twarzy

 

e/szczyt ramion,uszy,bok twarzy

 

14

14.Co lekarz powinien zgromadzić dla prawidłowej dokumentacji lekarskiej w przypadku podejrzenia

przemocy u dziecka wg przepisów prawnych?

a/opis badania lekarskiego

b/opis przeprowadzonego wywiadu

c/dokumentacja fotograficzna,Rtg

d/potwierdzenia badania przy świadkach (np.nasza asysta,pielęgniarka,drugi lekarz)

 

odp. a/wszystkie odpowiedzi        b/a,b,c        c/b,c        d/a,c        e/c,d

b/a,b,c

15

15.Jaki rejon ciała jest NAJCZĘSTSZĄ okolicą urazów na skutek przemocy fizycznej u dzieci?

a/krocze

b/tył i bok tułowia

c/okolica oczu

d/kończyna górna

e/twarzoczaszka

e/twarzoczaszka

 

16

16.Co można podejrzewać u dziecka- jeżeli na granicy podniebienia miękkiego i twardego lekarz stwierdzi

występowanie na błonie śluzowej j.u. zmian rumieniowych i wybroczyn oraz zmian o charakterze

pęcherzyków,owrzodzeń?

a/częste wymioty

b/niedobory witaminowe

c/przemoc fizyczna

d/niedożywienie i odwodnienie

e/przemoc seksualna

 

e/przemoc seksualna

 

17

17.W jakim wieku dziecka częstość urazów mechanicznych w obrębie twarzoczaszki spowodowanych

przemocą fizyczną jest NAJWIĘKSZA?

a/do 5 r.ż.

b/między 5 a 10 r.ż.

c/między 10 a 15 r.ż.

d/powyżej 15 r.ż.

 

17.W jakim wieku dziecka częstość urazów mechanicznych w obrębie twarzoczaszki spowodowanych

przemocą fizyczną jest NAJWIĘKSZA?

a/do 5 r.ż.

b/między 5 a 10 r.ż.

c/między 10 a 15 r.ż.

d/powyżej 15 r.ż.

 

18

17.W jakim wieku dziecka częstość urazów mechanicznych w obrębie twarzoczaszki spowodowanych

przemocą fizyczną jest NAJWIĘKSZA?

a/do 5 r.ż.

b/między 5 a 10 r.ż.

c/między 10 a 15 r.ż.

d/powyżej 15 r.ż.

 


odp. a/a,c,e        b/a,b,c        c/c,d,e        d/a,b,e        e/wszystkie odpowiedzi

d/a,b,e 

19

19.Kiedy lekarz lub pielęgniarka może być zwolniona z tajemnicy lekarskiej?

a/nie ma okoliczności prawnych do zwolnienia lekarza/pielęgniarki z obowiązku tajemnicy lekarskiej

b/jeżeli lekarz uzna okoliczności popełnienia przestępstwa kodeksu karnego (np.zabójstwo)

c/jeżeli istnieje niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób

d/na prośbę prokuratora lub sędziego

e/przy sprzeciwie pacjenta lekarz/pielęgnairka nie może ujawnić stanu zdrowia pacjenta w żadnych

okolicznościach

odp. a/a,b,c        b/b,c,d        c/c,d,e        d/a,e        e/wszystkie odpowiedzi

 

b/b,c,d

20

20.Znajdź prawidłowe stwierdzenia odnoszące się do urazów przypadkowych i nieprzypadkowych

twarzoczaszki?

a/urazy tępe powodują uszkodzenia tkanek miękkich

b/urazy tępe powodują uszkodzenia tkanek twardych (złamania/zwichnięcia zębów)

c/urazy ostre powodują uszkodzenia tkanek twardych (złamania/zwichnięcia zębów)

d/najczęściej urazom ulegają zęby górne przednia

e/urazy z dużej prędkości powodują uszkodzenia tkanek twardych (złamania/zwichnięcia zębów)

odp. a/a,b,c        b/b,c,d        c/c,d,e        d/a,c,d,e        e/wszystkie odpowiedzi

 

d/a,c,d,e

21

21.Jakie czynniki tłumaczą fakt przetrwania próchnicy jako problemu zdrowia publicznego XXI wieku?

