Occupations & Work Flashcards Preview

English - Thai > Occupations & Work > Flashcards

Flashcards in Occupations & Work Deck (22):
1

Occupation

Work

งานประจำ
ngaan-bprà~jam

งาน
ngaan

2

Business man

นักธุรกิจ
nák tú-rá~gìt

3

House wife

เเม่บ้าน
mɛ̂ɛ-bâan

4

Official company staff member

พนักงาน
pá~nák-ngaan

5

Waiter/Waitress

คนเสิร์ฟ
kon sə̀əp

6

Secretary

เลขา
lee-kǎa

7

Prefix for white collar professional

นัก....
nák + verb or noun

8

Prefix for blue collar professional

คน....
kon + verb + noun

9

Boss

นาย
naai

10

Security guard

ยาม
yaam

11

Prefix for skilled/specialist trades

ช่าง...
châng + verb + noun

12

Customer

ลูกค้า
lûuk-káa

13

Scientist

นักวิทยาศาสตร์
nák-wít-tá~yaa-sàat

14

Engineer

วิศวกร
wít-sà~wá~gɔɔn

15

Tattooist

ช่างสัก
châng-sàk

16

Singer, vocalist

นักร้อง
nák-rɔ́ɔng

17

Economist

นักเศรษฐศาสตร์
nák-sèet-tà~sàat

18

Administer

ผู้บริหาร
pûu-bɔɔ-rí~hǎan

19

Retired (from work)

Retiree

เกษียณ
gà~sǐian

ผู้เกษียณ
pûu-gà~sǐian

20

Nit: Tim, have you finished with your meeting yet?

Tim: Yes, I have. What about you? Have you finished working?

Nit: Not yet. I'm still working. Not finished. What time are you going home?

Tim: About 7pm. What about you, Nit?

นิด: คุณทิม คุณประชุมเสร็จแล้วหรือยัง

ทิม: เสร็จแล้วครัล แล้วคุณนิด ทำงานเสร๊จแล้วหรือยัง

นิด: ยังค่ะ ดิฉันยังทำงาน ไม่เสร๊จ คุณทิมจะกลับบ้านก่ีโมงคะ

ทิม: ประมาณทุ่มหน่ึงครับ แล้วคุณนิดล่ะครับ

21

electrician

ช่างไฟฟ้า
châng-fai-fáa

22

journalist

นักหนังสือพิมพ์
nák-nǎng~sʉ̌ʉ-pim