a/wysokie spożycie cukrów rafinowanych

b/złożona flora bakteryjna jamy ustnej człowieka

c/kwasowo zależny biofilm jamy ustnej człowieka

d/czynnik dterminujący to również wolny wybór stylu życia człowieka

odp. a/a,b        b/b,c        c/c,d        d/d,e        e/wszystkie odpowiedzi

e/wszystkie odpowiedzi

22

22.Jakie czynniki wpływają na zdrowie człowieka?

a/czynniki biologiczne

b/czynniki genetyczne

c/związki społeczne i rodzinne

d/siły społeczno-ekonomiczne

odp. a/a,b        b/b,d        c/a,c        d/c,d        e/wszystkie odpowiedzi

e/wszystkie odpowiedzi

23

23.Profilaktyka i promocja zdrowia jamy ustnej na poziomie ogólnokrajowym (zdrowia publicznego) powinny

być planowane i wykonywane poprzez?

a/Unia Europejska

b/Uniwersytety Medyczne

c/Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne nadzór

d/zaplanowana polityka państwa

e/lokalne organizacje pozarządowe

d/zaplanowana polityka państwa

 

24

24.Co jest priorytetem promocji zdrowia?

a/ochrona zdrowia

b/wczesne wykrywanie choroby

c/leczenie odtwórcze choroby

d/rehabilitacja skutków choroby

e/odpłatne leczenie odtwórcze skutków próchnicy zębów u dzieci

odp. a/a,b        b/b,c        c/c,d        d/d,e        e/wszystkie odpowiedzi

 

a/a,b

25

25.Jaki udział w % stylu zycia człowieka ma wpływ na zachowanie zdrowia wg Lalond’a?

a/20%

b/30%

c/40%

d/50%

e/60%

 

d/50%

 

26

6.Znajdź sposoby zapobiegania chorobie w stomatologii na poziomie zmiany ludzkich zachowań?

a/zachęcanie do używania dodatkowych produktów wspomagających odporność tkanek twardych z fluorem

b/zachęcanie ludzi do ograniczania spożycia posiłków z cukrami fermentującymi do 4x dziennie

c/zachęcanie ludzi do regularnej kontroli zdrowia jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym

d/zachęcanie do używania dodatkowych produktów hamujących /usuwających płytkę bakteryjną

e/zachęcanie do oczyszczania zębów w sposób bardziej skuteczny

odp. a/a,b,c        b/b,c,d        c/c,d,e        d/a,c,e        e/wszystkie odpowiedzi

e/wszystkie odpowiedzi

27

27.W jakim okresie życia człowieka jest szczególnie wskazana intensyfikacja profilaktyki i promocji zdrowia

jamy ustnej?

a/0-3 r.ż.

b/3-6 r.ż.

c/6-12 r.ż.

d/0-15 r.ż.

e/18-25 r.ż.

 

b/3-6 r.ż.

 

28

28.Znajdź prawdziwe stwierdzenia dotyczące przyporządkowania pacjenta do grupy wysokiego ryzyka chorób

jamy ustnej wg.prof.Edwiny Kidd?

a/nieregularność wizyt stomatologicznych

b/niepełnosprawność pacjenta

c/zła higiena jamy ustnej

d/nowe ogniska próchnicy ,próchnica wtórna,zęby usunięte z powodu próchnicy

e/strategia wysokiego ryzyka nie ma zastosowania w stomatologii

odp. a/a,b,c,d        b/b,c,d        c/c,d,e        d/a,c,d,e        e/e

 

a/a,b,c,d

29

29. Znajdź prawdziwe stwierdzenia dotyczące strategii ogólnopopulacyjnej w promocji zdrowia jamy ustnej?

a/dąży do kontrolowania przyczyn występowania choroby np.próchnicy

b/celem jest zmiana norm społecznych

c/strategia ogólnopopulacyjna nie ma zastosowania w stomatologii

d/implementacja i analiza wyników jest szybsza niż w strategii wysokiego ryzyka

odp. a/a,b        b/b,c        c/c        d/a,e        e/b,d

 

a/a,b 

30

30.Które z wymienionych produktów żywieniowych NIE są kojarzone przez ludzi jako kariogenne a zawierają

węglowodany fermentujące?

a/tabletki powlekane syropem glukozowym

b/płatki śniadaniowe

c/napoje owocowe

d/kawa czarna

e/suszone owoce kandyzowane

odp. a/a,b,c,e        b/b,c,d,e        c/c,d,e        d/a,c,e

 

a/a,b,c,e